Publikācijas latviešu valodā 2005. - 2007.g.

2005

Ciemiņa Inta, Krastiņš Oļģerts, Bāliņa Signe, Balode Ilze, Berķe Kristīne, Briede Dagmāra. Latvijas iedzīvotāju noslāņošanās pēc materiālā dzīves līmeņa (cēloņi, dažādu grupu īpatnības, sekas). LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes. Galvenie pētījumu virzieni 2004. gadā. Rīga : LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 2005, 28.–33. lpp.

Eglīte Pārsla. Pretišķība migrācijas plūsmu prognozēšanā. Latvijas Universitātes 63. zinātniskā konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Rīga : LU, 2005, 34.–35. lpp.

Eglīte Pārsla. Igauņi Latvijas iedzīvotāju sastāvā pēc Otrā pasaules kara. Ziemeļaustrumlatvijas daba un cilvēki reģionālā skatījumā. Rīga : Latvijas Ģeogrāfijas biedrība, 2005, 63.–66. lpp.

Eglīte Pārsla, Markausa Ieva Marga, Pavlina Iveta, Brants Māris, Gņedovska Ilze, Ivbulis Broņislavs. Sociāli demogrāfisko norišu paredzamās pārmaiņas Latvijā pēc pievienošanās Eiropas Savienībai. LZP Ekonomikas un Juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2004. gadā. Rīga : LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija. 2005, 42.–44. lpp.

Eglīte Pārsla. Pētījums: iedzīvotāju skaits un sastāvs. Latvijas Vēst­nesis, 2005. g. 10. nov.

Eglīte Pārsla, Markausa Ieva Marga, Ivbulis Broņislavs, Pavlina Iveta, Gņedovska Ilze, Brants Māris. Indivīdu aktīvā mūža ilguma pagarināšana. LZP Ekonomikas un Juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2004. gadā. Rīga : LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija. 2005, 45.–49. lpp.

Eglīte Pārsla. Darbaspējīgā vecuma iedzīvotāju skaita un sastāva paredzamās pārmaiņas Latvijā. RTU 46. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, RTU, 2005, 29. lpp.

Goša Zigrīda. Iedzīvotāju mirstība Latvijā. Demogrāfiskā situācija šodien un rīt. Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniskie raksti 3(4). Rīga : Zinātne, 2005, 37.–57. lpp.

Goša Zigrīda. Iedzīvotāju izglītības līmenis un nodarbinātība Lat­vijā. Latvijas Universitātes Raksti. 689. sējums. Ekonomika, IV. Rīga, LU, 2005, 115.–127. lpp.

Goša Zigrīda. Bērnu nabadzība un tās sociālās sekas Latvijā. Dzīves jautājumi, X. Zinātniski metodisks rakstu krājums. Rīga, 2005, 301.–316. lpp.

Karaškēvica J., Zelmene S., Golosujeva L. Sabiedrības veselības analīze Latvijā 2004. Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra. Rīga, 2005, 27.–29., 72.–75., 100.–113. lpp.

Karlsone S., Elcere L. Mirstības medicīniskie aspekti Latvijā 2004. Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra. Rīga, 2005.

Karaškēvica J., Misiņš J., Birzule I., Mihalovska D., Karlsone S., Pedāne R. Latvijas iedzīvotāju veselības un veselības aprūpes pārskats 2004. Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra. Rīga, 2005, 11.–18., 50.–59. lpp.

Kristapsone Silvija. Pusaudžu un jauniešu sociāli demogrāfiskās un ekonomiskās atšķirības pilnās un nepilnās ģimenēs. Latvijas Uni­versitātes Raksti. 689. sējums. Ekonomika, IV. Rīga : Zinātne, 2005, 148.–160. lpp.

Krišjāne Zaiga. Pilsētu loma teritorijas attīstībā. Ziemeļaustrum­latvijas daba un cilvēks reģionālā skatījumā. Rīga : Latvijas Ģeo­grāfijas biedrība, 2005, 8.–11. lpp.

