Publications in Latvian 1991 - 1994

Alksnis E. Tiesiska pecteciba un latviska Latvija // Pavalstnieks.-1993.-9./15.febr.

Berzins A. Latvijas iedzivotaju dabiskas kustibas etniska diferenciacija // Latvijas sociali demografiskas attistibas problemas.-R.: LU,1992.-106.-113.lpp.

Biezais J. Latviesi Latvija - skaitli, prognozes, ceribas // Atmoda Atputai.-1994.-4.maijs.
Biezais J. Latviesi Latvija - skaitli, prognozes, ceribas // Briva Latvija.-1994.Nr.25(374), 4.-11.jul.

Briviba K. Mes pasi - Latviesi // L Dz.-1993.-Nr.3.-10.-11.lpp.
Briviba K. Nelausim tautai iznikt // Lauku Avize.-1994.-11.febr.
Briviba K. Latviesi tagad un senakajos gados // Jurmala.-1994.-3./9.marts.

Cimermanis S. Butiskakais par latviesu etnodemografiju Latvija // Neatkariga Cina.1993.-9.marts.
Cimermanis S. Gramata, kas nepielauj vienaldzibu //Lauku Avize.-1994.-Nr.2.-5.lpp.
Cimermanis S. Izlasisim par latviesiem Latvija // Jauna Balss.-1994.-Nr.1 .-16.lpp.

Cice A. Rupniecibas kadru papildinajuma kvalitativais sastavs // Arods.-1991.Nr.10/11,8.-21. marts.
Cice A. Migracija un bezdarbs // Arods.-1991.-Nr.17, 26.apr.-2.maijs.
Cice A. Bezdarbs un ta attistibas prognozes // Arods.-1992.-Nr.47/48, 27.nov.-9.dec.
Cice A. Mainisim darbu vai brauksim uz laukiem // Rigas Balss.-1993. -18.marts.
Cice A. Ridzinieki par bezdarbu // Darba Vestis.-1993., marts.
Cice A. Ridzinieki izjut parmainas darba tirgu // Arods.-1993.-Nr.819,1.-7.marts.
Cice A. Nodarbinatiba un tas iespejama maina // Rigas Balss.-1993.- 25.maijs.

Demografiska literatura 1986. -1990. : Bibliografisks raditajs // LU.-R.-1991.-31 lpp.

Eglite P. Iedzivotaju ataudzes etniskie aspekti Latvija // Latvijas ZA Vestis .-1991.Nr.2.-23.-39.lpp.
Eglite P. Ko darit ? // Neatkariga Cina .-1992.- 6.marts.
Eglite P. Latvijas iedzivotaju kvalitates izpetes sakums // Latvijas ZA Vestis.-1992.Nr.6. -11.-19.lpp.
Eglite P. Tautas ataudze un iedzivotaju kvalitate // Kalendars sievietem 1993.-R. Avots. -1992. -272.-279.lpp.
Eglite P. Dazada vecuma iedzivotaju veselibas atskiribas Latvija (1990.gadu sakums) // Latvijas ZA Vestis .-1993.-Nr.1.-1.-8.lpp.
Eglite P. Veseliba un citas dzives vertibas Latvija // Latvijas ZA Vestis.-1993.-Nr.6. -11.-18.lpp.
Eglite P.Gimenes laime un berni - galvena dzives vertiba // Rigas Balss.- 1993.- 24.marts.
Eglite P. Veseliba uztrauc, kad tas jau nav // Rigas Balss.-1993.- 27. apr.
Eglite P. Nodarbinatibas problemas demografa skatijuma // Darba Vestis .-1993.janv.
Eglite P. Jaspej ne tikai piedzimt, bet ari izaugt un nodzivot ka latvietim // Latvijas Vestnesis .-1993.-15.maijs.
Eglite P., Markausa I. Apvidu izvele paatrinatas attistibas veicinasanai // Latvijas ZA Vestis.-1993.-Nr.12. -15.-21.lpp.
Eglite P. Latvijas izglitibas potenciala paredzamas parmainas iedzivotaju sastava ietekme // Latvijas ZA Vestis A.-1994.- Nr.7/8 .-1.-8.lpp.
Eglite P. Nevaimanasim un nenolaidisim rokas. Latviesu ataudze un tas veicinasana. // Lieratura un Maksla.-1994.-4.febr.
Eglite P. Guvums no liguma // Latvijas ZA Vestis.-1994.-Nr.2.-47.-48.lpp.
Eglite P. Par tautas ataudzi jakliedz, kamer ir kam to darit // Elpa.-1994.- 11.marts.

