Publications in Latvian 2003 - 2004

2003

Berzins Atis, Vitolins Edvins, Zvidrins Peteris. Iedzivotaju novecosanas dinamika un diferenciacija Latvija. Statistikas un parvaldes problemas. Riga: LSI, 2003., Nr.2., 37.-45.lpp.

Eglite Parsla, Marauska Ieva Marga, Pavlina Iveta, Brants Maris, Gnedovska Ilze, Ivbulis Bronislavs. Latvijas socialas politikas rezultativitate iedzivotaju ataudzes joma. LZA Ekonomikas un juridiskas zinatnes galvenie petijumu virzieni 2002.gada, Nr.8. Riga, 2003. - 52.-55.lpp.
Eglite Parsla, Marauska Ieva Marga, Pavlina Iveta, Brants Maris, Gnedovska Ilze, Ivbulis Bronislavs. Individu aktiva muza pagarinasana. LZA Ekonomikas un juridiskas zinatnes galvenie petijumu virzieni 2002.gada, Nr.8. Riga, 2003. - 56.-58.lpp.
Eglite Parsla. Padomju okupacijas ilglaika demografiskas sekas. Padomju okupacijas rezims Baltija 1944 - 1959: politika un tas sekas. Starptautiskas konferences referati. Riga, 2002. 13.-14.junijs. Latvijas Vesturnieku komisijas raksti, 9. sejums. Riga: Latvijas vestures instituta apgads, 2003. - 256.-266.lpp.
Eglite Parsla. Iedzivotaju ataudzes atskiribas Latvijas regionos. Geografiski raksti Folia Geographica. Riga: Latvijas Geografijas biedriba, 2003. - 96.-105.lpp.
Eglite Parsla, Markauska Ieva Marga, Pavlina, Iveta Ivbulis Bronislavs. Latvijas iedzivotaju sastavs, izvietojums un ta parmainu izredzes XXI gadsimta 1.ceturksni. Apcerejumi par Latvijas iedzivotajiem / Nr.10. Riga: BO SIA LZA Ekonomikas instituts, 2003. - 140.lpp.

Gosa Zigfrida. Berni socialas aprupes iestades. Gram.: Dzives jautajumi sociala darba un socialas pedagogijas teorija un prakse VIII. Riga, 2003. - 163.-173.lpp.

Pavlina Iveta. Dzimstibas palielinasanas robezas Latvija XXI gadsimta sakum / Limits for raising fertility in Latvia at the beginning of the XXI century. Latvijas Universitates Raksti. Ekonomika, I. 658.sej., 2003. - 192.-203.lpp.

Ulnicans Einars. Latvijas iedzivotaju ienakumu veidu struktura un dinamika pec 2000.gada tautas skaitisanas un 2002.gada  darbaspeka apsekojuma datiem. Starptautiska konference "Statistikas petijumi - socialo zinatnu un izglitibas baze". Riga, 2003.
Ulnicans Einars. Latvijas iedzivotaju vecumsastavs un iztikas lidzeklu avoti pec 2000.gada tautas skaitisanas datiem. Statistikas un parvaldes problemas. Riga: LSI, 2003., Nr.2., 46.-50.lpp.

Zarina Gunita. Latvijas iedzivotaju paleodemografija (7.-18.gs.). Promocijas darba kopsavilkums. Riga, 2003. - 60.lpp.