Krišjāne Zaiga, Bauls Andris. Starptautiskās migrācijas reģionālās atšķirības Latvijā. LU 63. zinātniskā konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Rīga, 2005, 16.–17. lpp.

Krūmiņš Juris, Leduskrasta Zane. Izglītības loma demogrāfiskajā un tautas attīstībā Latvijā. Demogrāfiskā situācija šodien un rīt. Stra­tēģiskās analīzes komisija. Zinātniskie raksti. 3(4). Rīga : Zinātne, 2005, 17.–36. lpp.

Krūmiņš Juris, Baiba Bela-Krūmiņa, Janīna Kursīte-Pakule, Aija Priedīte-Kleinhofa, Aivita Putniņa, Pēteris Šķiņķis. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004/2005. Rīcībspēja reģionos. Galv. red. Aija Zobena. Rīga : UNDP un LU, 2005. 1. nodaļa. Cilvēki un vietas. 2005, 21.–47. lpp.

Markausa Ieva Marga. Latvijas jauniešu migrācijas nodomi. Academic Youth the Time of Changes. Leidykla, Vilnius, 2005, pp. 214–220.

Zvidriņš Pēteris. Ieceļošana. Latvijas Enciklopēdija. 3. sēj. Rīga : SIA Valērija Belokoņa izdevn. 2005, 14. lpp.

Zvidriņš Pēteris. Iedzīvotāju dabiskā kustība. Latvijas Enciklopēdija. 3. sēj. Rīga : SIA Valērija Belokoņa izdevn. 2005, 19. lpp.

Zvidriņš Pēteris. Iedzīvotāju mehāniskā kustība. Latvijas Enciklo­pēdija. 3. sēj. Rīga : SIA Valērija Belokoņa izdevn. 2005, 19. lpp.

Zvidriņš Pēteris. Iedzīvotāji. Latvijas Enciklopēdija. 3. sēj. Rīga : SIA Valērija Belokoņa izdevn. 2005, 14.–18. lpp.

Zvidriņš Pēteris. Iedzīvotāju etniskais sastāvs. Latvijas Enciklo­pēdija. 3. sēj. Rīga : SIA Valērija Belokoņa izdevn. 2005, 19. lpp.

Zvidriņš Pēteris. Iedzīvotāju nodarbinātība. Latvijas Enciklopēdija. 3. sēj. Rīga : SIA Valērija Belokoņa izdevn. 2005, 19.–20. lpp.

Zvidriņš Pēteris. Imigrācija. Latvijas Enciklopēdija. 3. sēj. Rīga : SIA Valērija Belokoņa izdevn. 2005, 52. lpp.

Zvidriņš Pēteris. Latvieši. Latvijas Enciklopēdija. 3. sēj. Rīga : SIA Valērija Belokoņa izdevn. 2005, 678. lpp.

Zvidriņš Pēteris, Krūmiņš Juris, Bērziņš Atis, Goša Zigrīda, Lešinskis Kristaps, Ulnicāns Einārs, Vītoliņš Edvīns, Feifere Santa, Jankovska Anita. Latvijas demogrāfiskās attīstības prognozes. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2004. gadā. Rīga : LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija. 2005, 171.–174. lpp.

Zvidriņš Pēteris. Demogrāfiskie procesi Latvijā. Politikas gada­grāmata. Latvija 2004. Stratēgiskās analīzes komisija. Rīga : Zinātne, 2005. 111 lpp.

Zvidriņš Pēteris, Edvīns Vītoliņš. Ielūkosimies nākotnē: jaunā­kās demogrāfiskās prognozes. Demogrāfiskā situācija šodien un rīt. Stratē­ģiskās analīzes komisija. Zinātniskie raksti 3(4). Zinātne, 2005, 93.–114. lpp.