Ezera L. Jaunas paaudzes kvalitativa attistiba dazada tipa gimenes // Latvijas sociali demografiskas attistibas problemas.-R.: LU,1992.-136.-142.lpp.
Ezera L. Sieviete nepilna gimene // Sievietes cela.- R. LZA fil. un soc. instituts, 1992.110.-114. lpp.
Ezera L., Zvidrins P. Etniskas asimilacijas izpete Latvija // Latvijas ZA Vestis. A.-1994.- Nr. 11 / 12

Feldmanis G. Valsts demografiska politika - mazspejas apliecinajums vai apzinats genocids // Veseliba.-1992.-Nr.3.

Gosa Z. Bernu tautibas un apmacibas valodas problemas republika // Latvijas skolas un to materiala baze.-R.,1991.
Gosa Z. Bemu tautiba un apmacibas valodas problemas Latvijas Republika // Latviajs sociali demografiskas attistibas problemas.-R. LU,1992.-144.-151. lpp.

Grava U. Miti par latviesu izmirsanu // Diena.-1994.-l2.sept.
Grava U. Latviesu tauta izdzivos // Laiks.-1993.-29.dec.

Hermanis V., Zvidrins P. Latvija demografijas spoguli // Tevzemes Avize.-1992.-l7.apr.

Iklava A. Mes esam Afrikas tauta // Zvaigzne.-1993.-Nr.3.-30.-31.lpp.

Krastins O. Latvijas Iedzivotaju sociala struktura 1935.gada // Latvijas ZA Vestis.1991.-Nr.11.-83.-92.lpp.
Krastins O., Mezgailis J. Gimenes // Latvijas iedzivotaju gimenes un to berni.-R. LSI, 1991.- 3.-19.lpp.
Krastins O., Mezgailis J. Bernu un vecaku tautiba // Latvijas iedzivotaju gimenes un to berni.-R. LSI,1991.-20.-33.Lpp.
Krastins O., Mezgailis J. Lingvistiski liberala un lingvistiski agresiva vide mazakumtautibam // Latvijas iedzivotaju gimenes un to berni.-R. LSI,1991.-34.-37.Lpp.
Krastins O., Mezgailis J. Mezgailis B. Demografisko notikumu sezonalitates petisanas metodes // Latvijas iedzivotaju paaudzu mainas statistika.-R. LSI,1991.-19.-40.1pp.
Krastins O., Mezgailis B., Mezgailis J. Demografiska aktivitate dazadas socialas grupas // Latvijas iedzivotaju paaudzu mainas statistika.-R. LSI,1991.-55.-67.Lpp.
Krastins O., Ciemina I. ledzivotaju socialas strukturas izmainas Latvija no 1935. gada lidz 1989.gadam // Latvijas sociali demografiskas attstibas problemas.-R. LU, 1992. 84.96. Lpp.
Krastins O. Jauktas laulibas, vecaku un bernu tautibas problema Latvijas ZA Vestis.1992.-Nr.6. - 6.-10.lpp.
Krastins O. Demografiska aktivitate dazadas socialas grupas // Latvijas ZA Vestis A.1994.-Nr.2 (559) -21.-28.lpp.
Krastins O. Liktenu statistika // Neatkariga Cina.-1991. -10.aug.
Krastins O. Kurai tautai es uzaugu? // Neatkariga Cina.-1991. -16.aug.
Krastins O. Vientulibas smagums // Neatkariga Cina.-1991. -17.aug.
Krastins O. Vismaz reizi muza // Neatkariga Cina.-1991. -28.sept.
Krastins O. Darbigas sievietes // Neatkariga Cina.-1991. -12.okt.
Krastins O. Vins atbrauca, mani appreceja // Neatkariga Cina.-1991. -26.okt.
Krastins O. Es, mana gimene un tauta // Gada gramata majai un gimenei.-1994.-R. Avots ,1983. -101.-107.lpp.
Krastins O. Depopulacija ir sociala reakcija uz soku // Diena.-1983. -19.febr.
Krastins O. Vientuliba vienmer ir smaga // Diena.-1994. -12.janv.
Krastins O. Labpratigi nebutiba // Diena.-1994. -18.janv.
Krastins O. Kas mantos Latviju? // Labrit.-1994. -2.maijs.

Krumins J. Iedzivotaju muza ilgums - tendences un palielinasanas problemas. -R. Latvijas Universitate,1993.-168 lpp.
Krumins J., Pulcina I. Latvijas iedzivotaju muza ilgums - tendences, atskiribas, faktori (sociali demografiska analize) // Vispasaules Latviesu zinatnu kongress.-R. 12.-17. jul.-1991. Dalibnieku referenti. 8.sej). -31 lpp.
Krumins J. Ekonomisko krizi valsti papildinajusi demografiska // Diena.-1994.-6.janv.