Zvidrins Peteris. Cigani. Darbaspeka resursi. Demografija. Demografiskais optimums. Demografijas centrs (LU). Demografiskais spradziens (demografiska eksplozija). Demografiska novecosanas. Demografiska pāreja. Demografiska politika. Demografiska situacija. Demografiska statistika. Depopulacija. Dzimstiba. Emigracija. Ekonomiska emigracija. Gimene. Latvijas enciklopedija. 2.sej. Riga: SIA Valerija Belokona izdevnieciba, 2003. - 81., 123., 187.-189., 194., 346., 398., 707.lpp.
Zvidrins Peteris. Demografija. Riga: Latvijas Universitate, 2003. - 280.lpp.
Zvidrins Peteris, Berzins Atis, Ezera Ligita, Gosa Zigfrida, Zvidrina Mara, Lesinskis Kristaps, Pavlina Iveta, Ulnicans Einars, Vitolins Edvins, Bergmanis Martins. Demografisko strukturu izmainas Latvija 20. un 21. gadsimta mija un to raditas sekas. // LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes. Galvenie petijumu virzieni 2002.gada. - Riga: LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes ekspertu komisija, 2003. - 177.-181.lpp.
Zvidrins Peteris, Vitolins Edvins. Demografiskie zaudejumi un etniska sastava izmainas Latvija 1944.-1959.gada. Padomju okupacijas rezims Baltija 1944.-1959. gada: politika un tas sekas. Starptautiskas konferences referati 2002.gada 13.-14.junijs, Riga. Latvijas vesturnieku komisijas raksti, 9.sej. Riga: Latvijas vestures instituta apgads, 2003. - 248.-255.lpp.
Zvidrins Peteris. Iedzivotaji. // Latvijas ilgtspejigas attistibas indikatoru parskats 2003. Riga: Latvijas vides agentura, 2003. - 126.-130.lpp.
Zvidrins Peteris, Berzins Atis, Krumina Inta, Kristapsone Silvija, Ulnicans Einars, Vitolins Edvins, Bergmanis Martins. Iedzivotaju novecosanas diferenciacija un aktiva muza ilguma pagarinasana. // LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes. Galvenie petijumu virzieni 2002.gada. - Riga: LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes ekspertu komisija, 2003. - 182.-186.lpp.
Zvidrins Peteris, Berzins Atis, Vitolins Edvins. Iedzivotaju novecosanas statistiskais raksturojums Latvija. Starptautiska konference "Statistikas petijumi - socialo zinatnu un izglitibas baze". Riga, 2003.
Zvidrins Peteris, Berzins Atis, Gosa Zigfrida, Zvidrina Mara, Pavlina Iveta, Vitolins Edvins. Kadi mes seit, Latvija, esam. Latvijas Vestnesis. 2003., 24.dec. Nr.182. - 17.lpp., 30.dec. Nr.183. - 1., 42.-43.lpp.
Zvidrins Peteris. Mes izmirstam? Ja! Izmirsim? Visticamak, ne! // Diena. 2003. - 22.feb. - 2.lpp.

 

2004

Bauls Andris, Krišjāne Zaiga. Darba svārstmigrācijas dinamika Rīgas aglomerācijā. Latvijas ģeogrāfija Eiropas dimensijās. Rīga : Latvijas Ģeogrāfijas biedrība. 2004, 16.–18. lpp.

Brants Māris. Latvija postpadomju sociālajā telpā: salīdzinoša pētījuma iespējas ekonomiskās mobilitātes gadījumā. Sabiedrība un kultūra, V : rakstu krājums, LPA. Liepāja, 2004, 122.–126. lpp.

Brants Māris. Aktīvā mūža garumu ietekmējošie faktori Latvijā. Draudi Latvijas iedzīvotāju ataudzei un nepieciešamā rīcība to mazināšanai. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem, Nr.11. Rīga : BO SIA LZA Ekonomikas institūts, 2004, 77.–91. lpp.

Ciemiņa Inta, Krastiņš Oļģerts, Signe Bāliņa, Dagmāra Briede. Latvijas iedzīvotāju noslāņošanās pēc materiālā dzīves līmeņa (cēloņi, dažādu grupu īpatnības, sekas). Demogrāfisko struktūru izmaiņas Latvijā 20. un 21. gadsimta mijā un to radītās sekas. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes. Galvenie pētījumu virzieni 2003. gadā. Rīga : LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 2004, 36.–44. lpp.

Ciemiņa Inta, Krastiņš Oļģerts. Dati par iedzīvotāju labklājību: salīdzināšanas iespējas, novērtējums. Statistikas un pārvaldes prob­lēmas 2004. Rīga : LSI, 2004, 70.–81. lpp.