Zvidriņš Pēteris, Krūmiņš Juris, Bērziņš Atis, Goša Zigrīda Krūmiņa Inta, Zvidriņa Māra, Loginova Tatjana, Vītoliņš Edvīns. Iedzīvotāju novecošanās diferenciācija un aktīva mūža ilguma pagarināšana. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galve­nie pētījumu virzieni 2004. gadā. Rīga : LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija. 2005, 175.–178. lpp.

Zvidriņš Pēteris. Demogrāfijas politika. Neatkarīgā, Nr.17. 2005, 20. janv., 2. lpp.

 

 2006

Bērziņš Atis, Vītoliņš Edvīns, Zvidriņš Pēteris. Iedzīvotāju novecošanās dinamika un diferenciācija Latvijā. Rīga : LU Akadē­miskais apgāds. 2006. 31 lpp.

Eglīte Pārsla. Pilsētainavu dažādība un raksturīgās iezīmes. Latvijas Universitātes 64. zinātniskā konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Rīga : LU, 2006, 33.–34. lpp.

Eglīte Pārsla, Markausa Ieva Marga, Pavlina Iveta, Brants Māris. Prombūtnes nodomi un pieredze. Brīvprātīgā prombūtne no Latvijas pēc pievienošanās ES. Darbiem un atpūtai veltītais laiks 2003. g. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem, Nr.12. Rīga : LZA Ekonomikas institūts, 2006, 7.–57. lpp.

Eglīte Pārsla, Markausa Ieva Marga, Pavlina Iveta. Izceļojošie un Latvijā palikušie – vienlīdz labi. Arodbiedrību Avīze, Nr.1. 2006, februāris, 5. lpp.

Eglīte Pārsla, Markausa Ieva Marga, Pavlina Iveta, Brants Māris, Gņedovska Ilze, Ivbulis Broņislavs. Sociāli demogrāfisko norišu paredzamās pārmaiņas Latvijā pēc pievienošanās Eiropas Savienībai. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005. gadā. Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija. Rīga. 2006, 42.–47. lpp.

Eglīte Pārsla. Latvijas iedzīvotāju skaitu un sastāvu raksturojošo ziņu avoti 20. gs. otrajā pusē. LZA Vēstis A daļa, 2006, 60. sēj., Nr.3.–4., 41.–49. lpp.

Eglīte Pārsla. Iedzīvotāju politikas uzdevumi un rīcības veidi. Demogrāfiskā attīstība Latvijā 21. gadsimta sākumā. Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti, Nr.3(9). Rīga : Zinātne, 2006, 75.–88. lpp.

Eglīte Pārsla. Sociālajās zinātnēs gūto atziņu izplatīšanas grūtības. Zinātniskie raksti. 2004. Sociālās zinātnes. Rīga : RSU, 2006, 42.–45. lpp.

Eglīte Pārsla, Markausa Ieva Marga, Pavlina Iveta, Brants Māris, Gņedovska Ilze, Ivbulis Broņislavs. Indivīdu aktīvā mūža ilguma pagarināšana. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005. gadā. Rīga : Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija. 2006, 48.–52. lpp.

Eglīte Pārsla. Iedzīvotāju novecošanās rosinājums uz darbību. Brīvprātīgā prombūtne no Latvijas pēc pievienošanās ES. Darbiem un atpūtai veltītais laiks 2003. g. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem, Nr.12. Rīga : LZA Ekonomikas institūts, 2006, 75.–91. lpp.

Eglīte Pārsla, Markausa Ieva Marga, Pavlina Iveta. Darbiem un atpūtai veltītais laiks 2003. g. Brīvprātīgā prombūtne no Latvijas pēc pievienošanās ES. Darbiem un atpūtai veltītais laiks 2003. g. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem, Nr.12. Rīga : LZA Ekonomikas institūts, 2006, 92.–129. lpp.

Goša Zigrīda. Pilsētu un lauku iedzīvotāju mirstības līmeņa un cēloņu galvenās atšķirības. Demogrāfiskā attīstība Latvijā 21. gs. sākumā. Zinātniskie raksti. Rīga : Zinātne. 2006, 32.–54. lpp.

