Publikācijas latviešu valodā 1991 - 1994. g.

Alksnis E. Tiesiska pēcteciba un latviska Latvija // Pavalstnieks.-1993.-9./15.febr.

Bērziņš A. Latvijas iedzīvotaju dabiskās kustības etniskā diferenciācija // Latvijas sociāli demogrāfiskās attīstības problēmas.-R.: LU,1992.-106.-113.lpp.

Biezais J. Latvieši Latvijā - skaitļi, prognozes, cerības // Atmoda Atpūtai.-1994.-4.maijs.
Biezais J. Latvieši Latvijā - skaitļi, prognozes, cerības // Brīvā Latvija.-1994.Nr.25(374), 4.-11.jūl.

Brīvība K. Mēs paši - Latvieši // L Dz.-1993.-Nr.3.-10.-11.lpp.
Brīvība K. Neļausim tautai iznīkt // Lauku Avīze.-1994.-11.febr.
Brīvība K. Latviešii tagad un senākajos gados // Jūrmala.-1994.-3./9.marts.

Cimermanis S. Būtiskākais par latviešu etnodemogrāfiju Latvijā // Neatkarīgā Cīņa.1993.-9.marts.
Cimermanis S. Grāmata, kas nepieļauj vienaldzību //Lauku Avīze.-1994.-Nr.2.-5.lpp.
Cimermanis S. Izlasīsim par latviešiem Latvijā // Jaunā Balss.-1994.-Nr.1 .-16.lpp.

Cīce A. Rūpniecības kadru papildinājuma kvalitatīvais sastāvs // Arods.-1991.Nr.10/11,8.-21. marts.
Cīce A. Migrācija un bezdarbs // Arods.-1991.-Nr.17, 26.apr.-2.maijs.
Cīce A. Bezdarbs un tā attīstības prognozes // Arods.-1992.-Nr.47/48, 27.nov.-9.dec.
Cīce A. Mainīsim darbu vai brauksim uz laukiem // Rīgas Balss.-1993. -18.marts.
Cīce A. Rīdzinieki par bezdarbu // Darba Vēstis.-1993., marts.
Cīce A. Rīdzinieki izjūt pārmaiņas darba tirgū // Arods.-1993.-Nr.819,1.-7.marts.
Cīce A. Nodarbinātība un tas iespējamā maiņa // Rīgas Balss.-1993.- 25.maijs.

Demogrāafiskā literatūra 1986. -1990. : Bibliogrāfisks rādītājs // LU.-R.-1991.-31 lpp.

Eglīte P. Iedzīvotāju ataudzes etniskie aspekti Latvijā // Latvijas ZA Vēstis .-1991.Nr.2.-23.-39.lpp.
Eglīte P. Ko darīt ? // Neatkarīgā Cīņa .-1992.- 6.marts.
Eglīte P. Latvijas iedzīvotāju kvalitātes izpētes sākums // Latvijas ZA Vēstis.-1992.Nr.6. -11.-19.lpp.
Eglīte P. Tautas ataudze un iedzīvotāju kvalitāte // Kalendārs sievietēm 1993.-R. Avots. -1992. -272.-279.lpp.
Eglīte P. Dažāda vecuma iedzīvotāju veselības atšķirības Latvijā (1990.gadu sākums) // Latvijas ZA Vēstis .-1993.-Nr.1.-1.-8.lpp.
Eglīte P. Veselība un citas dzīves vērtības Latvijā // Latvijas ZA Vēstis.-1993.-Nr.6. -11.-18.lpp.
Eglīte P. Ģimenes laime un bērni - galvenā dzīves vērtība // Rīgas Balss.- 1993.- 24.marts.
Eglīte P. Veselība uztrauc, kad tās jau nav // Rīgas Balss.-1993.- 27. apr.
Eglīte P. Nodarbinātibas problēmas demogrāfa skatījumā // Darba Vēstis .-1993.janv.
Eglīte P. Jāspēj ne tikai piedzimt, bet arī izaugt un nodzīvot kā latvietim // Latvijas Vēstnesis .-1993.-15.maijs.
Eglīte P., Markausa I. Apvidu izvēle paātrinātās attīstības veicināšanai // Latvijas ZA Vēstis.-1993.-Nr.12. -15.-21.lpp.
Eglīte P. Latvijas izglītības potenciāla paredzamās pārmaiņas iedzīvotāju sastāva ietekmē // Latvijas ZA Vēstis A.-1994.- Nr.7/8 .-1.-8.lpp.
Eglīte P. Nevaimanāsim un nenolaidīsim rokas. Latviešu ataudze un tās veicināšana. // Literatūra un Māksla.-1994.-4.febr.
Eglīte P. Guvums no līguma // Latvijas ZA Vēstis.-1994.-Nr.2.-47.-48.lpp.
Eglīte P. Par tautas ataudzi jākliedz, kamēr ir kam to darīt // Elpa.-1994.- 11.marts.

