Publikācijas latviešu valodā 2003. - 2004. g.

2003

Bērziņš Atis, Vītoliņš Edvīns, Zvidriņš Pēteris. Iedzīvotāju novecošanās dinamika un diferenciācija Latvijā. Statistikas un pārvaldes problēmas. Rīga: LSI, 2003., Nr.2., 37.-45.lpp.

Eglīte Pārsla, Marauska Ieva Marga, Pavlina Iveta, Brants Māris, Gņedovska Ilze, Ivbulis Broņislavs. Latvijas sociālās politikas rezultativitāte iedzīvotāju ataudzes jomā. LZA Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2002.gadā, Nr.8. Rīga, 2003. - 52.-55.lpp.
Eglīte Pārsla, Marauska Ieva Marga, Pavlina Iveta, Brants Māris, Gņedovska Ilze, Ivbulis Broņislavs. Indivīdu aktīvā mūža pagarināšana. LZA Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2002.gadā, Nr.8. Rīga, 2003. - 56.-58.lpp.
Eglīte Pārsla. Padomju okupācijas ilglaika demogrāfiskās sekas. Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944 - 1959: politika un tās sekas. Starptautiskas konferences referāti. Rīga, 2002. 13.-14.jūnijs. Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 9. sējums. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003. - 256.-266.lpp.
Eglīte Pārsla. Iedzīvotāju ataudzes atšķirības Latvijas reģionos. Ģeogrāfiski raksti Folia Geographica. Rīga: Latvijas Ģeogrāfijas biedrība, 2003. - 96.-105.lpp.
Eglīte Pārsla, Markauska Ieva Marga, Pavlina Iveta, Ivbulis Broņislavs. Latvijas iedzīvotāju sastāvs, izvietojums un tā pārmaiņu izredzes XXI gadsimta 1.ceturksnī. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem / Nr.10. Rīga: BO SIA LZA Ekonomikas institūts, 2003. - 140.lpp.

Goša Zigfrīda. Bērni sociālās aprūpes iestādēs. Grām.: Dzīves jautājumi sociālā darba un sociālās pedagoģijas teorija un prakse VIII. Rīga, 2003. - 163.-173.lpp.

Pavlina Iveta. Dzimstības palielināšanas robežas Latvijā XXI gadsimta sākumā / Limits for raising fertility in Latvia at the beginning of the XXI century. Latvijas Universitātes Raksti. Ekonomika, I. 658.sēj., 2003. - 192.-203.lpp.

Ulnicāns Einārs. Latvijas iedzīvotāju ienākumu veidu struktūra un dinamika pēc 2000.gada tautas skaitīšanas un 2002.gada  darbaspēka apsekojuma datiem. Starptautiskā konference "Statistikas pētījumi - sociālo zinātņu un izglītības bāzē". Rīga, 2003.
Ulnicāns Einārs. Latvijas iedzīvotāju vecumsastāvs un iztikas līdzekļu avoti pēc 2000.gada tautas skaitīšanas datiem. Statistikas un pārvaldes problēmas. Rīga: LSI, 2003., Nr.2., 46.-50.lpp.

Zariņa Gunita. Latvijas iedzīvotāju paleodemogrāfija (7.-18.gs.). Promocijas darba kopsavilkums. Rīga, 2003. - 60.lpp.

