Publications in Latvian 2001 - 2002

2001

Deividsons Ians. Eiropas depopulacija: [par demografisko situaciju un imigracijas politiku Eiropas Savienibas valstis] // Diena. - 2001. - 29.marts. - 2.lpp.

Demografisko terminu skaidrojosa vardnica // LZA akad. P. Zvidrina P. zin. redakcija. Riga: LU, 2001, 129 lpp.

Eglite Parsla. Latvijas iedzivotaju sastavs un ta parmainas. Dzives apstakli Latvija 1999. gada. Riga: LR CSP, 2001. - 21.-28.lpp.
Eglite Parsla. Par to, lai katra darba muzs butu garaks un pilnvertigaks. // Latvijas Vestnesis, 2001., 22.dec.
Eglite Parsla. Sievietes - darba mekletajas Latvija. Atsevisku iedzivotaju grupu darba potenciala izmantosanas problemas Latvija. Apcerejumi par Latvijas iedzivotajiem / Nr.7. Riga: LZA Ekonomikas instituts, 2001. - 43.-59.lpp.
Eglite Parsla. Sievietes - uznemejas un pasnodarbinatas Latvija. Atsevisku iedzivotaju grupu darba potenciala izmantosanas problemas Latvija. Apcerejumi par Latvijas iedzivotajiem / Nr.7. Riga: LZA Ekonomikas instituts, 2001. - 29.-42.lpp.
Eglite Parsla, Markausa Ieva Marga, Brants Maris, Pavlina Iveta, Ivbulis Bronislavs, Gnedovska Ilze. Latvijas darba potenciala paredzamas parmainas XXI gadsimta sakuma. LZA Ekonomikas un juridiskas zinatnes galvenie petijumu virzieni 2000. gada, Nr.6. Riga, 2001. -101.-104.lpp.
Eglite Parsla, Markausa Ieva Marga, Ivbulis Bronislavs, Pavlina Iveta, Gnedovska Ilze, Brants Maris. Parmainas iedzivotaju dzives veida un rupes par savu veselibu. LZA Ekonomikas un juridiskas zinatnes galvenie petijumu virzieni 2000. gada, Nr.6. Riga, 2001. -105.-107.lpp.

Krastins Olgerts. Lai apzinamies problemu: "Aizdodiet bernus!" [par demografisko situaciju Riga (1980-2000) un Rigas iedzivotaju skaita samazinasanos] // Latvijas Vestnesis. - 2001.- 14.dec.- [1.], 32.lpp; 18.dec. - 18.lpp.

Krumins Juris. Latvija-Baltija-Eiropa: demografiskas attistibas scenariji. // II Pasaules latviesu zinatnieku kongress.  Riga, 2001. gada 14.-15.augusts. Tezu krajums. Riga: LZA, 2001. - 129.lpp.

Markausa Ieva Marga. Migracija. Dzives apstakli Latvija 1999. gada. Riga: LR Centralas Statistikas parvalde, 2001. -29.-42.lpp.

Mortality and life expectancy trends during the 1990ies and calculations of projected life expectancy at retirement: Case of Latvija: [par Latvijas iedzivotaju mirstibas tendencem] Juris Krumins, Inta Krumina, Kristine Lomanovska, Gaida Pettere // Ekonomikas un vadibas zinibu attistibas problemas / LU Ekonomikas un vadibas fakultate - 2001. - Nr.2. - 182.-187.lpp. - (Zinatniskie raksti / LU; 636.sej.) - Kopsavilkums latv.

Nigals Artis. Demografiska situacija ir negativa visur Eiropa.: [par "Eurostat" analizu rezultatiem] // Latvijas Vestnesis. - 2001. -20.jul. - 25.lpp.

Pavlina Iveta. Kvalitativais aspekts paaudzu nomaina: bernu vispusigas attistibas iespejas musdienu Latvija. Ekonomikas un vadibas zinibu attistibas problemas, III: LU Zinatniskie raksti, 637. sej. Riga: LU, 2001. - 38.-43.lpp.

Skards Ilmars, Karlsone Inga. Infant death as indicators of Latvia. // Ekonomikas un vadibas zinibu attistibas problemas / LU Ekonomikas un vadibas fakultate - 2001. - Nr.3 - 87.-97.lpp. - (Zinatniskie raksti/ LU 637.sej.). - Kopsavilkums latv.

Vitoliņš Edvins. Nodarbinatiba un darba apstakli. Dzives apstakli Latvija 1999.gada. Riga: LR CSP, 2001. - 79.-97.lpp.