Ezera L. Jaunās paaudzes kvalitatīva attīstība dažāda tipa ģimenēs // Latvijas sociāli demogrāfiskās attīstības problēmas.-R.: LU,1992.-136.-142.lpp.
Ezera L. Sieviete nepilnā ģimenē // Sievietes ceļā.- R. LZA fil. un soc. institūts, 1992.110.-114. lpp.
Ezera L., Zvidriņš P. Etniskā asimilācijas izpēte Latvijā // Latvijas ZA Vēstis. A.-1994.- Nr. 11 / 12

Feldmanis G. Valsts demogrāfiskāa politika - mazspējas apliecinājums vai apzināts genocīds // Veselība.-1992.-Nr.3.

Goša Z. Bērnu tautības un apmācības valodas problēmas republikā // Latvijas skolas un to materiālā bāze.-R.,1991.
Goša Z. Bērnu tautība un apmācības valodas problēmas Latvijas Republikā // Latvijas sociāli demogrāfiskās attīstības problēmas.-R. LU,1992.-144.-151. lpp.

Grava U. Mīti par latviešu izmiršanu // Diena.-1994.-l2.sept.
Grava U. Latviešu tauta izdzīvos // Laiks.-1993.-29.dec.

Hermanis V., Zvidriņš P. Latvija demogrāfijas spogulī // Tēvzemes Avīze.-1992.-l7.apr.

Iklava A. Mēs esam Āfrikas tauta // Zvaigzne.-1993.-Nr.3.-30.-31.lpp.

