Publications in Latvian 1995 - 1996

Alksnis E. Kaklakungi nak un iet, bet tauta paliek! // Pavalstnieks, 1995., 13./20., 20./27. okt.

Apine I. Baltkrievi Latvija // LZA Filozofijas un sociologijas instituta Etnisko petijumu centrs., Riga, 1995., - 90 lpp.

Baltijas valstis samazinas iedzivotaju skaits // Neatkariga Rita Avize, 1996., 4. marts.

Bankovskis P. Cilveki pilsetas // Diena, 1996., 27. jul.

Bauls A. Latgales vieta Latvijas ieksejas migracijas procesos // Latvijas Geografu kongresa' 96 materiali, LU, Riga, 1996., 58. - 59. lpp.
Bauls A. Latvijas lauku iedzivotaju migracija // LU 55. Konferences tezes un programma. Geografijas un Zemes zinatnu fak., Riga, LU, 1996., 13.lpp.

Bluke D. No ka pern mirusi Latvijas iedzivotaji // Rigas Balss, 1996., 29. jul.

Cauce D. Gada sakuma 31 % Latvijas iedzivotaju dzivoja laukos // Dienas Bizness, 1996., 7. jun.

Cetros gados Latvijas iedzivotaju skaits samazinajas par 138 tukstosiem // Dienas Bizness, 1995., 25. sept.

Cice A. Darba tirgus un bezdarbs pecsocialisma Latvija // LZA Vestis, 1995, Nr. 7/8, 57.- 66. lpp.
Cice A. Nodarbinatiba agrak un tagad// Darba Vestis, 1995., maijs.
Cice A. Latvija realizetie pasakumi bezdarba ierobezosanai // Darba Vestis, 1995., sept.
Cice A. Latvijas nodarbinatibas strukturas attistiba // Logs, 1996. sept., 10. -14. lpp.

Demografiska situacija Latvija - Statistisko datu sakopojums // LR Labklajibas min.,VSK, LZA Ekonomikas inst., Riga, 1995., -57 lpp.

Demografisko situaciju Austrumeiropa ietekme ari ienakumu nevienlidziba // Diena, 1995., 17. janv.

Dribins L. Ukraini Latvija // LZA Filozofijas un sociologijas instituta Etnisko petijumu centrs., Riga, 1995., - 68 lpp.

Dzives apstaklu apsekojums Latvija 1994. gada. 2.nodala. Iedzivotaji., 3. nodala. Majsaimniecibas struktura., 5. nodala. Veselibas stavoklis., 6. nodala. Izglitiba.// LR VSK, Riga, 1995., -72 lpp.

Eglite P. Nebus parmainu - nebus bernu // Izglitiba un kultura, 1995., 27. apr., 4. maijs, 18. maijs.
Eglite P. Velamais bernu skaits gimenes un ta istenosanas nosacijumi // Latvijas Vestnesis,1995., 31. maijs, 1.jun.
Eglite P. Latvijas iedzivotaju demografiskais raksturojums. Berni un gimenes Latvija 1994. Stavokla analize // Latvijas nacionala UNISEF komisija, Riga, 1995., 16. - 25. lpp.
Eglite P. Naves celonu strukturas teritorialas atskiribas Latvija // LU 54. Konferences tezes un programma. Geografijas un Zemes zinatnu fak., Riga, LU, 1995.
Eglite P. Latvijas iedzivotaju reproduktiva uzvediba un migracija krizes apstaklos // LZA Ekonomikas instituta Gada gramata' 95., Riga, 1995., 70. - 74. lpp.
Eglite P. Rosinoss seminars par bernibas izpeti // Izglitiba un kultura, 1995., 30. marts.
Eglite P. Tautas izmirsanas draudi un to novesanas iespejas // Latvijas Vestnesis, 1996., 7. febr., 1. un 7. lpp.
Eglite P. Veselibas stavoklis un vides ietekme (sadala) Latvijas vides stavokla parskata // Vides konsultaciju un monitoringa centrs, Riga, 1996., 81. - 87. lpp.
Eglite P. Saslimstibas teritorialas atskiribas Latvija: izpetes jautajumi // Latvijas Geografu kongresa' 96 materiali, LU, Riga, 1996., 59. - 61. lpp.
Eglite P. Latvijas zinatnieku notikusi un paredzama izcelosana // LZA Vestis, A dala, 1996., Nr. 1., 64. - 78. lpp.
Eglite P. Latvijas zinatnieku notikusi un paredzama izcelosana. (Saisinats variants) // Zinatnes Vestnesis, 1996., 3., 8., 22. apr.
Eglite P. Tautas izmirsanas draudi un to noversanas iespejas. Krize Latvija. Ko darit? // Domas un vertejumi., Riga, Vermanparks, 1996., 70. - 78. lpp.
Eglite P. Starpvalstu migracija Latvija parejas gados // LU 55. zinatniskas konferences Geografijas un zemes zinatnu nodalas tezes, 1996.
Eglite P. Cik bernu vajag Latvijai // Skola un Gimene, 1996., Nr. 11., 16., 17.lpp.

