Publications in Latvian 1997 - 1998

Apine Ilga, Volkovs Vladislavs. Slavi Latvija. - Riga, 1998. - 251 lpp.

Atauga Silvija, Berzins Atis, Ezera Ligita, Greitans Aigars. Red. Zvidrins Peteris. Muza otra puse Latvija.- Riga: Latvijas Universitates Demografijas centrs, 1998.- 68 lpp.

Ciemina Inta, Krastins Olgerts, Svarckofa Anita, Vasaraudze Inta. Latviesu dzives apstakli un dzives limenis Latvija. - Riga, 1998. - 116 lpp.
Ciemina Inta. Augstaka izglitiba un majsaimnieciba // Latvijas Vestnesis, 1997.gada 16.oktobris.
Ciemina Inta. Ja, izglitiba cel labklajibu, tacu - cik liela mera? // Latvijas Vestnesis, 1997.gada 17.oktobris.

Cice Ausma-Mara. Iedzivotaju nodarbinatiba un tas aprekinasana // LZA Ekonomikas instituts 1996.gada. - Riga: LZA EI, 1997. - 9. - 14.lpp.
Cice Ausma-Mara. Socialais nodoklis: ta ienemumu saistiba ar iedzivotaju nodarbinatibu // Latvijas Republikas nodoklu sistemas pilnveidosana. - Riga: LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes ekspertu komisija, 1997. - 25. - 26.lpp.
Cice Ausma-Mara. Sociala nodokla ienemumu saistiba ar nodarbinatibu // Latvijas Vestnesis, 1997.gada 4.julijs.
Cice Ausma-Mara. Dazi komentari par Maigas Kruzmetras un Baibas Rivzas rakstu "Darbaspeka tirgus un bezdarbs Latvija: ietekmejosie faktori un sekas" // LZA Vestis, 51.sej., 1997.,3 / 4. - 152. - 154.lpp.
Cice Ausma-Mara. Bezdarbs Latvija un ES valstis // Latvijas Republikas aspekti integracijai Eiropas Savieniba. - Riga: LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes ekspertu komisija, 1997. - 47. - 49.lpp.
Cice Ausma-Mara. Vecako iedzivotaju grupu nodarbinatiba Latvija un industriali attistitas valstis // LZA Vestis, 52.sej., 1998., 1 / 2. - 134. - 138.lpp.

Demografiska krize atkapjas // Rigas balss, 1997.gada 23.septembris.

Dribins Leo. Vai latviesi ir nacija?// Neatkariga rita avize, 1997.gada 6.janvaris.

Dzimstiba Latvija saruk jau devito gadu // Diena, 1998.gada 24.janvaris.

