Publikācijas latviešu valodā 2001. - 2002. g.

2001

Deividsons Ians. Eiropas depopulācija: [par demogrāfisko situāciju un imigrācijas politiku Eiropas Savienības valstīs] // Diena. - 2001. - 29.marts. - 2.lpp.

Demogrāfisko terminu skaidrojošā vārdnīca // LZA akad. P.Zvidriņa zin. redakcijā. Rīga, LU, 2001. -130.lpp.

Eglīte Pārsla. Latvijas iedzīvotāju sastāvs un tā pārmaiņas. Dzīves apstākļi Latvijā 1999. gadā. Rīga: LR CSP, 2001. - 21.-28.lpp.
Eglīte Pārsla. Par to, lai katra darba mūžs būtu garāks un pilnvērtīgāks. // Latvijas Vēstnesis, 2001., 22.dec.
Eglīte Pārsla. Sievietes - darba meklētājas Latvijā. Atsevišķu iedzīvotāju grupu darba potenciāla izmantošanas problēmas Latvijā. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem / Nr.7. Rīga: LZA Ekonomikas institūts, 2001. - 43.-59.lpp.
Eglīte Pārsla. Sievietes - uzņēmējas un pašnodarbinātās Latvijā. Atsevišķu iedzīvotāju grupu darba potenciāla izmantošanas problēmas Latvijā. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem / Nr.7. Rīga: LZA Ekonomikas institūts, 2001. - 29.-42.lpp.
Eglīte Pārsla, Markausa Ieva Marga, Brants Māris, Pavlina Iveta, Ivbulis Broņislavs, Gņedovska Ilze. Latvijas darba potenciāla paredzamās pārmaiņas XXI gadsimta sākumā. LZA Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2000. gadā, Nr.6. Rīga, 2001. -101.-104.lpp.
Eglīte Pārsla, Markausa Ieva Marga, Ivbulis Broņislavs, Pavlina Iveta, Gņedovska Ilze, Brants Māris. Pārmaiņas iedzīvotāju dzīves veidā un rūpēs par savu veselību. LZA Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2000. gadā, Nr.6. Rīga, 2001. -105.-107.lpp.

Krastiņš Oļģerts. Lai apzināmies problēmu: "Aizdodiet bērnus!" [par demogrāfisko situāciju Rīgā (1980-2000) un Rīgas iedzīvotāju skaita samazināšanos] // Latvijas Vēstnesis. - 2001.- 14.dec.- [1.], 32.lpp; 18.dec. - 18.lpp.

Krūmiņš Juris. Latvija-Baltija-Eiropa: demogrāfiskās attīstības scenāriji. // II Pasaules latviešu zinātnieku kongress. Rīga, 2001.gada 14.-15.augusts. Tēžu krājums. Rīga: LZA, 2001. - 129.lpp.

Markausa Ieva Marga. Migrācija. Dzīves apstākļi Latvijā 1999. gadā. Rīga: LR Centrālās Statistikas pārvalde, 2001. -29.-42.lpp.

Mortality and life expectancy trends during the 1990ies and calculations of projected life expectancy at retirement: Case of Latvia: [par Latvijas iedzīvotāju mirstības tendencēm] / Juris Krumins, Inta Krumina, Kristine Lomanovska, Gaida Pettere // Ekonomikas un vadības zinību attīstības problēmas / LU Ekonomikas un vadības fakultāte - 2001. - Nr.2. - 182.-187.lpp. - (Zinātniskie raksti / LU; 636.sēj.) - Kopsavilkums latv.

Nīgals Artis. Demogrāfiskā situācija ir negatīva visur Eiropā.: [par "Eurostat" analīžu rezultātiem] // Latvijas Vēstnesis. - 2001. -20.jūl. - 25.lpp.

Pavlina Iveta. Kvalitatīvais aspekts paaudžu nomaiņā: bērnu vispusīgas attīstības iespējas mūsdienu Latvijā. Ekonomikas un vadības zinību attīstības problēmas, III: LU Zinātniskie raksti, 637. sēj. Rīga: LU, 2001. - 38.-43.lpp.

Skards Ilmars, Karlsone Inga. Infant death as indicators of Latvia. // Ekonomikas un vadības zinību attīstības problēmas / LU Ekonomikas un vadības fakultāte - 2001. - Nr.3 - 87.-97.lpp. - (Zinātniskie raksti/ LU 637.sēj.). - Kopsavilkums latv.

Vītoliņš Edvīns. Nodarbinātība un darba apstākļi. Dzīves apstākļi Latvijā 1999.gadā. Rīga: LR CSP, 2001. - 79.-97.lpp.

