Publications in Latvian 1999 - 2000

1999

Ciemina Inta, Krastins Olgerts, Balina Sandra. Augstaka izglitiba un majsaimniecibu budzets // Latvijas Universitates Zinatniskie raksti, 622.sejums. - Riga: Latvijas Universitate, 1999.-146.-154.lpp.
Ciemina Inta, Krastins Olgerts. Mes, ar augstako izglitibu, un musu labklajiba.- Latvijas Vestnesis. - 1999.gada 6.janvaris, nr.2/3(1462/1463).- 1., 5.lpp.
Ciemina Inta, Krastins Olgerts. u.c. Latvijas iedzivotaju dzives limena stratificeta analize, izmantojot statistikas un ekonometrijas metodes // LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes galvenie petijumu virzieni 1998.gada. - Riga: LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes ekspertu komisija, 1999. - 94.-102.lpp.
Ciemina Inta, Krastins Olgerts. Latvijas inteligence uz labklajibas kapnem.- Latvijas Vestnesis.- 1999.gada 1.septembris, nr. 281/284 (1741/1744).- 1.,5.lpp.

Cice Ausma-Mara. Latvijas nodarbinatibas struktura: tas dinamika un prognoze // LZA Vestis, 53.sej. - 1999, nr. 4./5. - 13.-20.lpp.

Demografiska literatura: 1997.-1998.gada. Bibliografiskais raditajs. Sastadija: Ezera Ligita, Zvidrins Peteris. - Riga: Latvijas Universitate, 1999. - 8 lpp.

Eglite Parsla. Petijums par gimenes situaciju Latvija // Labklajibas ministrijas socialas politikas lietisío petijumu rezultati 1998.gada. - Riga: LR LM, 1999. - 4.-6.lpp.
Eglite Parsla, Pavlina Iveta, Markausa Ieva-Marga u.c. Gimenes situacija Latvija // Apcerejumi par Latvijas iedzivotajiem, nr.3. - Riga: LZA Ekonomikas instituts, 1999. - 98 lpp.
Eglite Parsla. Teva uzdevumu daudzveidiba // Viriesa loma gimene. - Riga: LSPIC, 1999. - 161.-167.lpp.
Eglite Parsla, Zarina Inna-Bronislava, Markausa Ieva-Marga u.c.Parmainas iedzivotaju dzivesveida un rupes par savu veselibu // LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes galvenie petijumu virzieni 1998.gada. - Riga: LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes ekspertu komisija, 1999. - 141.-143.lpp.
Eglite Parsla, Cice Ausma-Mara, Markausa Ieva-Marga u.c.Latvijas darba potenciala paredzamas parmainas XXI gs.sakuma // LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes galvenie petijumu virzieni 1998.gada. - Riga: LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes ekspertu komisija, 1999. - 136.-140.lpp.
Eglite Parsla. Latviesu valodas aizsardzibas iespejas darba tirgus apstaklos // LZA Vestis. - 1999, nr.1./2./3. - 75.- 77. lpp.
Eglite Parsla, Zarina Inna-Bronislava, Cice Ausma-Mara u.c. Laiks darbam un atputai pecatmodas gados Latvija // Apcerejumi par Latvijas iedzivotajiem, nr.4. - Riga: LZA Ekonomikas instituts, 1999. - 122 lpp.
Eglite Parsla. Latvijas sieviesu rupes par savu veselibu // Sieviete vakar, sodien un rit. Konferences materiali: Jelgava,1999.gada 18.-19.junijs. - Jelgava: LLU, 1999.-110. lpp.
Eglite Parsla. Gimenes izglitibas tautsaimnieciska nozime // Pieauguso izglitibas gadagramata. - Riga, 1999. - 39.-41.lpp.
Eglite Parsla. Latvijas demografiska attistiba laikposma pec neatkaribas atjaunosanas // Geografiski raksti. Latvijas geografijas biedribas zinatnisko rakstu krajums. - Riga: Latvijas Universitate, 1999. - 11.-20.lpp.
Eglite Parsla, Cice Ausma-Mara, Markausa Ieva-Marga u.c. Latvijas darba potencials un ta atjaunosanas iespejas XX-XXI gs.mija // Apcerejumi par Latvijas iedzivotajiem, nr.5. - Riga: LZA Ekonomikas instituts, 1999. - 122 lpp.
Eglite Parsla. Musu veseliba - musu pasu rokas. - Latvijas Vestnesis, 1999.gada 8.aprilis.
Eglite Parsla, Zarina Inna-Bronislava, Markausa Ieva-Marga. Parmainas iedzivotaju dzivesveida un rupes par savu veselibu. - Zinatnes Vestnesis, 1999.gada 21.junijs.
Eglite Parsla. Valsts aug ar darbu. Ja ir daritajs. - Latvijas Vestnesis, 1999.gada 26.novembris.