Eglite Parsla. Dazadu iedzivotaju grupu veseliba un vitala uzvediba // Zinatnes vestnesis, 1997.gada 27.janvaris. Eglite Parsla, Ivbulis B., Zarina Inna. Veselibas un mirstibas teritorialas atskiribas Latvija. Iedzivotaju prognoze lidz 2015.gadam. Apcerejumi par Latvijas iedzivotajiem Nr.2. - Riga, 1997. - 87 lpp.
Eglite Parsla. Izvele - berns vai algots darbs // Fokuss, 1997.gada 10.-16.novembris.
Eglite Parsla, Markausa Ieva-Marga, u.c. Demografiska situacija Latvijas laukos un iekseja migracija 90-o gadu pirmaja puse // Apcerejumi par Latvijas iedzivotajiem. - Riga: LZA EI, 1997., Nr.1. - 82 lpp.
Eglite Parsla. Latvijas iedzivotaju demografiska uzvediba.Habilitacijas darba kopsavilkums. - Riga, 1997. - 48 lpp.
Eglite Parsla. Paredzamas pilsetu un lauku iedzivotaju sastava parmainas // LU 56.zinatniska konference "Cilveks. Vide. Resursi" . - Riga: Latvijas Universitate, 1997. - 29.-30.lpp.
Eglite Parsla. Sievietes un viriesi dialoga // LZA Vestis, 1997., 51.sej., Nr.5./6., 136.-141.lpp.
Eglite Parsla. Sods par gimenes papildinasanu. Latvijas Vestnesis, 1997.gada 7.maijs.
Eglite Parsla. Socialas politikas loma iedzivotaju skaita un sastava parmainas musdienu Latvija // LZA EI Gada gramata'96. - Riga: LZA EI, 1997. - 4. - 8.lpp.
Eglite Parsla. Valsts - un sieviesu un gimenu labklajiba pilsetas un laukos // Latvijas Vestnesis, 1997.gada 7.novembris.
Eglite Parsla. Musu demografiska politika un taja nepieciesamas parmainas // Latvijas Vestnesis, 1998.gada 24.janvaris.
Eglite Parsla. Musu demografiska politika un taja nepieciesamas parmainas // Zinatnes Vestnesis, 1998.gada 9.februaris.
Eglite Parsla. Par latviesu valodu darba tirgus apstaklos // Latvijas Vestnesis, 1998.gada 15.maijs.
Eglite Parsla. Parmainu daudz, bet ne visas uz labu // Rigas Balss, 1998.gada 28.maijs.
Eglite Parsla. Valas zinibas gimenes izglitiba. Gimenes izglitiba. Starptautiskas konferences materiali. - 1998.gada 3.-4.decembris, Jurmala. - Riga: IZM, 1998.
Eglite Parsla. Sieviesu darba potencials un nodarbinatiba Latvija XX gs. izskana // LZA Ekonomikas instituta Gada gramata '97/98. - Riga: LZA Ekonomikas instituts, 1998, 5.-12.lpp.
Eglite Parsla. Musu demografiska politika: solita, istenojama un nepieciesama // Latvijas Vestnesis, 1998.gada 18.septembris.
Eglite Parsla. Latvijas darba potenciala paredzamas parmainas XXI gs. sakuma// LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes. Galvenie petijumu virzieni 1997. gada.- Riga: LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes ekspertu komisija, 1998.- 60. - 64. lpp.
Eglite Parsla. Parmainas iedzivotaju dzives veida un rupes par savu veselibu// LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes. Galvenie petijumu virzieni 1997. gada.- Riga: LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes ekspertu komisija, 1998.gada aprilis.- 122. - 126. lpp.
Eglite Parsla u.c. Latvijas darba potenciala paredzamas parmainas XXI gs. sakuma // LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes. Galvenie petijumu virzieni 1997. gada.- Riga: LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes ekspertu komisija, 1998.gada aprilis.- 127. - 132. lpp.
Eglite Parsla. Valsts socialas politikas ietekme uz sieviesu un gimenu labklajibu pilsetas un laukos // LZA Vestis. - 1998., 52.sej., Nr.1./2. - 128.-131.lpp.

Gosa Zigrida. Valsts sociali ekonomiska attistiba un gimene // Dzives jautajumi III izd.- Riga: SDSPA "Attistiba", 1998. - 170. - 179. lpp.

Iedzivotaju reproduktiva veseliba. - Riga:UNFPA, 1998. - 87 lpp.

Krastina Inese. Par gimenes tiesibu normu pilnveidosanu // Latvijas Vestnesis, 1998.gada 9.janvaris.

