Publications in Latvian 2008 - 2009

 

Bērziņš Atis,Vītoliņš Edvīns, Zvidriņš Pēteris. Latvijas iedzīvotāju novecošanās dinamika un veco cilvēku raksturojums. Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti 2009. Zinātniskie raksti. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2009. 5. – 13.lpp.

 

Brants Māris. Paaudžu attiecību uztvere darbavietās // Darbaspējīgo skaita mazināšanās Latvijā un iespējamie risinājumi. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem / Nr. 13. Rīga: SIA LZA Ekonomikas institūts, 2008, 15.-24. lpp.

 

Demogrāfiskā attīstība Latvijas reģionos.(red.P.Zvidriņš). Rīga:LU Akadēmiskais apgāds, 2009.- 44 lpp.

Eglīte Pārsla, Markausa Ieva Marga, Pavlina Iveta, Zariņa Inna Broņislava, Gņedovska Ilze, Ivbulis Broņislavs. Ģimenes ar bērniem līdz 3 gadu vecumam, 1994//  Darbaspējīgo skaita mazināšanās Latvijā un iespējamie risinājumi. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem / Nr. 13. Rīga: SIA LZA Ekonomikas institūts, 2008, 25.-31. lpp.

 

Eglīte Pārsla. Latviešu valodas pratēju skaita pārmaiņas Latvijā kopš neatkarības atgūšanas. Letonikas otrais kongress. Valodniecības raksti-2. Rīga: LZA, LU Latviešu valodas institūts, RPIVA, 2008, 235.-243. lpp.

 

Eglīte Pārsla. Jaunāko un vecāko darbabiedru īpatnības un sadzīvošana // Darbaspējīgo skaita mazināšanās Latvijā un iespējamie risinājumi. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem / Nr. 13. Rīga: SIA LZA Ekonomikas institūts, 2008, 25.-31. lpp.

 

Eglīte Pārsla. Nedeklarētās izceļošanas sekas un to rosinātā rīcība // Darbaspējīgo skaita mazināšanās Latvijā un iespējamie risinājumi. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem / Nr. 13. Rīga: SIA LZA Ekonomikas institūts, 2008, 16-14. lpp.

 

 

Eglīte Pārsla, Markausa Ieva Marga, Pavlina Iveta, Brants Māris, Gņedovska Ilze, Ivbulis Broņislavs. Sociāli demogrāfisko norišu paredzamās pārmaiņas Latvijā pēc pievienošanās Eiropas Savienībai // LZP Ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2007. gadā, No 13. Rīga, 2008, 51.-54. lpp.

 

Eglīte Pārsla. Pilsētu un lauku mainīgā šķirtne. LU 66. zinātniskā konference „Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne”, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008, 44.-45. lpp.

 

Eglīte Pārsla, Markausa Ieva Marga, Pavlina Iveta, Brants Māris, Gņedovska Ilze, Ivbulis Broņislavs. Iedzīvotāju novecošanās procesa medicīnisko un sociāli demogrāfisko likumsakarību izpēte // LZP Ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2007. gadā, No13. Rīga, 2008, 55.-59. lpp.

 

Goša Zigrīda. Vīriešu un sieviešu mirstības diferenciācija Latvijas reģionos:tendences un faktori. //Latvijas Universitātes raksti //. 737. sējums. Ekonomika, VII.Rīga: Latvijas universitāte – Rīga. 2008. - 121.-139.lpp.

Krastiņš Oļģerts, Ciemiņa Inta. No iedzīvotāju dzīves apstākļu pētījumiem līdz Vita - indeksam. Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti 2009. Zinātniskie raksti. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2009. 208. – 214.lpp.

 

Kristapsone Silvija. Zinātniskā pētniecība studiju  procesā. Mācību grāmata sociālo zinātņu  programmu studentiem. – Rīga :  BAT Turība, 2008.  -  352  lpp.

Krūmiņš Juris. Studējošie un Latvijas augstskolu profesūra 2004.-2007.gadā: situācijas vērtējums un izaicinājumi // Latvijas Vēsture. Jaunie un jaunākie laiki. Rīga: Latvijas Universitāte, 2008, Nr.1 (69). 10.-15.lpp.