Gosa Zigrida. Population mortality in Latvia. Demographic Situation: Present and Future. Commission of Strategic Analysis. Research Papers, Nr.2(8). Rīga : Zinātne, 2006, pp. 33–54.

Karlsone S., Elcere L. Mirstības medicīniskie aspekti Latvijā 2005. Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra. Rīga, 2006.

Karaškēvica J., Zelmene SSabiedrības veselības analīze Latvijā 2005. Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra, 2006, 28.–33., 80.–86., 119.–130. lpp.

Karaškēvica J., Misiņš J., Birzule I., Mihalovska D., Karlsone S., Pedāne R. Latvijas iedzīvotāju veselības un veselības aprūpes pārskats 2005. Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra. Rīga, 2006, 11.–18., 50.–59. lpp.

Kasparovica Marija. Latvijas lauku lielcentru revitalizācija. Latvi­jas Universitātes 64. zinātniskā konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds. Rīga, 2006, 47.–48. lpp.

Kažoka Dz., Vētra J. Ķermeņa masas indekss (ĶMI) un veselības stāvoklis Latvijas sievietēm pēc 35 gadu vecuma. Zinātniskie raksti, RSU. Rīga, 2006, 218.–223. lpp.

Kristapsone Silvija. Iedzīvotāju mirstības ārējo nāves cēloņu iz­maiņas 1990.–2004. gadā = Population mortality: changes in external causes of death, 1990–2004. Latvijas Universitātes Raksti. 702. sējums. Ekonomika, V. Rīga : Zinātne, 2006, 221.–238. lpp.

Krišjāne Zaiga, Bauls Andris. Migrācijas procesi Latvijā pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. Latvijas Universitātes 64. zinātniskā konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2006, 63.–64. lpp.

Krūzmētra Ženija. Iedzīvotāju noslāņošanās Pierīgā. Latvijas Uni­ver­sitātes 64. zinātniskā konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2006, 63.–64. lpp.

Kūle Laila. Policentrisms kā analitisks koncepts un izaicinājums Rīgas aglomerācijai. Latvijas Universitātes 64. zinātniskā konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2006, 66.–68. lpp.

Krūmiņš Juris. Iedzīvotāju veselība, mirstība un mūža ilgums Lat­vijā: tendences, faktori, perspektīvas. Demogrāfiskā attīstība Latvijā 21. gadsimta sākumā. Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti 3(9). Rīga : Zinātne, 2006, 9.–31. lpp.

Markausa Ieva Marga. Jauniešu migrācijas nodomi. Latvijas Universitātes 64. zinātniska konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Rīga : LU, 2006, 33. lpp.

Markausa Ieva Marga. Noturīgais un mainīgais bērnu spēlēs un rotaļās. Sabiedrība un kultūra, VIII : rakstu krājums, LPA. Liepāja, 2006, 194.–200. lpp.

Markausa Ieva Marga. Laikmeta iezīmes bērnu spēlēs. Letonika, Nr.14. Rīga, 2006, 151.–171. lpp.

Pavlina Iveta. Vecāki peļņā ārvalstīs, bērni Latvijā: problēmas un risinājumi. Brīvprātīgā prombūtne no Latvijas pēc pievienošanās ES. Darbiem un atpūtai veltītais laiks 2003. g. Apcerējumi par Latvijas iedzī­votājiem, Nr. 12. Rīga : LZA Ekonomikas institūts, 2006, 65.–74. lpp.

Pavlina Iveta. Bērnu pirmsskolas iestādes – aktualitāte ģimenēm un tautas attīstībai. Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, Sociālo zinātņu un vadības katedra. Liepāja, 2006, 227.–234. lpp.