Zvidriņš Pēteris. Čigāni. Darbaspēka resursi. Demogrāfija. Demogrāfiskais optimums. Demogrāfijas centrs (LU). Demogrāfiskais sprādziens (demogrāfiskā eksplozija). Demogrāfiskā novecošanās. Demogrāfiskā pāreja. Demogrāfiskā politika. Demogrāfiskā situācija. Demogrāfiskā statistika. Depopulācija. Dzimstība. Emigrācija. Ekonomiskā emigrācija. Ģimene. Latvijas enciklopēdija. 2.sēj. Rīga: SIA Valērija Belokoņa izdevniecība, 2003. - 81., 123., 187.-189., 194., 346., 398., 707.lpp.
Zvidriņš Pēteris. Demogrāfija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. - 280.lpp.
Zvidriņš Pēteris, Bērziņš Atis, Ezera Ligita, Goša Zigfrīda, Zvidriņa Māra, Lešinskis Kristaps, Pavlina Iveta, Ulnicāns Einārs, Vītoliņš Edvīns, Bergmanis Mārtiņš. Demogrāfisko struktūru izmaiņas Latvijā 20. un 21. gadsimta mijā un to radītās sekas. // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes. Galvenie pētījumu virzieni 2002.gadā. - Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 2003. - 177.-181.lpp.
Zvidriņš Pēteris, Vītoliņš Edvīns. Demogrāfiskie zaudējumi un etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 1944.-1959.gadā. Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944.-1959. gadā: politika un tās sekas. Starptautiskās konferences referāti 2002.gada 13.-14.jūnijs, Rīga. Latvijas vēsturnieku komisijas raksti, 9.sēj. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003. - 248.-255.lpp.
Zvidriņš Pēteris. Iedzīvotāji. // Latvijas ilgtspējīgas attīstības indikatoru pārskats 2003. Rīga: Latvijas vides aģentūra, 2003. - 126.-130.lpp.
Zvidriņš Pēteris, Bērziņš Atis, Krūmiņa Inta, Kristapsone Silvija, Ulnicāns Einārs, Vītoliņš Edvīns, Bergmanis Mārtiņš. Iedzīvotāju novecošanās diferenciācija un aktīva mūža ilguma pagarināšana. // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes. Galvenie pētījumu virzieni 2002.gadā. - Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 2003. - 182.-186.lpp.
Zvidriņš Pēteris, Bērziņš Atis, Vītoliņš Edvīns. Iedzīvotāju novecošanās statistiskais raksturojums Latvijā. Starptautiskā konference "Statistikas pētījumi - sociālo zinātņu un izglītības bāzē". Rīga, 2003.
Zvidriņš Pēteris, Bērziņš Atis, Goša Zigfrīda, Zvidriņa Māra, Pavlina Iveta, Vītoliņš Edvīns. Kādi mēs šeit, Latvijā, esam. Latvijas Vēstnesis. 2003., 24.dec. Nr.182. - 17.lpp., 30.dec. Nr.183. - 1., 42.-43.lpp.
Zvidriņš Pēteris. Mēs izmirstam? Jā! Izmirsim? Visticamāk, ne! // Diena. 2003. - 22.feb. - 2.lpp.

 

2004

Bauls Andris, Krišjāne Zaiga. Darba svārstmigrācijas dinamika Rīgas aglomerācijā. Latvijas ģeogrāfija Eiropas dimensijās. Rīga : Latvijas Ģeogrāfijas biedrība. 2004, 16.–18. lpp.

Brants Māris. Latvija postpadomju sociālajā telpā: salīdzinoša pētījuma iespējas ekonomiskās mobilitātes gadījumā. Sabiedrība un kultūra, V : rakstu krājums, LPA. Liepāja, 2004, 122.–126. lpp.

Brants Māris. Aktīvā mūža garumu ietekmējošie faktori Latvijā. Draudi Latvijas iedzīvotāju ataudzei un nepieciešamā rīcība to mazināšanai. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem, Nr.11. Rīga : BO SIA LZA Ekonomikas institūts, 2004, 77.–91. lpp.

Ciemiņa Inta, Krastiņš Oļģerts, Signe Bāliņa, Dagmāra Briede. Latvijas iedzīvotāju noslāņošanās pēc materiālā dzīves līmeņa (cēloņi, dažādu grupu īpatnības, sekas). Demogrāfisko struktūru izmaiņas Latvijā 20. un 21. gadsimta mijā un to radītās sekas. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes. Galvenie pētījumu virzieni 2003. gadā. Rīga : LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 2004, 36.–44. lpp.

Ciemiņa Inta, Krastiņš Oļģerts. Dati par iedzīvotāju labklājību: salīdzināšanas iespējas, novērtējums. Statistikas un pārvaldes prob­lēmas 2004. Rīga : LSI, 2004, 70.–81. lpp.