Zvidriņš Pēteris, Vītoliņš Edvīns. 1941. gada 14. jūnija deportācijas tiešās un netiešās demogrāfiskās sekas. [referātu tēzes starptautiskajai konferencei "1941. gada 14. jūnija deportācija: noziegumi pret cilvēci" 12.-13.jūn. Rīga]. // Latvijas Vēstnesis. Nr.96. - 2001. - 21.jūn. - 6.lpp.
Zvidriņš Pēteris, Bērziņš Atis, Ezera Ligita, Goša Zigrīda, Greitāns Aigars, Pavlina Iveta, Vītoliņš Edvīns, Bergmanis Mārtiņš. Mājsaimniecību un ģimeņu attīstība Latvijā // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes. Galvenie pētījumu virzieni 2000. gadā.- Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 2001. - 108.-113.lpp.
Zvidriņš Pēteris, Bērziņš Atis, Ezera Ligita, Goša Zigrīda, Greitāns Aigars, Krūmiņš Juris, Zvidriņa Māra, Vītoliņš Edvīns, Bergmanis Mārtiņš. Latvijas iedzīvotāju paaudžu nomaiņa // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes. Galvenie pētījumu virzieni 2000. gadā.- Rīga: Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 2001. - 114.-118.lpp.
 

2002

Eglīte Pārsla. Izglītības ietekme uz tēva lomas izpildi. Ģimeņu veidošanās un valsts atbalsts ģimenēm atjaunotajā Latvijas Republikā. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem / Nr.9. Rīga: BO SIA LZA Ekonomikas institūts, 2002. - 65.-71.lpp.
Eglīte Pārsla, Markausa Ieva Marga, Brants Māris, Pavlina Iveta, Ivbulis Broņislavs, Gņedovska Ilze. Pārmaiņas iedzīvotāju dzīves veidā un rūpes par savu veselību. LZA Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2001.gadā, Nr.7. Rīga, 2002. - 32.-36.lpp.
Eglīte Pārsla. Latvijas iedzīvotāju skaita un etniskā sastāva veidošanās XX gs. Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata 2001 "Nācijas gūstā". Rīga, Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fonds, 2002. - 94.-110.lpp.
Eglīte Pārsla. Latvijas sieviešu pieredze ģimenes veidošanā un pārmaiņas attieksmē pret to. Ģimeņu veidošanās un valsts atbalsts ģimenēm atjaunotajā Latvijas Republikā. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem / Nr.9. Rīga: BO SIA LZA Ekonomikas institūts, 2002. - 89.-99.lpp.
Eglīte Pārsla. Statistikas liecības par pārmaiņām ģimenes izveides norisēs XX gs. Ģimeņu veidošanās un valsts atbalsts ģimenēm atjaunotajā Latvijas Republikā. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem / Nr.9. Rīga: BO SIA LZA Ekonomikas institūts, 2002. - 6.-26.lpp.
Eglīte Pārsla, Markausa Ieva Marga, Brants Māris, Pavlina Iveta, Ivbulis Broņislavs, Gņedovska Ilze. Latvijas sociālās politikas rezultativitāte iedzīvotāju ataudzes jomā. LZA Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2001. gadā, Nr.7. Rīga, 2002. -26.-31.lpp.
Eglīte Pārsla, Mežs Ilmārs. Latvijas kolonizācija un etniskā sastāva izmaiņu cēloņi 1944.-1990. gadā. Okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1956.gadā. Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 7.sējums. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002. - 405.-440.lpp.
Eglīte Pārsla. Par cilvēku lomu attīstības norišu ķēdē: [par demogrāfisko situāciju, ekonomisko un demogrāfisko norišu mijiedarbību Latvijā] // Latvijas Vēstnesis. - 2002. 5.feb. - [1.], 8.lpp.: diagr., tab.

Krastiņš Oļģerts. Par teritoriju pievilcību, caurbraucot un paliekot uz dzīvi: [par Latvijas apdzīvoto vietu iedzīvotāju skaita izmaiņām dzimstības, mirstības un migrācijas rezultātā un teritoriju pievilcības indeksu] / Oļģerts Krastiņš, Valentīna Locāne. - 2002.- 6.aug.-10.lpp. // Latvijas Vēstnesis. - 2002. - 6.aug. - [1.], 10.lpp.; 2002. - 9.aug.-16.lpp.
Krastiņš Oļģerts. Zeme ir tik veca, cik veci ir tās iedzīvotāji. [par Latvijas apdzīvoto vietu iedzīvotāju vecumsastāvu un demogrāfiskās slodzes rādītājiem] / Oļģerts Krastiņš, Edvīns Vanags, Valentīna Locāne. - 2002. - 21.jūn.-26.lpp. // Latvijas Vēstnesis. - 2002. - 21.jūn.-26.lpp.; 2002. - 26.jūn.- [1.], 10.lpp.