Markausa Ieva Marga. Vēlamie darbaspēka komplektēšanas areāli darba devēju skatījumā. LU 66. zinātniskā konference „Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne” Referātu tēzes. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008, 108. lpp.

 

Markausa Ieva Marga. Latvijas bērnu veselība un to ietekmējošie apstākļi XX-XXI gs. mijā // Darbaspējīgo skaita mazināšanās Latvijā un iespējamie risinājumi. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem / Nr. 13. Rīga: SIA LZA Ekonomikas institūts, 2008, 32.-58. lpp.

 

Markausa Ieva Marga. Skolēnu brīvais laiks – daudzums, izmantošana, problēmas // Sociālā pedagoģija: izglītības un sociālās vides mijiedarbības sociāli pedagoģiskais aspekts. Rakstu krājums. Liepāja: LiePA, 2008, 284.-299. lpp.

 

Pavlina Iveta. Balancing Work, Private and Family Life // Population Processes and Policies: Žurnāls “Humanities and social sciences: Latvia”. No 1 (540), Riga: University of Latvia, Institute of Economics, LAS, 2008, 44-56 pp.

 

Pavlina Iveta. Gādības veidi par sociālā riska ģimeņu bērniem un to mērogi // Darbaspējīgo skaita mazināšanās Latvijā un iespējamie risinājumi. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem / Nr. 13. Rīga: SIA LZA Ekonomikas institūts, 2008, 59.-73. lpp.

 

Ulnicāns Einārs. Latvijas darbaspēka galveno attīstības tendenču analīze. Latvijas Universitātes raksti. Ekonomika, VII. 737.sējums.Rīga: Latvijas Universitāte, 2008. 354. – 367.lpp.

 

Ulnicāns Einārs. Darbaspēka piedāvājuma attīstības tendences Latvijā 2007. – 2008.gadā. Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti 2009. Zinātniskie raksti. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2009. 208. – 214.lpp.

 

Ulnicāns Einārs. Darba produktivitāte Latvijā pa saimniecisko darbību veidiem// Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 2008. gada 17.aprīlis - Rēzekne: RA Izdevniecība, 2008. - 438.- 447.lpp.

Zvidriņš Pēteris. Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā. Grām.: Politikas gadagrāmata. Latvija 2007. Rīga: Zinātne, 2008. - 56. - 71. lpp.

Zvidriņš Pēteris, Krūmiņš Juris, Bērziņš Atis, Goša Zigrīda, Krūmiņa Inta, Straume Inese,Vītoliņš Edvīns. Iedzīvotāju novecošanās sociāli demogrāfisko likumsakarību izpēte, novecošanās sociālās sekas // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2007. gadā. Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija. 2008. – 188.-192. lpp.

Zvidriņš Pēteris, Krūmiņš Juris, Bērziņš Atis, Goša Zigrīda, Ušackis Uldis, Straume Inese,Vītoliņš Edvīns, Jankovska Anita. Demogrāfiskā attīstība Latvijas reģionos // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2007. gadā. Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija. 2008. – 182.-187. lpp.

Latvijas tiešie demogrāfiskie zaudējumi deportāciju un citu padomju akciju rezultātā.Latvijas vēsture.Nr. 1(69), 2008.-76.- 89.lpp.

Zvidriņš Pēteris, Bērziņš Atis, Zigrīda Goša, Krūmiņa Inta, Vītoliņš Edvīns. Iedzīvotāju novecošanās sociāli demogrāfisko likumsakarību izpēte, novecošanās sociālās sekas // LZP Ekonomikas , juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2008. gadā. Nr.14.Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija. 2009. – 171.-174. lpp.

Zvidriņš Pēteris, Krūmiņš Juris, Bērziņš Atis, Goša Zigrīda, Straume Inese,Vītoliņš Edvīns, Jankovska Anita. Demogrāfiskā attīstība Latvijas reģionos // LZP Ekonomikas , juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2008. gadā.Nr.14. Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija. 2009. – 165.-170. lpp.

Zvidriņš Pēteris. Sociāli ekonomiskā demogrāfija. Statistika. Tautas skaitīšana. Vēsturiskā  demogrāfija. // Latvijas Enciklopēdija. 5. sēj. Rīga: SIA Valērija Belokoņa izdevn. 2009.- 261.,319.,459.,767. lpp.