Ezera Ligita. Viriesu daliba gimenes dzives ikdiena // Viriesa loma gimene. - Riga: LSPIC, 1999. - 144.-148.lpp.

Gosa Zigrida. Viriesu ekonomiska loma gimene // Viriesa loma gimene. - Riga: LSPIC, 1999. - 132.-136.lpp.
Gosa Zigrida. Viriesu ekonomiska loma gimene. - Zinatnes Vestnesis, 1999, nr.1.
Gosa Zigrida. Jauniesu sociali ekonomiskas problemas Latvija // Dzives jautajumi. Socialais darbs un sociala pedagogija: Darbibas jomas, meríi un iespejas. - Riga: SDSPA "Attistiba", 1999.

Krastins Olgerts. Nesakiet, ka veciem laudim labak neka parejiem! - Latvijas Vestnesis, 1999.gada 21.oktobris.
Krastins Olgerts. Ka majsaimniecibas gust savus ienakumus. - Latvijas Vestnesis, 1999.gada 25.novembris.

Kristapsone Silvija. Nepilngadigo noziedziba statistikas spoguli // Skolotajs.- 1999. - nr.3 (15).- 46.-58.lpp.

Krumins Juris. Viriesu muza ilgums un veselibas stavokla pasnovertejums // Viriesa loma gimene. - Riga: LSPIC, 1999. - 21.-29.lpp.
Krumins Juris, Zvidrins Peteris. Iedzivotaji un attistiba 1994.-1999. gada // 1.darba grupas "Iedzivotaji un ekonomiska attistiba" zinojums (Riga, 1998.gada15.decembri). - Riga, 1999.
Krumins Juris. Viriesu muza ilgums un veselibas stavokla pasnovertejums // Viriesa loma gimene. - Riga: LSPIC, 1999. - 21.-29.lpp.
Latvija. Parskats par tautas attistibu 1999. - Riga: UNDP, 1999. - 131 lpp.

Latvijas demografiskas attistibas prognozes: 1998.-2025.gads. - Riga: Latvijas Universitates Demografijas centrs. - 74 lpp.
Latvijas demografiskas attistibas prognozes: 1998.-2025.gads. // Latvijas. Vestnesis. - 1999.gada 8.-9.decembris.

Markausa Ieva-Marga. Majsaimniecibas laiks parmainu perioda Latvija // Centralas un Austrumeiropas valstis sodien: ekonomika, politika un kultura. Konferences materiali. - Daugavpils, 1999.
Markausa Ieva-Marga. Migracijas likumdosana Latvija // Zeme. Daba. Cilveks. LU 57.konferences materiali. - Riga, 1999. - 94.lpp.
Markausa Ieva-Marga. Majsaimniecibas laiks sieviesu laika budzetos // Sieviete vakar, sodien un rit. Konferences materiali: Jelgava,1999.gada 18.-19.junijs. - Jelgava: LLU, 1999.- 81.-85. lpp.
Markausa Ieva-Marga. Majsaimniecibas darbu sadalijums gimenes // Viriesa loma gimene. - Riga: LSPIC, 1999. - 149.-160.lpp.

Neimane Astrida. Dzimums un tautas attistiba Latvija. - Riga: UNDP, 1999. - 40 lpp.

Pavlina Iveta. Pirmsskolas bernu iestazu loma un nepieciesamiba gimenem Latvija. - Pirmsskolas izglitiba. - 1999, nr.3, 2.-4.lpp.
Pavlina Iveta. Vecaku viedokli par iespejamiem pasakumiem tevu dalibas veicinasanai bernu aprupe // Viriesa loma gimene. - Riga: LSPIC, 1999. - 176.-181.lpp.