Pavlina Iveta. Valsts ģimenes politika un tās ietekme uz demogrāfisko procesu attīstību. Demogrāfiskā attīstība Latvijā 21. gadsimta sākumā. Stratēģiskās analīzes komisija, Zinātniski pētnie­ciskie raksti, Nr.3(9). Rīga : Zinātne, 2006, 89.–106. lpp.

Pavlina Iveta. Dzimstība un ģimenes ar bērniem Latvijā. Statistikas un pārvaldes problēmas 2006 : zinātniskie raksti. Rīga : Latvijas Statistikas institūts, 2006, 132.–142. lpp.

Straume Inese. Bērnu skaita dinamika un bērnu aprūpe Latvijā. Demogrāfiskā attīstība Latvijā 21. gadsimta sākumā. Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti, Nr.3(9). Rīga : Zinātne, 2006, 107.–117. lpp.

Varts Zintis. Rīgas un apkārtējo novadu/pagastu saikne. Latvijas Universitātes 64. zinātniskā konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2006, 137.–138. lpp.

Vītoliņš Edvīns. Demogrāfiskās attīstības tendences Latvijas reģionos. Demogrāfiskā attīstība Latvijā 21. gadsimta sākumā. Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti. Nr.3(9). Rīga : Zinātne, 2006, 147.–163. lpp.

Zvidriņš Pēteris. Demogrāfiskā situācija šodien un rīt. Grām.: Politikas grāmata. Latvija 2005. Rīga : Zinātne, 2006, 79.–96. lpp.

Zvidriņš Pēteris, Krūmiņš Juris, Bērziņš Atis. Goša Zigrīda, Ulnicāns Einārs, Vītoliņš Edvīns, Jankovska Anita. Latvijas demogrāfiskās attīstības prognozes. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005. gadā. Rīga : LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija. 2006, 161.–165. lpp.

Zvidriņš Pēteris. Latvijas iedzīvotāju skaita un vecuma sastāva prognozes. Demogrāfiskā attīstība Latvijā 21. gadsimta sākumā. Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti. Rīga : Zinātne, Nr.3(9). 2006, 164.–187. lpp.

Zvidriņš Pēteris, Krūmiņš Juris, Bērziņš Atis, Goša Zigrīda, Kristapsone Silvija, Krūmiņa Inta, Loginova Tatjana, Vītoliņš Edvīns. Iedzīvotāju novecošanās diferenciācija un aktīva mūža ilguma pagarināšana. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005. gadā. Rīga : LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija. 2006, 166.–169. lpp.

 

2007

Apsīte Elīna, Moisejčenko Sanita. Latvijas jauniešu prombūtnes pieredze. Latvijas Universitātes 64. zinātniskā konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2007, 12.–14. lpp.

Bērziņš Atis, Zvidriņš Pēteris. Latvijas iedzīvotāju demogrāfiskās prognozes. Grām: Detalizēts darbaspēka un darba tirgus pētījums tautsaimniecības sektoros. Rīga : LU, 2007, 113.–118. lpp.

Bērziņš Atis. Iedzīvotāju skaita un vecuma sastāva prognozes Latvijas reģionos. Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā. Stra­tē­ģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti 4(15). Rīga : Zinātne, 2007, 197.–208. lpp.

Bērziņš Māris. Iedzīvotāju dinamika Latvijas mazpilsētās – bijušajos pilsētciematos. Latvijas Universitātes 65. zinātniskā konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2007, 21.–22. lpp.

Eglīte Pārsla, Markausa Ieva Marga, Pavlina Iveta, Ivbulis Broņislavs, Brants Māris, Gņedovska Ilze. Darbaspēka ģeo­grāfiskā mobilitāte. Eiropas Savienības Struktūrfondu nacionālās programmas “Darba tirgus pētījumi” projekts “Labklājības ministrijas pētījumi” Nr.VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0003. Rīga : LU, 2007, XII + 240 lpp.