Demogrāfiskā literatūra. Bibliogrāfiskais rādītājs 2001–2003. Red. P. Zvidriņš. Rīga : LU, 2004. 23 lpp.

Eglīte Pārsla, Markausa Ieva Marga, Pavlina Iveta, Brants Māris, Gņedovska Ilze, Ivbulis Broņislavs. Latvijas sociālās politikas rezultativitāte iedzīvotāju ataudzes jomā. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2003. gadā, Nr.9. Rīga, 2004, 58.–61. lpp.

Eglīte Pārsla. Iedzīvotāju sastāva īpatnības Rīgas centrā un priekš­pilsētās. Latvijas Universitātes 62. zinātniskā konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Rīga : Latvijas Universitāte, 2004, 30. lpp.

Eglīte Pārsla, Markausa Ieva Marga, Pavlina Iveta, Brants Māris, Gņedovska Ilze, Ivbulis Broņislavs. Indivīdu aktīvā mūža pagarināšana. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2003. gadā, Nr.9. Rīga, 2004, 62.–66. lpp.

Eglīte Pārsla. Demogrāfiskās politikas vieta Latvijas sociālajā politikā. Draudi Latvijas iedzīvotāju ataudzei un nepieciešamā rīcība to mazināšanai. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem, Nr.11. Rīga : BO SIA LZA Ekonomikas institūts, 2004, 7.–20. lpp.

Eglīte Pārsla. Darbību izvēles īpatnības dažādās vecāko ļaužu grupās. Draudi Latvijas iedzīvotāju ataudzei un nepieciešamā rīcība to mazināšanai. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem, Nr.11. Rīga : BO SIA LZA Ekonomikas institūts, 2004, 92.–111. lpp.

Eglīte Pārsla. Dīvainības ģimenes atbalsta veidu pamatojumā. Latvijas Vēstnesis, Nr.157, 2004. g. 10. maijs.

Eglīte Pārsla. Rīgas iedzīvotāju skaita paredzamās pārmaiņas. Latvijas ģeogrāfija Eiropas dimensijās : III Latvijas ģeogrāfu kongress, Rīga, 2004. g. 5.–6. novembrī. Rīga : Latvijas Ģeogrāfijas biedrība, 2004, 11.–12. lpp.

Goša Zigrīda. Iedzīvotāju izglītības līmeņu izmaiņu tendences Latvijā 20. gadsimta beigās. Grām.: Dzīves jautājumi. Sociālā darba un sociālās pedagoģijas teorija un prakse, IX. Rīga, 2004, 201.–212. lpp.

Karaškēvica Jautrīte. Medicīniskās palīdzības pieejamības ietekme uz iedzīvotāju saslimstību un mirstību. Statistikas un pārvaldības problēmas 2004 : zinātniskie raksti. Rīga : LSI, 2004, 82.–90. lpp.

Kristapsone Silvija. Četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadu vecu pus­­audžu un jauniešu demogrāfiskais un sociāli ekonomiskais rakstu­rojums. Latvijas Universitātes Raksti. 671. sējums. Ekonomika, III. Rīga : LU, 2004, 180.–191. lpp.

Krūmiņš Juris. Nacionālās intereses, iedzīvotāji, ekonomika un attīstība. Nacionālās intereses : formulējuma meklējumos. Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti, Nr.1. Rīga : Zinātne, 2004, 62.–73. lpp.

Markausa Ieva Marga. Migrācijas pieaugums Rīgas reģionā un pare­dzamās izmaiņas. Latvijas Universitātes 62. zinātniskā konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Rīga : LU, 2004, 86.–87. lpp.

Markausa Ieva Marga. Ceļojumi pa Latviju un pastaigas – pieejama un vēlama atpūta. Cilvēks un vide : zinātniski metodisko rakstu krājums. Liepāja : LiePA, 2004, 29.–34. lpp.