Krastiņš O. Latvijas iedzīvotāju sociālā struktūra 1935.gada // Latvijas ZA Vēstis.1991.-Nr.11.-83.-92.lpp.
Krastiņš O., Mežgailis J. Ģimenes // Latvijas iedzīvotāju ģimenes un to bērni.-R. LSI, 1991.- 3.-19.lpp.
Krastiņš O., Mežgailis J. Bērnu un vecāku tautība // Latvijas iedzīvotāju ģimenes un to bērni.-R. LSI,1991.-20.-33.Lpp.
Krastiņš O., Mežgailis J. Lingvistiski liberālā un lingvistiski agresīvā vide mazākumtautībām // Latvijas iedzīvotāju ģimenes un to bērni.-R. LSI,1991.-34.-37.Lpp.
Krastiņš O., Mežgailis J. Mežgailis B. Demogrāfisko notikumu sezonalitātes pētīšanas metodes // Latvijas iedzīvotāju paaudžu maiņas statistika.-R. LSI,1991.-19.-40.1pp.
Krastiņš O., Mežgailis B., Mežgailis J. Demogrāfiskā aktivitāte dažādās sociālās grupās // Latvijas iedzīvotāju paaudžu maiņas statistika.-R. LSI,1991.-55.-67.Lpp.
Krastiņš O., Ciemiņa I. Iedzīvotāju sociālās struktūras izmaiņas Latvijā no 1935. gada līdz 1989.gadam // Latvijas sociāli demogrāfiskās attīstības problēmas.-R. LU, 1992. 84.96. Lpp.
Krastiņš O. Jauktās laulības, vecāku un bērnu tautības problēma // Latvijas ZA Vēstis.1992.-Nr.6. - 6.-10.lpp.
Krastiņš O. Demogrāfiskā aktivitāte dažādās sociālās grupās // Latvijas ZA Vēstis A.1994.-Nr.2 (559) -21.-28.lpp.
Krastiņš O. Likteņu statistika // Neatkarīgā Cīņa.-1991. -10.aug.
Krastiņš O. Kurai tautai es uzaugu? // Neatkarīgā Cīņa.-1991. -16.aug.
Krastiņš O. Vientulības smagums // Neatkarīgā Cīņa.-1991. -17.aug.
Krastiņš O. Vismaz reizi mūžā // Neatkarīgā Cīņa.-1991. -28.sept.
Krastiņš O. Darbīgās sievietes // Neatkarīgā Cīņa.-1991. -12.okt.
Krastiņš O. Viņš atbrauca, mani apprecēja // Neatkarīgā Cīņa.-1991. -26.okt.
Krastiņš O. Es, mana gimene un tauta // Gada gramata mājai un ģimenei.-1994.-R. Avots ,1983. -101.-107.lpp.
Krastiņš O. Depopulācija ir sociāla reakcija uz šoku // Diena.-1983. -19.febr.
Krastiņš O. Vientulība vienmēr ir smaga // Diena.-1994. -12.janv.
Krastiņš O. Labprātīgi nebūtībā // Diena.-1994. -18.janv.
Krastiņš O. Kas mantos Latviju? // Labrit.-1994. -2.maijs.

Krūmiņš J. Iedzīvotāju mūža ilgums - tendences un palielināšanas problēmas. -R. Latvijas Universitāte,1993.-168 lpp.
Krūmiņš J., Pulciņa I. Latvijas iedzīvotāju mūža ilgums - tendences, atšķirības, faktori (sociāli demogrāfiskā analīze) // Vispasaules Latviešu zinātņu kongress.-R. 12.-17. jul.-1991. Dalībnieku referāti. 8.sēj). -31 lpp.
Krūmiņš J. Ekonomisko krīzi valstī papildinājusi demogrāfiskā // Diena.-1994.-6.janv.

Markausa I. Iedzīvotāju skaita, sastāva un izvietojuma izmaiņas Latgalē // Latvijas ZA Vēstis.-1991.- Nr.1.-15.-20.lpp.
Markausa I. Daudzbērnu ģimenes // Latvijas ZA Vēstis.-1991.-Nr.11.-75.-82.lpp.
Markausa I. Nodarbošanās un dzīvoklis //Arods.-1991.- Nr 15.
Markausa I. Tautība un izglītība // Arods.-1991.- Nr.16.
Markausa I. Neko labāku par ģimeni // Latvijas Jaunatne .-1991.-22.okt.
Markausa I. Starptautiskā migrācijas izpētes centra darbība // Latvijas ZA Vēstis.1994.- Nr.3. 47.-48.lpp.
Markausa I. Sieviešu gatavība dzīves vietas maiņai // Latvijas sieviete valsts 75 gados. - R. Zvaigzne. - 1994. - 46.-50.lpp.

Matule Z. Sieviešu darba samaksas diferenciācija un valsts pabalsti mātēm // Latvijas sociāli demogrāfiskās attīstības problēmas.-R. LU, -1992. - 98.-104.lpp.