Eglīte Pārsla, Markausa Ieva Marga, Pavlina Iveta, Brants Māris, Gņedovska Ilze, Ivbulis Broņislavs. Sociāli demogrāfisko norišu paredzamās pārmaiņas Latvijā pēc pievienošanās Eiropas Savienībai. LZP Ekonomikas un Juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2006. gadā. Rīga : LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija. 2007, 36.–39. lpp.

Eglīte Pārsla. Migrāciju daudzveidība. Latvijas Universitātes 65. zinātniskā konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Rīga : LU, 2007, 33.–34. lpp.

Eglīte Pārsla. Depopulāciju veicinošo apstākļu kopuma atšķirības Latvijas reģionos. Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā. Stratē­ģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti. Rīga : Zinātne. Nr.4(15). 2007, 118.–129. lpp.

Eglīte Pārsla. Darba slodze un darbaspēju uzturēšana Latvijā. Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta gadagrāmata 2007. Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts. 2007, 57.–69. lpp.

Eglīte Pārsla, Markausa Ieva Marga, Ivbulis Broņislavs, Pavlina Iveta, Gņedovska Ilze, Brants Māris. Iedzīvotāju novecošanās procesa medicīnisko un sociāli demogrāfisko likumsakarību izpēte. LZP Ekonomikas un Juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2006. gadā. Rīga : LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija. 2007, 40.–43. lpp.

Goša Zigrīda. Augstāko un profesionālo mācību iestāžu absolventu profesionālā darbība pēc mācību beigšanas. Rīga : LU, 2007. 20 lpp.

Goša Zigrīda, Seņkāne Elmīra. Mirstība Latvijas reģionos: intensi­tāte un faktori. Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā. Stratēģijas analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti. Nr.4(15). Rīga : Zinātne , 2007, 84.–103. lpp.

Goša Zigrīda. Profesionālās izglītības attīstība un atbilstība darba tirgus prasībām Latvijā. Latvijas Universitātes Raksti. 718. sējums. Ekonomika, VI. Rīga : LU, 2007, 116.–133. lpp.

Indāns Ivars. Migrācija Latvijas politisko un sabiedrisko organizāciju skatījumā: scenāriji un iespējas. Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā. Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti 4 (15). Rīga : Zinātne, 2007, 144.–160. lpp.

Karaškēvica J., Karlsone S., Pūga S., Jermacāne D., Rozīte I., Rozīte S., Zīle I. Sabiedrības veselības analīze Latvijā 2006. Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra. Rīga, 2007, 41.–46., 104.–107., 160.–173. lpp.

Karaškēvica J., Misiņš J., Birzule I., Mihalovska D., Karlsone S., Pedāne R. Latvijas iedzīvotāju veselības un veselības aprūpes pārskats 2006. Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra.Rīga. 2007, 11.–19., 54.–62. lpp.

Karaškēvica J., Birzule I., Mihalovska D., Karlsone S., Lagzdiņa Z., Paševska M., Zariņa B., Zelmene S. Piecpadsmit gadu pārskats par tautas veselību un veselības aprūpi Latvijā, 1991.–2005. Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra. Rīga, 2007, 7.–34., 55, 69.–74. lpp.

Kažoka Dz., Vētra J. Atsevišķu ķermeņa proporciju atšķirības dažāda vecuma un tautības Latvijas sievietēm. Zinātniskie raksti. Rīga : RSU, 2007, 187.–195. lpp.

Krišjāne Zaiga, Bauls Andris. Migrācijas plūsmu reģionālās iezīmes Latvijā. Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā. Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti 4 (15). Rīga : Zinātne, 2007. 130.–143. lpp.

Darbaspēka ģeogrāfiskā mobilitāte. Krišjāne Zaiga (projekta vadītāja), Eglīte Pārsla, Bauls Andris, Bērziņš Māris, Lulle Aija u.c. Rīga : LU, 2007. 240 lpp.

Krišjāne Zaiga, Bauls Andris. Migrācijas plūsmu reģionālās iezīmes Latvijā. Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā. Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti 4(15). Rīga : Zinātne, 2007, 130.–143. lpp.