Markausa I. Iedzivotaju skaita, sastava un izvietojuma izmainas Latgale // Latvijas ZA Vestis.-1991.- Nr.1.-15.-20.Lpp.
Markausa I. Daudzbernu gimenes // Latvijas ZA Vestis.-1991.-Nr.11.-75.-82.lpp.
Markausa I. Nodarbosanas un dzivoklis //Arods.-1991.- Nr 15.
Markausa I. Tautiba un izglitiba // Arods.-1991.- Nr.16.
Markausa I. Neko labaku par gimenu // Latvijas Jaunatne .-1991.-22.okt.
Markausa I. Starptautlska migracijas izpetes centra darbiba // Latvijas ZA Vestis.1994.- Nr.3. 47.-48.lpp.

Matule Z. Sieviesu darba samaksas diferenciacija un valsts pabalsti matem // Latvijas sociali demografiskas attistibas problemas.-R. LU, -1992. - 98.-104.lpp.

Mezgailis B Latvijas iedzivotaju sastava raksturojums // LSI .-R.-1991. - 42 lpp.
Mezgailis B., Trostina V., Katkovska I. Latgales demografiska situacija un pasakumi tas uzlabosanai // Latgales attistibas programma. -R.-1991. - 72 lpp.
Mezgailis B., Baranovskis N., Straumens P. Latvijas Republikas iedzivotaju automatizetas informacijas sistemas koncepcija // Latvijas Republikas VSK, LSI.-R.-1991. - 12 lpp.
Mezgailis B., Baranovskis N. Latvijas iedzivotaju reģistra tehniskais uzdevums (konspektivs mets) // Latvijas Republikas VSK, LSI .-R.-1991. - 35 lpp.
Mezgailis B., Trostina V., Katkovska I. Latgales iedzivotaju demografiskas parvertibas 57 gadu laika (1935. - 1991.) // Latvijas ZA Vestis.-R.-1992. - Nr.2.
Mezgailis B., Katkovska I. Latvijas novadu demografiskais raksturojums // LSI .-R.-1992. - 30 lpp.
Mezgailis B., Katkovska I. Rigas un Jurmalas demografiskais raksturojums // LSI .-R.-1992. - 28 lpp.
Mezgailis B., Katkovska I. Vidzemes novada demografiskais raksturojums // LSI .-R.-1992. - 33 lpp.
Mezgailis B., Katkovska I. Kurzemes novada demografiskais raksturojums // LSI .-R.-1992. - 35 lpp.
Mezgailis B., Katkovska I. Zemgales novada demografiskais raksturojums // LSI .-R.-1992. - 33 lpp.
Mezgailis B., Katkovska I. Latgales novada demografiskais raksturojums // LSI .-R.-1992. - 40 lpp.
Mezgailis B., Katkovska I. Latvija dzivojoso etnosu demografiskais raksturojums // LSI .-R.-1992. - 72 lpp.
Mezgailis B., Gailitis V. Latvija dzivojosie etnosi un to cilveku skaits 1897. - 1989. gada // LSI.-R.-1993. - 31 lpp.
Mezgailis B. Demografiskie procesi Latvija un citur Eiropa // LSI.-R.-1993. - 27 lpp.
Mezgailis B. Demografiska luzuma norise Latvija // LSI.-R.-1993. - 19 lpp.
Mezgailis B., Katkovska I. Demografiskais parejas periods Latvijas novados // LSI.-R.-1993. - 84 lpp.
Mezgailis B. Latvijs demografiskas atvese;losanas konceptuala programma // LSI.-R.-1994. - 47 lpp.
Mezgailis B. Latvijas demografiskais modelis // Literatura un Maksla.-1991. - 20.sept.
Mezgailis B. Tautu sakartosanas jaunaja Eiropa // Literatura un Maksla.-1991. - 13.dec.
Mezgailis B. Dzimsanas vieta un dzimtene // Lauku Avize.-1991. - 23.jul.
Mezgailis B. Demografiska slodze pieaug // Lauku Avize.-1991. - 6.aug.
Mezgailis B. Ko rada statistika? // Lauku Avize.-1991. - 11.nov.
Mezgailis B. Cilveks var dzivot ilgi // Neatkariga Cina.-1994. - 9.marts.
Mezgailis B. Riga krusteles: kadu jus to gribetu redzet? // Neatkariga Cina.-1994. - 21.apr.