Vitolins Edvins, Zvidrins Peteris. Drauds Latvijas nakotnei. - Lauku Avize. - 1999.gada 15.julijs.

Zvidrins Peteris, Atauga Silvija, Berzins Atis, Ezera Ligita, Gosa Zigrida, Greitans Aigars, Krumins Juris, Zvidrina Mara, Vitolins Edvins. Latvijas iedzivotaju paaudzu nomaina // LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes. Galvenie petijumu virzieni 1998. gada.- Riga: LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes ekspertu komisija, 1999, 144. - 146. lpp.
Zvidrins Peteris, Berzins Atis, Ezera Ligita, Gosa Zigrida, Greitans Aigars. Majsaimniecibu un gimenu attistiba Latvija // LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes. Galvenie petijumu virzieni 1998. gada.- Riga: LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes ekspertu komisija, 1999. - 147.-148. lpp.
Zvidrins Peteris. Viriesu uzskati par gimeni // Viriesa loma gimene. - Riga: LSPIC, 1999. - 41.-46.lpp.
Zvidrins Peteris. Latvijas Universitates statistikas katedrai - 55 gadi // Latvijas Statistikas 80 gadi. - Riga: LR CSP un Latvijas Statistiíu asociacija, 1999. - 54.-56.lpp.
Zvidrins Peteris. Statistikas katedrai - 55 gadi // Latvijas Universitatei - 80 . Konferences referatu tezes.- Riga: Latvijas Universitate, 1999. - 219.-220.lpp.
Zvidrins Peteris. Latvijas iedzivotaji // Millennium. skats uz Latviju.- Riga: Valters un Rapa, 1999. - 302.-307.lpp.

2000

Cerbulis Janis. Gimenes garigajai veselibai un stabilitatei Latvija. // PBLA Forums. Pasaules brivo latviesu apvienibas parstavniecibas Latvija izdevums, nr.10. - 2000.gada junijs. - 44.-46.lpp.

Cirulis Marcis. Latvijas perinatalas aprupes centri, to devums demografiskas situacijas uzlabosana // PBLA Forums. Pasaules brivo latviesu apvienibas parstavniecibas Latvija izdevums, nr.10. - 2000.gada junijs. - 40.-43.lpp.

Dreifelds Juris. Demografiska situacija Latvija un risinajumi // PBLA Forums. Pasaules brivo latviesu apvienibas parstavniecibas Latvija izdevums, nr.10. - 2000.gada junijs. - 14.-17.lpp.

Ducmanis M. Par musu visu skaitisanu . - Latvijas Vestnesis . - 2000.gada 28.marta.

Dzives apstaklu apsekojums Latvija 1999.gada. informativs biletens. - Riga: LR CSP. - 189 lpp.

Eglite Parsla, Ivbulis Bronislavs. Latvijas cilvekkapitals: atjaunosanas izredzes un nosacijumi // LZA ZA Ekonomikas instituta Gada gramata'99. - Riga: BO SIA "Zinatnu akademijas Ekonomikas instituts", 2000. - 7.-16.lpp.
Eglite Parsla. Pilsetnieku un laucinieku izglitibas limenis Latvija XX gadsimta beigas // LU 58.zinatniska konference. - Riga, 2000. - 49.-51.lpp.
Eglite Parsla. Gimenu un valsts ieguldijums iedzivotaju ataudze. // PBLA Forums. Pasaules brivo latviesu apvienibas parstavniecibas Latvija izdevums, nr.10. - 2000.gada junijs. - 18.-27.lpp.
Eglite Parsla. Tiesiskas lidztiesibas nepilniba Latvija.// Dzimumlidztiesibas Latvija gadsimta mija. - Riga: LZA Ekonomikas instituts, 2000. - 56.-80.lpp.
Eglite Parsla. Kapec un ka atzimet Sieviesu dienu. - Rigas balss. - 2000.gada 8.marts.
Eglite Parsla. Tu esi mans vienigais tetis uz visas zemeslodes … - Latvijas Vestnesis. - 2000.gada 8.marts.