Krastins Olgerts. Latvijas lauki. Sociala un demografiska skatijuma // Latvijas Vestnesis, 1997.gada 29.maijs.
Krastins Olgerts. Izveles prieksa: gimeni vai vientulibu // Latvijas Vestnesis, 1997.gada 5.septembris.
Krastins Olgerts. Lauksaimnieciba nodarbinato dzives limenis un demografiska vitalitate // Latvijas Vestnesis, 1997.gada 24.septembris.
Krastins Olgerts. Berni un gimenes labklajiba // Latvijas Vestnesis, 1997.gada 2.oktobris.
Krastins Olgerts. Gimenu budzets un berni vecaku acis // Latvijas Vestnesis, 1997.gada 19.decembris.
Krastins Olgerts. Par musu gimenu rupju sadalisanu // Latvijas Vestnesis, 1998.gada 5.februaris.
Krastins Olgerts. Dzive gimenes. Romantika vai labklajiba // Latvijas Vestnesis, 1998.gada 26.februaris.
Krastins Olgerts. Par labklajibu, vecumu un vientulibu // Latvijas Vestnesis, 1998.gada 14.maijs.
Krastins Olgerts. Vecums pienaks visiem, vientuliba - daudziem // Latvijas Vestnesis, 1998.gada 28.maijs.
Krastins Olgerts. Gimenu dzivesveids un tautas vitalitate // Latvijas Vestnesis, 1998.gada 10.julijs
Krastins Olgerts. Mate ar bernu Latvija - musdienas un nakotne // Latvijas Vestnesis, 1998.gada 14.julijs.
Krastins Olgerts. Ja matei vienai jaaudzina berni // Latvijas Vestnesis, 1997.gada 22.julijs.
Krastins Olgerts. Jauktas laulibas ka problema tautai un gimenei // Latvijas Vestnesis, 1997.gada 21.oktobris, turpinajums - 24.oktobris.

Krisjane Z. Vides ietekmes uz veselibu vertejums Riga //LU 56.konference "Cilveks. Vide. Resursi". - Riga, 1997. - 57.- 61.lpp.
Krisjane Z. Dzives kvalitates atskiribas Latvijas novados // LZA Vestis. - 1998, Nr. 4./5.. - 70.-77.lpp.
Krisjane Z. Dzives kvalitates teritorialo atskiribu izpete Latvija . Promocijas darba kopsavilkums. - Riga: LU, 1998. - 44 lpp.

Labak cilveks jutas gimene (Elitas Bites intervija ar Peteri Zvidrinu) // Latvijas Luteranis, 1997.gada 2.maijs.

Latviesiem svarigie otrie berni // Spogulis, 1998.gada 7.novembris.

Latvija klust par pensionaru un bezbernu valsti (Antras Gabres intervija ar Edvinu Vitolinu) // Rigas Balss, 1997.gada 28.augusts.

Latvija. Parskats par tautas attistibu 1997. - Riga: UNDP, 1997. - 95 lpp.
Latvija. Parskats par tautas attistibu 1998. - Riga: UNDP, 1998. - 107 lpp.

Latvijas demografijas gadagramata 1997. - Riga: LR CSP, 1997. - 170 lpp.
Latvijas demografijas gadagramata 1998. - Riga: LR CSP, 1998. - 196 lpp.

Lauki dilst // Lauku avize, 1998.gada 25.julijs.

Markausa Ieva-Marga. Ieksejas migracijas teritorialas atskiribas Latvija. // LZA EI Gada gramata'96. - Riga: LZA EI, 1997. - 15. - 19.lpp.
Markausa Ieva-Marga. Latvijas iedzivotaju izvietojums un ta paredzamas parmainas. Promocijas darba kopsavilkums. - Riga, 1997. - 47 lpp.
Markausa Ieva-Marga. Jauniesu profesionala izglitiba un izredzes darba tirgu // LZA EI Gada gramata'97/98. - Riga: LZA EI, 1997. - 24. - 32.lpp.

Mezgailis Bruno. Etnosu loma demografiskajas parmainas Latvija 90.gados. - Riga, 1997. - 44 lpp.
Mezgailis Bruno. Latvija dzivojosie etnosi. Dabiska kustiba 90.gados // Latvijas Vestnesis, 1997.gada 29.julijs.
Mezgailis Bruno. Tautas un tautibas Latvija. Katra par sevi un visas kopa // Latvijas Vestnesis, 1997.gada 12.septembris.
Mezgailis Bruno. Gimenu stiprums. Ta precas un skiras Baltijas valstis // Latvijas Vestnesis, 1998.gada 18.februaris.
Mezgailis Bruno. Berni musu gimenes: cik un kapec? // Latvijas Vestnesis, 1998.gada 10.septembris.
Mezgailis Bruno. Latvijas gimenu demografiskas parvertibas // Latvijas Vestnesis, 1998.gada 16.septembris.
Mezgailis Bruno. Demografija un apreibinasanas. Sakaribas un atkaribas // Latvijas Vestnesis, 1998.gada 17.septembris.