Mezs I. Latviesi Latvija: etnodemografisks apskats.-Kalamazu.-1992. - 73 lpp.
Mezs I. Latviesi Latvija: etnodemografisks apskats.-R. Zinatne.-1994. - 67 lpp.

Smulders M. Cik cilveku zaudeja Latvija pedejos 50 gados // Diena.-1994. - 25.marts.

Vaikule V. Laulibu sķirsanas tendences Latvija astondes,itajos gados // Latvijas sociali demografiskas attistibas problemas.-R. LU.-1992. - 124.-134.lpp.

Vebers E. Kas notiek, ja cinitis megina vezumu gazt? // Diena.-1992. - 9.jun.
Vebers E. Ko nozime pabeigt pirmuzskaiti? // Diena.-1993. - 6.janv.

Vitolins E. Ka nenozust no vestures skatuves? // Neatkariga Cina.-1993. - 5.janv.
Vitolins E., Zvidrins P. Vai tiesam latviesu izmirana ir tikai mits? // Diena.-1994. - 23.sept.

Zarina I. Parmainas jauniesu laika budzeta pec laulibam // Jaunas ģimenes aktuali jautajumi.R. LR IM.-1991. - 71.-82.lpp.
Zarina I. Iedzivotaju novecosanas problemas // Latvijas ZA Vestis.-1991. - Nr.11. - 143 lpp.
Zarina I. Stradajoso sieviesu darba slodze un brivais laiks Latvijas mazpilsetas dazada tipa ģimenes // Sievietes ceļa.-R.-192. - 126.-134.lpp.
Zarina I. Jaundzimuso ridzinieku patoloģijas biezums saistiba ar maminu socialdemografisko raksturojumu // Latvijas ZA Vestis A.-1993. - Nr.1. - 13.-16.lpp.
Zarina I. Velamais ģimenes modelis Latvijas iedzivotaju skatijuma // Latvijas ZA Vestis A.-1994. - Nr.5/8. - 1.-10.lpp.

Zvidrins P. Demografija // Enciklopediska vardnica.-R.-1991.-1.sej. - 136 lpp.
Zvidrins P. Demografiska eksplozija // Enciklopediska vardnica.-R.-1991.-1.sej. - 136 lpp.
Zvidrins P. Demografiska politika // Enciklopediska vardnica.-R.-1991.-1.sej. - 136 lpp.
Zvidrins P. Demografiska statistika // Enciklopediska vardnica.-R.-1991.-1.sej. - 136 lpp.
Zvidrins P. Iedzivotaji // Enciklopediska vardnica.-R.-1991.-1.sej. - 249 lpp.
Zvidrins P. Iedzivotaju atrazosanas // Enciklopediska vardnica.-R.-1991.-1.sej. - 249 lpp.
Zvidrins P. Latviesu demografiska attistiba 20. gadsimta // Vispasaules Latviesu zinatnu kongress.-R. 12.-17.jul., 1991. dalibnieku referati.
Zvidrins P., Vanovska I. Latviesi: statistiski demografisks protretejums.-Riga, Zinatne.-1992. - 165 lpp.
Zvidrins P. Demografiska situacija un prognozes // Latvijas ZA Vestis.-1993.-Nr.12.(55).
Zvidrins P., Krumins J., Berzins A., Ezera L., Vaikule V., Greitans A., Darzina D. Latvijas demografiskas attistibas prognozes 1993.-2003.gadam // Riga: LU.-1993. - 129 lpp.
Zvidrins P., Krumins J., Darzina D. Demografiska situacija Latgale // Lauku Avize.-1991. - 24.maijs.
Zvidrins P. Demografiska krize // Diena.-1991. - 11.jun.
Zvidrins P. Cilveks planetas meroga // Neatkariga Cina.-1991. - 16.jul.
Zvidrins P. Depopulacija: Jurmalnieku dzivotspeja neatbilst kurorta statusam // Jurmala.-1992. - 18.-25.jun.
Zvidrins P. Depopulacija // Diena.-1992. - 11.-13.nov.
Zvidrins P. Izvele (Pasnavibu skaits Latvija) // Jurmala.-1993. - 14.janv.
Zvidrins P. Depopulacija padziļinas // Diena.-1993. - 3.apr.
Zvidrins P. Vai latviesus sagaida dinozauru liktenis? // Latvijas Vestnesis.-1993. - 15.apr.
Zvidrins P. Demografiskais pulss pasaule un Latvija // Diena.-1993. - 10.jul.
Zvidrins P. Demografiska situacija pasliktinas // Neatkariga Cina.-1994. - 17.maijs.
Zvidrins P. Latvija uz dramatiskas demografijas fona // Neatkariga Cina.-1994. - 6.sept.