Gosa Zigrida. Sociala darba terminologijas vardnica (atsevisíu demografiska rakstura terminu skaidrojumi). - Riga: SDSPA "Attistiba", 2000.
Gosa Zigrida. Iedzivotaju veseliba 20.gs.beigas. - Dzives jautajumi. Sociala darba un pedagogijas teorija un prakse. - Riga: SDSPA "Attistiba", 2000. - 200.-212.lpp.

Krastins Olgerts. Par musu passajutu un dzives apstakliem. - Latvijas Vestnesis. - 2000.gada 29.novembris.

Krumins Juris. Lai pieliktu gadus dzivei un dzivi gadiem // Latvijas Vestnesis. - 2000.gada 6.oktobris.

Lazdane Gunta. Latvijas iedzivotaju reproduktiva veseliba // PBLA Forums. Pasaules brivo latviesu apvienibas parstavniecibas Latvija izdevums. - 2000.gada junijs, Nr.10.- 34.-36.lpp.

Libermanis Georgs. Prognoze latviesu skaita samazinasanos. - Lauku avize. - 2000.gada 6.marts.

Markausa Ieva-Marga. Pensija dzive nebeidzas. Mainas laikaritmi. - Latvijas Vestnesis. - 2000.gada marts.

Neimane Astrida. Dzimums un tautas attistiba Latvija. - Riga: UNDP, 2000. - 40 lpp.

Pavlina Iveta. Bernu audzinasanas apstakli un tos ietekmejosie faktori musdienu Latvijas gimenes // LZA ZA Ekonomikas instituta Gada gramata'99. - Riga: BO SIA "Zinatnu akademijas Ekonomikas instituts", 2000. - 28.-31.lpp.

Pozarnovs Andrejs. Par valdibas programmu demografijas jautajuma // PBLA Forums. Pasaules brivo latviesu apvienibas parstavniecibas Latvija izdevums, nr.10. - 2000.gada junijs. - 47.-48.lpp.

Priede Mara. Bernu stavoklis valsti // PBLA Forums. Pasaules brivo latviesu apvienibas parstavniecibas Latvija izdevums, nr.10. - 2000.gada junijs. - 28.-33.lpp.

Vanovska Inta. Demografiskie draudi pensiju sistemai. - Diena. - 2000.gada 28.augusts.
24. Vanovska Inta. Pensiju sistemas ekonomiskie aspekti. - Diena. - 2000.gada 15.novembris.

Zvidrina Mara. Latvijas iedzivotaju struktura un nodarbinatiba 90.gados. Riga: Latvijas Universitate. - 12 lpp.

Zvidrins Peteris, Berzins Atis, Ezera Ligita, Gosa Zigrida, Greitans Aigars, Krumins Juris, Zvidrina Mara, Vitolins Edvins, Bergmanis Martins. Latvijas iedzivotaju paaudzu nomaina // LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes. Galvenie petijumu virzieni 1999. gada.- Riga: LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes ekspertu komisija, 2000, 138. - 144. lpp.
Zvidrins Peteris, Berzins Atis, Ezera Ligita, Gosa Zigrida, Greitans Aigars, Vitolins Edvins. Majsaimniecibu un gimenu attistiba Latvija // LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes. Galvenie petijumu virzieni 1999. gada.- Riga: LZP Ekonomikas un juridiskas zinatnes ekspertu komisija, 2000. - 134.-137. lpp.
Zvidrins Peteris. Demografiska situacija un prognozes laikposmam lidz 2025.gadam // PBLA Forums. Pasaules brivo latviesu apvienibas parstavniecibas Latvija izdevums, nr.10. - 2000.gada junijs. - 7.-13.lpp.
Zvidrins Peteris. Demografija. - Riga: Latvijas Universitate, 2000. - 70 lpp.
Zvidrins Peteris, Greitans Aigars. Dzimstiba un reproduktiva uzvediba Latvija. - Tezes 1.starptautiskajai Latvijas Kontraceptologijas asociacijas konferencei "Tautas augliba un kontracepcija". - Riga, 2000. - 34.lpp.
Zvidrins Peteris. Par statistiku Latvija gadsimta amplituda. - Latvijas Vestnesis. - 2000.gada 30.novembris.
Zvidrins Peteris. Pasaules zinatnieku foruma. - Zinatnes Vestnesis. - 2000.gada 19.junijs.