Markausa Ieva Marga. Darbs un atpūta XXI gadsimtu sākot. Draudi Latvijas iedzīvotāju ataudzei un nepieciešamā rīcība to mazināšanai. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem, Nr.11. Rīga : BO SIA LZA Ekonomikas institūts, 2004, 35.–76. lpp.

Pavlina Iveta. Nodarbinātības pārtraukums bērna kopšanai: vecā­ku viedokļi un pieredze. Draudi Latvijas iedzīvotāju ataudzei un nepiecie­šamā rīcība to mazināšanai. Apcerējumi par Latvijas iedzī­votājiem, Nr.11. Rīga : BO SIA LZA Ekonomikas institūts, 2004, 21.–34. lpp.

Ulnicāns Einārs. Latvijas darbaspēka piedāvājuma un kvalitātes attīstības tendences laika posmā no 1995. līdz 2003. gadam. Latvijas Universitātes Raksti. 671.sējums. Ekonomika, III. Rīga : LU, 2004, 391.–400. lpp.

Ulnicāns Einārs. Latvijas darbaspēka piedāvājums un efektivitāte laika posmā no 1996. līdz 2002.gadam. Statistikas un pārvaldes problēmas 2004 : zinātniskie raksti. Rīga, Latvijas Statistikas insti­tūts, 2004, 46.–51. lpp.

Ulnicāns Einārs. Latvijas iedzīvotāju ienākumu veidu struktūra un dinamika pēc 2000. gada tautas skaitīšanas un 2002. gada darbaspēka apsekojuma datiem. Statistikas pētījumi – sociālo zinātņu un izglītības bāze : konferences vēstis. Rīga : LU, 2004, 151.–156. lpp.

Zvidrins Zvidriņš Pēteris, Bērziņš Atis, Goša Zigrīda, Zvidriņa Māra, Pavlina Iveta, Vītoliņš Edvīns. Latvijas iedzīvotāju sastāvs 21. gs. sākumā. Rīga, 2004. 38 lpp.

Zvidriņš Pēteris. Latvijas iedzīvotāju attīstība šodien un rīt. Latvija Eiropā: nākotnes vīzijas. Latvijas Zinātņu akadēmijas Stratēģisko pētījumu centrs. Rīga, 2004, 226.–241. lpp.

Zvidriņš Pēteris, Bērziņš Atis, Vītoliņš Edvīns. Iedzīvotāju nove­cojuma statistiskais raksturojums Latvijā. International conference “Research in Statistics – Basis of Social Sciences and Education”. Rīga : LU, 2004, 192.–197. lpp.

Zvidriņš Pēteris. Demogrāfiskās attīstības tendences Baltijas valstīs. (Current demographic trends in the Baltic coutries). Statistikas un pārvaldes problēmas 2004 : zinātniskie raksti. Rīga : LSI, 2004, 36.– 44. lpp.

Zvidriņš Pēteris. Demogrāfiskā situācija un demogrāfiskā politika. Latvijas Vēstnesis, Nr.17, 2004. g. 3. febr., 2. lpp.

Zvidriņš Pēteris. Depopulācija. Nacionālās intereses: formulējuma meklējumos. Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti, Nr.1. Rīga : Zinātne, 2004, 74.–104. lpp.

Zvidriņš Pēteris, Krūmiņš Juris, Bērziņš Atis, Goša Zigrīda, Zvidriņa Māra, Pavlina Iveta, Ulnicāns Einārs, Vītoliņš Edvīns. Demogrāfisko struktūru izmaiņas Latvijā 20. un 21. gadsimta mijā un to radītās sekas. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes. Galvenie pētījumu virzieni 2003. gadā. Rīga : LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 2004, 185.–191. lpp.

Zvidriņš Pēteris, Krūmiņš Juris, Bērziņš Atis, Krūmiņa Inta, Vītoliņš Edvīns, Jankovska Anita. Iedzīvotāju novecošanās diferenciācija un aktīva mūža ilguma pagarināšana. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes. Galvenie pētījumu virzieni 2003. gadā. Rīga : LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 2004, 192.–195. lpp.