Demogrāfiskā literatūra. Bibliogrāfiskais rādītājs 2001–2003. Red. P. Zvidriņš. Rīga : LU, 2004. 23 lpp.

Eglīte Pārsla, Markausa Ieva Marga, Pavlina Iveta, Brants Māris, Gņedovska Ilze, Ivbulis Broņislavs. Latvijas sociālās politikas rezultativitāte iedzīvotāju ataudzes jomā. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2003. gadā, Nr.9. Rīga, 2004, 58.–61. lpp.

Eglīte Pārsla. Iedzīvotāju sastāva īpatnības Rīgas centrā un priekš­pilsētās. Latvijas Universitātes 62. zinātniskā konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Rīga : Latvijas Universitāte, 2004, 30. lpp.

Eglīte Pārsla, Markausa Ieva Marga, Pavlina Iveta, Brants Māris, Gņedovska Ilze, Ivbulis Broņislavs. Indivīdu aktīvā mūža pagarināšana. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2003. gadā, Nr.9. Rīga, 2004, 62.–66. lpp.

Eglīte Pārsla. Demogrāfiskās politikas vieta Latvijas sociālajā politikā. Draudi Latvijas iedzīvotāju ataudzei un nepieciešamā rīcība to mazināšanai. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem, Nr.11. Rīga : BO SIA LZA Ekonomikas institūts, 2004, 7.–20. lpp.

Eglīte Pārsla. Darbību izvēles īpatnības dažādās vecāko ļaužu grupās. Draudi Latvijas iedzīvotāju ataudzei un nepieciešamā rīcība to mazināšanai. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem, Nr.11. Rīga : BO SIA LZA Ekonomikas institūts, 2004, 92.–111. lpp.

Eglīte Pārsla. Dīvainības ģimenes atbalsta veidu pamatojumā. Latvijas Vēstnesis, Nr.157, 2004. g. 10. maijs.

Eglīte Pārsla. Rīgas iedzīvotāju skaita paredzamās pārmaiņas. Latvijas ģeogrāfija Eiropas dimensijās : III Latvijas ģeogrāfu kongress, Rīga, 2004. g. 5.–6. novembrī. Rīga : Latvijas Ģeogrāfijas biedrība, 2004, 11.–12. lpp.

Goša Zigrīda. Iedzīvotāju izglītības līmeņu izmaiņu tendences Latvijā 20. gadsimta beigās. Grām.: Dzīves jautājumi. Sociālā darba un sociālās pedagoģijas teorija un prakse, IX. Rīga, 2004, 201.–212. lpp.

Karaškēvica Jautrīte. Medicīniskās palīdzības pieejamības ietekme uz iedzīvotāju saslimstību un mirstību. Statistikas un pārvaldības problēmas 2004 : zinātniskie raksti. Rīga : LSI, 2004, 82.–90. lpp.

Kristapsone Silvija. Četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadu vecu pus­­audžu un jauniešu demogrāfiskais un sociāli ekonomiskais rakstu­rojums. Latvijas Universitātes Raksti. 671. sējums. Ekonomika, III. Rīga : LU, 2004, 180.–191. lpp.

Krūmiņš Juris. Nacionālās intereses, iedzīvotāji, ekonomika un attīstība. Nacionālās intereses : formulējuma meklējumos. Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti, Nr.1. Rīga : Zinātne, 2004, 62.–73. lpp.

Markausa Ieva Marga. Migrācijas pieaugums Rīgas reģionā un pare­dzamās izmaiņas. Latvijas Universitātes 62. zinātniskā konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Rīga : LU, 2004, 86.–87. lpp.

Markausa Ieva Marga. Ceļojumi pa Latviju un pastaigas – pieejama un vēlama atpūta. Cilvēks un vide : zinātniski metodisko rakstu krājums. Liepāja : LiePA, 2004, 29.–34. lpp.