Zvidrins Peteris, Vitolins Edvins. 1941. gada 14. junija deportacijas tiesas un netiesas demografiskas sekas. [referatu tezes starptautiskajai konferencei "1941. gada 14. junija deportacija: noziegumi pret cilveci" 12.-13.jun. Riga]. // Latvijas Vestnesis. Nr.96. - 2001. - 21.jun. - 6.lpp.
Zvidrins Peteris, Berzins Atis, Ezera Ligita, Gosa Zigrida, Greitans Aigars, Pavlina Iveta, Edvins Vitolins, Bergmanis Martins. Majsaimniecibu un gimenu attistiba Latvija // LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes. Galvenie petijumu virzieni 2000. gada.- Riga: LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes ekspertu komisija, 2001. - 108.-113. lpp.
Zvidrins Peteris, Berzins Atis, Ezera Ligita, Gosa Zigrida, Greitans Aigars, Krumins Juris, Zvidrina Mara, Vitolins Edvins, Bergmanis Martins. Latvijas iedzivotaju paaudzu nomaina // LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes. Galvenie petijumu virzieni 2000. gada.- Riga: LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes ekspertu komisija, 2001. - 114.-118. lpp.
 

2002

Eglite Parsla. Izglitibas ietekme uz teva lomas izpildi. Gimenu veidosanas un valsts atbalsts gimenem atjaunotaja Latvijas Republika. Apcerejumi par Latvijas iedzivotajiem / Nr.9. Riga: BO SIA LZA Ekonomikas instituts, 2002. - 65.-71.lpp.
Eglite Parsla, Markausa Ieva Marga, Brants Maris, Pavlina Iveta, Ivbulis Bronislavs, Gnedovska Ilze. Parmainas iedzivotaju dzives veida un rupes par savu veselibu. LZA Ekonomikas un juridiskas zinatnes galvenie petijumu virzieni 2001.gada, Nr.7. Riga, 2002. - 32.-36.lpp.
Eglite Parsla. Latvijas iedzivotaju skaita un etniska sastava veidosanas XX gs. Latvijas Okupacijas muzeja gadagramata 2001 "Nacijas gusta". Riga, Latvijas 50 gadu okupacijas muzeja fonds, 2002. - 94.-110.lpp.
Eglite Parsla. Latvijas sieviesu pieredze gimenes veidosana un parmainas attieksme pret to. Gimenu veidosanas un valsts atbalsts gimenem atjaunotaja Latvijas Republika. Apcerejumi par Latvijas iedzivotajiem / Nr.9. Riga: BO SIA LZA Ekonomikas instituts, 2002. - 89.-99.lpp.
Eglite Parsla. Statistikas liecibas par parmainam gimenes izveides norises XX gs. Gimenu veidosanas un valsts atbalsts gimenem atjaunotaja Latvijas Republika. Apcerejumi par Latvijas iedzivotajiem / Nr.9. Riga: BO SIA LZA Ekonomikas instituts, 2002. - 6.-26.lpp.
Eglite Parsla, Markausa Ieva Marga, Brants Maris, Pavlina Iveta, Ivbulis Bronislavs, Gnedovska Ilze. Latvijas socialas politikas rezultativitate iedzivotaju ataudzes joma. LZA Ekonomikas un juridiskas zinatnes galvenie petijumu virzieni 2001. gada, Nr.7. Riga, 2002. -26.-31.lpp.
Eglite Parsla, Mezs Ilmars. Latvijas kolonizacija un etniska sastava izmainu celoni 1944.-1990. gada. Okupacijas rezimi Latvija 1940.-1956.gada. Latvijas Vesturnieku komisijas raksti, 7.sejums. Riga: Latvijas vestures instituta apgads, 2002. - 405.-440.lpp.
Eglite Parsla. Par cilveku lomu attistibas norisu kede: [par demografisko situaciju, ekonomisko un demografisko norisu mijiedarbibu Latvija] // Latvijas Vestnesis. - 2002. 5.feb. - [1.], 8.lpp.: diagr., tab.

Krastins Olgerts. Par teritoriju pievilcibu, caurbraucot un paliekot uz dzivi: [par Latvijas apdzivoto vietu iedzivotaju skaita izmainam dzimstibas, mirstibas un migracijas rezultata un teritoriju pievilcibas indeksu] / Olgerts Krastins, Valentina Locane. - 2002.- 6.aug.-10.lpp. // Latvijas Vestnesis. - 2002. - 6.aug. - [1.], 10.lpp.; 2002. - 9.aug.-16.lpp.
Krastins Olgerts. Zeme ir tik veca, cik veci ir tas iedzivotaji. [par Latvijas apdzivoto vietu iedzivotaju vecumsastavu un demografiskas slodzes raditajiem] / Olgerts Krastins, Edvins Vanags, Valentina Locane. - 2002. - 21.jun.-26.lpp. // Latvijas Vestnesis. - 2002. - 21.jun.-26.lpp.; 2002. - 26.jun.- [1.], 10.lpp.