Krišjāne Zaiga, Bauls Andris. Migrācijas procesi Latvijā un to reģionālās atšķirības. // Folia Geographica - Nr.10., 2002. - 55.-64.lpp.

Krūmiņš Juris. 4.4. Izglītība un 4.5. Demogrāfija. Grām.: Tautas attīstība. Mācību līdzeklis. Galvenā redaktore E.Lune. Rīga: Jumava, 2002. - 124.-140.lpp.

Markausa Ieva Marga. Latvijas sieviešu attieksme pret ģimeni un laulību. Ģimeņu veidošanās un valsts atbalsts ģimenēm atjaunotajā Latvijas Republikā. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem / Nr.9. Rīga: BO SIA LZA Ekonomikas institūts, 2002. - 73.-88.lpp.

Pavlina Iveta. Ģimeņu ar bērniem labklājība un sabiedrības ilgtspējīga attīstība. Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā. LR IZM Rēzeknes augstskola. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, Rēzekne, 2002. - 294.-298.lpp.
Pavlina Iveta. Ģimeņu politika un sabiedrības ilgtspējīga attīstība. LU Zinātniskie raksti, 647.sēj., Ekonomikas un vadības zinību attīstības problēmas, IV, Rīga, 2002. - 567.-577.lpp.
Pavlina Iveta, Brants Māris. Valdības deklarētā demogrāfiskā politika un tās īstenojums Latvijā. Ģimeņu veidošanās un valsts atbalsts ģimenēm atjaunotajā Latvijas Republikā. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem / Nr.9. Rīga: BO SIA LZA Ekonomikas institūts, 2002. - 31.-45.lpp.
Pavlina Iveta, Brants Māris. Valdības deklarētā demogrāfiskā politika un tās īstenojums Latvijā. LZA Vēstis. 2002., 56.sēj., Nr.4./5./6. - 22.-33.lpp.
Pavlina Iveta, Eglīte Pārsla. Vecāku viedokļi par ģimenes pieaugumu. Ģimeņu veidošanās un valsts atbalsts ģimenēm atjaunotajā Latvijas Republikā. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem / Nr.9. Rīga: BO SIA LZA Ekonomikas institūts, 2002. - 48.-59.lpp.

Ulnicāns Einārs. Latvijas iedzīvotāju skaita un sastāva raksturojums pēc 2000. gada tautas skaitīšanas datiem // Konkurētspējas problēmas ilgtspējīgā ekonomikas attīstībā. Rēzekne, 2002. - 439.-446.lpp.

Zvidriņš Pēteris. Apdzīvojuma blīvums. Latvijas Enciklopēdija. 1. sēj. Rīga: SIA Valērija Belokoņa izdevn., 2002. - 249.lpp.
Zvidriņš Pēteris. Baltkrievi. Latvijas Enciklopēdija. 1. sēj. Rīga: SIA Valērija Belokoņa izdevn., 2002. - 506.lpp.
Zvidriņš Pēteris. Depopulācija. Grām.: Sociālekonomiskā procesa trajektorija Latvijā laikā no 1985. līdz 2002.gadam. Kur tā ved Latviju? Zinātniskais pētījums. Ventspils Augstskola, Ventspils, 2002. - 28.-45.lpp.
Zvidriņš Pēteris, Bērziņš Atis, Ezera Ligita, Goša Zigfrīda, Zvidriņa Māra, Lešinskis Kristaps, Pavlina Iveta, Ulnicans Einārs, Vītoliņš Edvīns, Bergmanis Mārtiņš. Demogrāfisko struktūru izmaiņas Latvijā 20. un 21. gadsimta mijā un to radītās sekas. // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes. Galvenie pētījumu virzieni 2001. gadā. - Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 2002. - 37.-39.lpp.
Zvidriņš Pēteris, Vītoliņš Edvīns. Demogrāfiskie zaudējumi un etniskā sastāva izmaiņas Latvijā (1994.-1959). Starptautiska konference. Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944.-1959.gadā: politika un sekas. Rīga, 2002. - 43.-44.lpp.
Zvidriņš Pēteris, Bērziņš Atis, Ezera Ligita, Goša Zigfrīda, Zvidriņa Māra, Greitāns Aigars, Kristapsone Silvija, Pavlina Iveta,  Vītoliņš Edvīns, Bergmanis Mārtiņš. Latvijas iedzīvotāju paaudžu nomaiņa. // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes. Galvenie pētījumu virzieni 2001. gadā. - Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 2002. - 40.-45.lpp.
Zvidriņš Pēteris, Vītoliņš Edvīns. 1941. gada 14. jūnija deportācijas tiešās un netiešās demogrāfiskās sekas. Latvijas vēsturnieku komisijas raksti. 6.sēj. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002. - 359.-364.lpp.