Markausa Ieva Marga. Darbs un atpūta XXI gadsimtu sākot. Draudi Latvijas iedzīvotāju ataudzei un nepieciešamā rīcība to mazināšanai. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem, Nr.11. Rīga : BO SIA LZA Ekonomikas institūts, 2004, 35.–76. lpp.

Pavlina Iveta. Nodarbinātības pārtraukums bērna kopšanai: vecā­ku viedokļi un pieredze. Draudi Latvijas iedzīvotāju ataudzei un nepiecie­šamā rīcība to mazināšanai. Apcerējumi par Latvijas iedzī­votājiem, Nr.11. Rīga : BO SIA LZA Ekonomikas institūts, 2004, 21.–34. lpp.

Ulnicāns Einārs. Latvijas darbaspēka piedāvājuma un kvalitātes attīstības tendences laika posmā no 1995. līdz 2003. gadam. Latvijas Universitātes Raksti. 671.sējums. Ekonomika, III. Rīga : LU, 2004, 391.–400. lpp.

Ulnicāns Einārs. Latvijas darbaspēka piedāvājums un efektivitāte laika posmā no 1996. līdz 2002.gadam. Statistikas un pārvaldes problēmas 2004 : zinātniskie raksti. Rīga, Latvijas Statistikas insti­tūts, 2004, 46.–51. lpp.

Ulnicāns Einārs. Latvijas iedzīvotāju ienākumu veidu struktūra un dinamika pēc 2000. gada tautas skaitīšanas un 2002. gada darbaspēka apsekojuma datiem. Statistikas pētījumi – sociālo zinātņu un izglītības bāze : konferences vēstis. Rīga : LU, 2004, 151.–156. lpp.

Zvidrins Zvidriņš Pēteris, Bērziņš Atis, Goša Zigrīda, Zvidriņa Māra, Pavlina Iveta, Vītoliņš Edvīns. Latvijas iedzīvotāju sastāvs 21. gs. sākumā. Rīga, 2004. 38 lpp.

Zvidriņš Pēteris. Latvijas iedzīvotāju attīstība šodien un rīt. Latvija Eiropā: nākotnes vīzijas. Latvijas Zinātņu akadēmijas Stratēģisko pētījumu centrs. Rīga, 2004, 226.–241. lpp.

Zvidriņš Pēteris, Bērziņš Atis, Vītoliņš Edvīns. Iedzīvotāju nove­cojuma statistiskais raksturojums Latvijā. International conference “Research in Statistics – Basis of Social Sciences and Education”. Rīga : LU, 2004, 192.–197. lpp.

Zvidriņš Pēteris. Demogrāfiskās attīstības tendences Baltijas valstīs. (Current demographic trends in the Baltic coutries). Statistikas un pārvaldes problēmas 2004 : zinātniskie raksti. Rīga : LSI, 2004, 36.– 44. lpp.

Zvidriņš Pēteris. Demogrāfiskā situācija un demogrāfiskā politika. Latvijas Vēstnesis, Nr.17, 2004. g. 3. febr., 2. lpp.

Zvidriņš Pēteris. Depopulācija. Nacionālās intereses: formulējuma meklējumos. Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti, Nr.1. Rīga : Zinātne, 2004, 74.–104. lpp.

Zvidriņš Pēteris, Krūmiņš Juris, Bērziņš Atis, Goša Zigrīda, Zvidriņa Māra, Pavlina Iveta, Ulnicāns Einārs, Vītoliņš Edvīns. Demogrāfisko struktūru izmaiņas Latvijā 20. un 21. gadsimta mijā un to radītās sekas. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes. Galvenie pētījumu virzieni 2003. gadā. Rīga : LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 2004, 185.–191. lpp.

Zvidriņš Pēteris, Krūmiņš Juris, Bērziņš Atis, Krūmiņa Inta, Vītoliņš Edvīns, Jankovska Anita. Iedzīvotāju novecošanās diferenciācija un aktīva mūža ilguma pagarināšana. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes. Galvenie pētījumu virzieni 2003. gadā. Rīga : LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 2004, 192.–195. lpp.