Krišjāne Zaiga, Bauls Andris. Rīgas loma Latvijas migrācijas procesos. Latvijas Universitātes 65. zinātniskā konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2007, 57.–58. lpp.

Kristapsone Silvija. Iedzīvotāju mirstības ārējo nāves cēloņu rak­sturojums Latvijas reģionos 1996–2005. gadā. Latvijas Universi­tātes Raksti. 718. sējums. Ekonomika, VI. Rīga : LU, 2007, 201.–222. lpp.

Krūmiņa Inta. Darbaspēka paaudžu nomaiņa Latvijā. Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā. Stratēģiskās analīzes komisija. Zināt­niski pētnieciskie raksti 4(15). Rīga : Zinātne, 2007, 104.–117. lpp.

Krūmiņš Juris. Augstāko un profesionālo mācību iestāžu absolventu profesionālā darbība pēc mācību beigšanas. Rīga : LU, 2007, XIV + 241 lpp.

Krūmiņš Juris, Ušackis Uldis. Mūža ilguma un mirstības reģio­nālās atšķirības Latvijā. Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā. Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti 4(15). Rīga : Zinātne, 2007, 66.–83. lpp.

Krūmiņš Juris, Aivars Tabūns – nodaļas vadītājs u.c. līdzautori. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2006/2007. Cilvēkkapitāls: mans zelts ir mana tauta? Galv. red. Aija Zobena. Rīga : LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 1. nodaļa. Mana tauta – mans nākotnes kapitāls. 2007, 17.–41. lpp.

Krūzmētra Ženija. Iedzīvotāju piesaiste Latvijas mazpilsētām un laukiem. Latvijas Universitātes 65. zinātniskā konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2007, 58.–59. lpp.

Kūle Laila. Urbanizācijas īpatnības Pierīgā. Latvijas Universitātes 65. zinātniskā konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : refe­rātu tēzes. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2007, 64.–65. lpp.

Lulle Aija. Sociālo tīklu migrācijas modeļu skaidrojums. Paaudžu no­maiņa un migrācija Latvijā. Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti 4(15). Rīga : Zinātne, 2007, 161.–178. lpp.

Mirstības medicīniskie aspekti Latvijā, 2006. Rīga : Veselības sta­tistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra, 2007, 112 lpp.

Markausa Ieva Marga. Bērnības spēļu un rotaļu vērtējums pieau­gušo atmiņās. Letonika, Nr.16. Rīga, 2007, 95.–109. lpp

Markausa Ieva Marga. Pirmspensijas vecuma personu profesionālās orientācijas un karjeras konsultēšanas vajadzību izpētes rezultāti. Profesionālās orientācijas pakalpojumu saņēmēju mērķa grupu vajadzību izpētes sistēmas izstrāde un realizācija : pētījuma ziņojums. Rīga, 2007, 50.–90. lpp.

Markausa Ieva Marga. Pirmspensijas vecuma iedzīvotāju nodarbi­nātības paaugstināšanas iespējas. Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta gadagrāmata 2007. Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, 2007, 130.–143. lpp.

Markausa Ieva Marga. Pilsētvides vizuālais piesārņojums. LU 65. zi­nātniskā konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Rīga : LU, 2007, 70.–71. lpp.

Oginska A., Vētra J., Pilmane M. Zīdaiņa ķermeņa masas indekss un tā korelācija ar mātes antropometriskajiem rādītājiem. Zinātniskie raksti. Rīga : RSU, 2007, 262.–266. lpp.

Pavlina Iveta. Atšķirīgais un saistītais dzimstību raksturojošo rādītāju un ģimenes politikas izmaiņās Latvijā: situācija un nākotnes vīzijas. Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā. Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti. Rīga : Zinātne. Nr.4(15). 2007, 42.–55. lpp.

Pavlina Iveta. Ģimenes politikas pasākumu ietekme uz sociāl­demogrāfiskajām norisēm Latvijā 21. gadsimta sākumā. Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta gadagrāmata 2007. Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts. 2007, 144.–151. lpp.