Silins Andrejs. Par musu gimenes optimalo lielumu // Latvijas Vestnesis, 1998.gada 29.janvaris.

Stradins Janis. Lai latviesu nacija izdzivotu un dzivotu // Diena, 1998.gada 12.februaris.

Tomsone Iveta. Top Latvijas demografiskas politikas merki // Neatkariga rita avize, 1998.gada 26.marts.

Veselibas un mirstibas teritorialas atskiribas Latvija // Apcerejumi par Latvijas iedzivotajiem. - Riga: LZA EI, 1997., Nr.2. - 87 lpp.

Vetra Janis. Vai maza tauta spej izdzivot? // Diena, 1998.gada 10.februaris.

Zarina Inna-Bronislava. Ridzinieku gataviba aktivai ricibai darba tirgu // LZA EI Gada gramata'96. - Riga: LZA EI, 1997. - 20. - 26.lpp.
Zarina Inna-Bronislava. Iedzivotaju brivais laiks // Socialie procesi Latvija. - Riga: Latvijas CSP, 1998. - 149.-159.lpp.

Zvidrins Peteris, Atauga Silvija, Berzins Atis, Ezera Ligita, Darzina Daiga, Greitans Aigars, Gosa Zigrida. Majsaimniecibu un gimenu attistiba Latvija // LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes. Galvenie petijumu virzieni 1997. gada.- Riga: LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes ekspertu komisija, 1998.- 33. - 34. lpp.
Zvidrins Peteris, Atauga Silvija, Berzins Atis, Ezera Ligita, Greitans Aigars, Gosa Zigrida. Majsaimniecibu un gimenu attistiba Latvija // LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes. Galvenie petijumu virzieni 1997. gada.- Riga: LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes ekspertu komisija, 1998.gada aprilis.- 133. - 135. lpp.
Zvidrins Peteris, Atauga Silvija, Berzins Atis, Ezera Ligita, Darzina Daiga, Greitans Aigars, Gosa Zigrida, Krumina Inta, Krumins Juris, Zvidrina Mara. Latvijas iedzivotaju paaudzu nomaina // LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes. Galvenie petijumu virzieni 1997. gada.- Riga: LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes ekspertu komisija, 1998.- 96. - 97. lpp.
Zvidrins Peteris, Berzins Atis, Darzina Daiga, Ezera Ligita, Greitans Aigars, Gosa Zigrida. Dzimstibas un gimenes apsekojums Latvija // LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes. Galvenie petijumu virzieni 1994. -1996. gada.- Riga: LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes ekspertu komisija, 1997.- 31.-34.lpp.
Zvidrins Peteris, Berzins Atis, Ezera Ligita, Darzina Daiga, Greitans Aigars, Krumina Inta, Krumins Juris, Zvidrina Mara. Latvijas iedzivotaju paaudzu nomaina // LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes. Galvenie petijumu virzieni 1997. gada.- Riga: LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes ekspertu komisija, 1998. gada aprilis.- 136. - 138. lpp.
Zvidrins Peteris, red., Berzins Atis, Ezera Ligita, Gosa Zigrida, Krumina Inta, Krumins Juris, Zvidrina Mara. Paaudzu nomaina rajonos un pilsetas 90.gados. - Riga: LU Demografijas centrs, 1997. - 65 lpp.
Zvidrins Peteris. Latvijas iedzivotaju etniska sastava izmainas 90. gados.- Riga: LU Demografijas centrs, 1998.- 58 lpp.
Zvidrins Peteris. Depopulacija musu valsti turpinas. Diena, 1998 gada 30.janvaris.
Zvidrins Peteris. Demografiska krize turpinas. Neatkariga rita avize, 1998 gada 3.oktobris.
Zvidrins Peteris. Kad Latvija notiks tautas skaitisana? Diena, 1998 gada 25.novembris.