Freimanis J. Eiropai neizbegami tuvojas "devitais vilnis" // Diena, 1995., 29. dec.

Feldmanis G. Nav statistikas - nav problemu? // Veseliba, 1996., Nr.1., 2.-3. lpp.

Gimene un dzimstiba Latvija // LU Demografijas centrs, Riga, 1996., - 106 lpp.

Iedzivotaju migracija Latvija 1994. gada // Neatkariga Cina, 1995., 3. maijs.

Jekabsons E. Poli Latvija // LZA Filozofijas un sociologijas instituta Etnisko petijumu centrs., Riga, 1996., - 167 lpp.

Kalveite I. Bernus vairs neatrod kapostos // Diena, 1996., 3. aug.

Kasparovica M. Latvijas sikpilsetu migracijas procesa teritorialie aspekti // Latvijas Geografu kongresa' 96 materiali, LU, Riga, 1996., 64. lpp.

Kluinis A. 36,3 tukstosi cilveku // Rigas Balss, 1995., 9. aug.

Kocare S. Riga sak izmirt // Diena, 1995., 26. janv.

Kops pedejas tautas skaitisanas Latvijas iedzivotaju skaits sarucis par 6,2 % (mater. sagatavojusi D.Cauce) // Dienas Bizness, 1996., 9. sept.

Krastins O. Tautas balsojums - izmirst // Labrit, 1995., 23. febr.
Krastins O. Demografijas egle Latvija nikulo // Labrit, 1995., 2. marts.
Krastins O. Latviesi. Sodien. Rit. Talak ... // LatvijasVestnesis, Nr. 176 (661), 1996., 18.okt.

Krisjane Z. Sociala vide un iedzivotaju veseliba Latvija // Latvijas Geografu kongresa' 96 materiali, LU, Riga, 1996., 56. - 57. lpp.
Krisjane Z. Iedzivotaju veselibas raditaju izmainas Latvija // LU 55. Konferences tezes un programma. Geografijas un Zemes zinatnu fak., Riga, LU, 1996., 25. lpp.

Krumins J., Krumina I. Changes of the length of working life in Latvia // Humanities and Social Sciences. Latvia., No. 2 (7), University of Latvia, Riga, 1995.

Laizane L. Pasliktinas demografiska situacija // Diena, 1995., 8. aug.

Latvija dzivojosie libiesi. Pec Latvijas Tieslietu min. Nacionalo lietu nodalas informacijas // Latvijas Vestnesis, 1996., 4. jul.

Latvijas iedzivotaju paaudzu nomaina // Red. P. Zvidrins, Riga, 1996., - 86 lpp.

Markausa I. M. Ja bus pabalsti, vai bus berni? // Labrit, 1995., 26. janv.
Markausa I. M. Vai ar pieticibu var tikt pie labklajibas un berniem?// Labrit, 1995., 9. febr.
Markausa I. M., Pavlina I. Ta nu tas ir (par gimenu attieksmi pret pabalstiem) // Neatkariga Cina, 1995., 23. febr.
Markausa I. M. Dzivot te vai citur // Neatkariga Cina, 1995., 5. jul.
Markausa I. M. Dzivesvietas pievilcibas vertejums un iespejama migracija Latvijas iedzivotaju skatijuma // LU zinatniskas konferences Geografijas un zemes zinatnu nodalas tezes, 1996.
Markausa I. M. Eiropas valstu iedzivotaji // IZM apstiprinats macibu lidzeklis., Macibu gramata., Riga, 1996., - 106 lpp.
Markausa I. M. Iekseja migracija Latvija 90. gadu pirmaja puse // Latvijas Geografu konferences' 96 materiali., LU, Riga, 1996., 64. -66. lpp.