Saulāja Inese, Rasnača Līga, Krūzmētra Ženija, Bite Dina. Nodarbinātības problēmas mazpilsētās Latvijā pēc iestāšanās ES. Proceedings of the International Scientific conference “Economic Science for Rural Development”, 12. Jelgava, 2007, pp. 167–176.

Stepčenko Anna, Brants Māris, Bukovska Līva. Dzīves kvalitāte Latvijas veco ļaužu pansionātos : pētījuma pārskats. Rīga : LU Akadē­miskais apgāds, 2007. 61 lpp.

Straume Inese. Bērnu skaita un sastāva izmaiņas. Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā. Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski pēt­nieciskie raksti 4(15). Rīga : Zinātne, 2007, 56.–65. lpp.

Villeruša Anita, Gobiņa Inese. Latvijas jauniešu veselība demo­grāfiskās situācijas kontekstā. Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā. Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti 4(15). Rīga : Zinātne, 2007, 197.–208. lpp.

Vītoliņš Edvīns. Iedzīvotāju novecošanās tendences Latvijā un tās reģionos. Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā. Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti 4 (15). Rīga : Zinātne, 2007, 29.–41. lpp.

Zīle I., Vēja V., Karaškēvica J. Mātes un bērna veselības aprūpe, 2006. Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra. Rīga, 2007.

Zvidriņš Pēteris, Krūmiņš Juris, Bērziņš Atis, Goša Zigrīda, Kristapsone Silvija, Krūmiņa Inta, Straume Inese, Vītoliņš Edvīns. Iedzīvotāju novecošanās sociāli demogrāfisko likumsakarību izpēte, novecošanās sociālās sekas. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2006. gadā. Rīga : LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija. 2007, 176.–178. lpp.

Zvidriņš Pēteris, Krūmiņš Juris, Bērziņš Atis, Goša Zigrīda, Ulnicāns Einārs, Vītoliņš Edvīns, Jankovska Anita. Latvijas demogrāfiskās attīstības prognozes. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2006. gadā. Rīga : LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija. 2007, 171.–175. lpp.

Zvidriņš Pēteris. Demogrāfiskā attīstība Latvijā 21. gs. sākumā. Grām.: Politikas grāmata. Latvija 2006. Rīga : Zinātne, 2007, 107., 122. lpp.

Zvidriņš Pēteris, Vītoliņš Edvīns. Latvijas iedzīvotāju kopskaita un darbaspējas vecuma iedzīvotāju prognozes. Latvijas tautsaimniecības un cilvēkresursu attīstības problēmas un startēģijas. Rīga : RTU, 2007, 43.–49. lpp.

Zvidriņš Pēteris. Demogrāfiskā situācija Latvijā 21. gadsimta sā­kumā. Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā. Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti. 4(15). Rīga : Zinātne, 2007, 9.–28. lpp.

Zvidriņš Pēteris. Migrācija. Latvijas Enciklopēdija. 4. sēj. Rīga : SIA Valērija Belokoņa izdevn. 2007, 439.–440. lpp.

Zvidriņš Pēteris. Medicīniskā demogrāfija. Latvijas Enciklopēdija. 4. sēj. Rīga : SIA Valērija Belokoņa izdevn. 2007, 370. lpp.

Zvidriņš Pēteris. Mirstība. Latvijas Enciklopēdija. 4. sēj. Rīga : SIA Valērija Belokoņa izdevn. 2007, 459. lpp.

Zvidriņš Pēteris. Mūža ilgums. Latvijas Enciklopēdija. 4. sēj. Rīga : SIA Valērija Belokoņa izdevn. 2007, 505. lpp.

Zvidriņš Pēteris. Reemigrācija. Latvijas Enciklopēdija. 4. sēj. Rīga : SIA Valērija Belokoņa izdevn. 2007, 910. lpp.