Krisjane Zaiga, Bauls Andris. Migracijas procesi Latvija un to regionalas atskiribas. // Folia Geographica - Nr.10., 2002. - 55.-64.lpp.

Krumins Juris. 4.4. Izglitiba un 4.5. Demografija. Gram.: Tautas attistiba. Macibu lidzeklis. Galvena redaktore E.Lune. Riga: Jumava, 2002. - 124.-140.lpp.

Markausa Ieva Marga. Latvijas sieviesu attieksme pret gimeni un laulibu. Gimenu veidosanas un valsts atbalsts gimenem atjaunotaja Latvijas Republika. Apcerejumi par Latvijas iedzivotajiem / Nr.9. Riga: BO SIA LZA Ekonomikas instituts, 2002. - 73.-88.lpp.

Pavlina I. Gimenu ar berniem labklajiba un sabiedribas ilgtspejiga attistiba. Tradicionalais un novatoriskais sabiedribas ilgtspejiga attistiba. LR IZM Rezeknes augstskola. Starptautiskas zinatniskas konferences materiali, Rezekne, 2002. - 294.-298.lpp.
Pavlina I. Gimenu politika un sabiedribas ilgtspejiga attistiba . LU Zinatniskie raksti, 647.sej., Ekonomikas un vadibas zinibu attistibas problemas, IV, Riga, 2002. - 567.-577.lpp.
Pavlina Iveta, Brants Maris. Valdibas deklareta demografiska politika un tas istenojums Latvija. Gimenu veidosanas un valsts atbalsts gimenem atjaunotaja Latvijas Republika. Apcerejumi par Latvijas iedzivotajiem / Nr.9. Riga: BO SIA LZA Ekonomikas instituts, 2002. - 31.-45.lpp.
Pavlina Iveta, Brants Maris. Valdibas deklareta demografiska politika un tas istenojums Latvija. LZA Vestis. 2002., 56.sej., Nr.4./5./6. - 22.-33.lpp.
Pavlina Iveta, Eglite Parsla. Vecaku viedokli par gimenes pieaugumu. Gimenu veidosanas un valsts atbalsts gimenm atjaunotaja Latvijas Republika. Apcerejumi par Latvijas iedzivotajiem / Nr.9. Riga: BO SIA LZA Ekonomikas instituts, 2002. - 48.-59.lpp.

Ulnicans Einars. Latvijas iedzivotaju skaita un sastava raksturojums pec 2000. gada tautas skaitisanas datiem // Konkurentspejas problemas ilgtspejiga ekonomikas attistiba. Rezekne, 2002 - 439.-446.lpp

Zvidrins Peteris. Apdzivojuma blivums. Latvijas Enciklopedija. 1. sej. Riga: SIA Valerija Belokona izdevn. 2002. - 249. lpp.
Zvidrins Peteris. Baltkrievi. Latvijas Enciklopedija. 1. sej. Riga: SIA Valerija Belokona izdevn. 2002. - 506. lpp.
Zvidrins Peteris. Depopulacija. Gram.: Socialekonomiska procesa trajektorija Latvija laika no 1985.lidz 2002.gadam. Kur ta ved Latviju? Zinatniskais petijums. Ventspils Augstskola, Ventspils, 2002. - 28.-45. lpp.
Zvidrins Peteris, Berzins Atis, Ezera Ligita, Gosa Zigfrida, Zvidrina Mara, Lesinskis Kristaps, Pavlina Iveta, Ulnicans Einars, Vitolins Edvins, Bergmanis Martins. Demografisko strukturu izmainas Latvija 20. un 21. gadsimta mija un to raditas sekas. // LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes. Galvenie petijumu virzieni 2001. gada. - Riga: LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes ekspertu komisija, 2002. - 37.-39. lpp.
Zvidrins Peteris, Vitolins Edvins. Demografiskie zaudejumi un etniska sastava izmainas Latvija (1994.-1959). Starptautiska konference. Padomju okupacijas rezims Baltija 1944.-1959.gada: politika un sekas. Riga, 2002. - 43.-44.lpp.
Zvidrins Peteris, Berzins Atis, Ezera Ligita, Gosa Zigfrida, Zvidrina Mara, Greitans Aigars, Kristapsone Silvija, Pavlina Iveta,  Vitolins Edvins, Bergmanis Martins. Latvijas iedzivotaju paaudzu nomaina. // LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes. Galvenie petijumu virzieni 2001. gada. - Riga: LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes ekspertu komisija, 2002. - 40.-45. lpp.
Zvidrins Peteris, Vitolins Edvins. 1941. gada 14.junija deportacijas tiesas un netiesas demografiskas sekas. Latvijas vesturnieku komisijas raksti. 6.sej. Riga: Latvijas vestures instituta apgads, 2002. - 359.-364.lpp.