Medina I. Latvija jauns rekords demografiskaja situacija // Neatkariga Rita Avize, 1995., 24. aug.

Mezgailis B. Cilveki un ekonomika // Atmoda Atputai, 1995., 28. janv.
Mezgailis B. Latvijas demografiskas atveselosanas koncepcija // Neatkariga Rita Avize, 1995., 19. jul.
Mezgailis B. Sabiedribas sakramentalais trissturis // Brosura., Riga, LSS, 1995., 31. lpp.
Mezgailis B., Usackis U. Demografiskie procesi Latvija un to prognozes // Zinatniska darba parskats, Riga, LSS,1995., - 5 lpp.
Mezgailis B. Latvijas demografiskas atveselosanas prieksnoteikumi // Zinatniska darba parskats, Riga, LSS, 1995., - 3 lpp.
Mezgailis B. Latvijas iedzivotaju skaita, sastava un kustibas izmainas 20.gadsimta // Brosura., Riga, LSS, 1996., - 48 lpp.
Mezgailis B. Etnodemografiska perturbacija Latvija un tas seku likvidesana. Brosura // Riga, LSS, 1996., - 58.lpp.

Mezs I. Latviesu tautas nakotnes izredzes nav sliktas. Par spiti demografiskai krizei // Lauku Avize, 1995., 17. okt.
Mezs I. Parmainas Latvijas iedzivotaju etniskaja sastava 20. gadsimta // Latvijas ZA Vestis, 1995., Nr. 5/6, 29.-38. lpp.

Mikelsone A. Vai latviesi izmirst? // Diena, 1995., 22. dec.

Nacionalas un etniskas grupas Latvija // Informativs materials. LR Tieslietu ministrija, Nacionalo lietu nodala, Riga, 1996., - 87 lpp.

Par demografiskas situacijas uzlabosanu (Ministru kabineta rikojums Nr. 391) // Latvijas Vestnesis, 1995., 26.jul.

Par Latvijas Republikas cilvekiem : Iedzivotaji pec tautibam : Statistiskas zinas // Latvijas Vestnesis, 1995., 22.-24. marts.

Pavlina I. Gimenes gads. Berni vecaku skatijuma // Labrit, 1995., 3. janv.
Pavlina I. Vai saulite celsim tikai daudzbernu gimenes? // Labrit, 1995., 9. janv.
Pavlina I. Etniski jauktas laulibas Latvija // LZA Vestis, A dala, 1995., Nr. 11/12., 55. -60. lpp.

Ronis I. Mes un vini, vini un mes // Literatura un Maksla, 1996., 15./22. aug.

Rungule R. Gimene un tautiba. Paaudzu atskiribas // Latvijas ZA Vestis, 1995., Nr. 1/2, 19.-22. lpp.

Tauta izmirst // Neatkariga Rita Avize, 1996., 4. jun.

Tomsone I. Gimenu skaits Latvija mazinas (pec LU Demografijas centra materialiem)// Rigas Balss, 1996., 4. nov.

Volkovs V. Krievi Latvija // LZA Filozofijas un sociologijas instituta Etnisko petijumu centrs., Riga, 1996., - 142 lpp.

Zvidrins P. Demografiska attistiba Latvija devindesmitajos gados // Latvijas Vestnesis, 1995. 1. jun.
Zvidrins P. 24 300 : 41 500. Vai Latvija ir attistita valsts? // Diena, 1995., 3. febr.
Zvidrins P. 2 500 000 // Neatkariga Rita Avize, 1995., 12. dec.
Zvidrins P. Izmirsana progrese // Latvijas Vestnesis, 1996., 22. aug.
Zvidrins P. Musu gimene sodien un rit // Skola un gimene, Nr. 10., 1996., 4. - 5. lpp.