Mežgailis B Latvijas iedzīvotāju sastāva rakksturojums // LSI .-R.-1991. - 42 lpp.
Mežgailis B., Trostina V., Katkovska I. Latgales demogrāfiskā situācija un pasākumi tās uzlabošanai // Latgales attīstības programma. -R.-1991. - 72 lpp.
Mežgailis B., Baranovskis N., Straumēns P. Latvijas Republikas iedzivotāju automatizētās informācijas sistēmas koncepcija // Latvijas Republikas VSK, LSI.-R.-1991. - 12 lpp.
Mežgailis B., Baranovskis N. Latvijas iedzīvotāju reģistra tehniskais uzdevums (konspektīvs mets) // Latvijas Republikas VSK, LSI .-R.-1991. - 35 lpp.
Mežgailis B., Trostina V., Katkovska I. Latgales iedzīvotāju demogrāfiskās pārvērtības 57 gadu laikā (1935. - 1991.) // Latvijas ZA Vēstis.-R.-1992. - Nr.2.
Mežgailis B., Katkovska I. Latvijas novadu demogrāfiskais raksturojums // LSI .-R.-1992. - 30 lpp.
Mežgailis B., Katkovska I. Rīgas un Jūrmalas demogrāfiskais raksturojums // LSI .-R.-1992. - 28 lpp.
Mežgailis B., Katkovska I. Vidzemes novada demogrāfiskais raksturojums // LSI .-R.-1992. - 33 lpp.
Mežgailis B., Katkovska I. Kurzemes novada demogrāfiskais raksturojums // LSI .-R.-1992. - 35 lpp.
Mežgailis B., Katkovska I. Zemgales novada demogrāfiskais raksturojums // LSI .-R.-1992. - 33 lpp.
Mežgailis B., Katkovska I. Latgales novada demogrāfiskais raksturojums // LSI .-R.-1992. - 40 lpp.
Mežgailis B., Katkovska I. Latvijā dzīvojošo etnosu demogrāfiskais raksturojums // LSI .-R.-1992. - 72 lpp.
Mežgailis B., Gailītis V. Latvijā dzīvojošie etnosi un to cilvēku skaits 1897. - 1989. gadā // LSI.-R.-1993. - 31 lpp.
Mežgailis B. Demogrāfiskie procesi Latvijā un citur Eiropā // LSI.-R.-1993. - 27 lpp.
Mežgailis B. Demogrāfiskā lūzuma norise Latvijā // LSI.-R.-1993. - 19 lpp.
Mežgailis B., Katkovska I. Demogrāfiskais pārejas periods Latvijas novados // LSI.-R.-1993. - 84 lpp.
Mežgailis B. Latvijs demogrāfiskās atveseļošanas konceptuālā programma // LSI.-R.-1994. - 47 lpp.
Mežgailis B. Latvijas demogrāfiskais modelis // Literatūra un Māksla.-1991. - 20.sept.
Mežgailis B. Tautu sakārtošanās jaunajā Eiropā // Literatūra un Māksla.-1991. - 13.dec.
Mežgailis B. Dzimšanas vieta un dzimtene // Lauku Avīze.-1991. - 23.jūl.
Mežgailis B. Demogrāfiskā slodze pieaug // Lauku Avīze.-1991. - 6.aug.
Mežgailis B. Ko rāda statistika? // Lauku Avīze.-1991. - 11.nov.
Mežgailis B. Cilvēks var dzīvot ilgi // Neatkarīgā Cīņa.-1994. - 9.marts.
Mežgailis B. Rīga krustelēs: kādu jūs to gribētu redzēt? // Neatkarīgā Cīņa.-1994. - 21.apr.

Mežs I. Latvieši Latvijā: etnodemogrāfisks apskats.-Kalamazū.-1992. - 73 lpp.
Mežs I. Latvieši Latvijā: etnodemogrāfisks apskats.-R. Zinātne.-1994. - 67 lpp.

Šmulders M. Cik cilvēku zaudēja Latvija pēdējos 50 gados // Diena.-1994. - 25.marts.

Vaikule V. Laulību šķiršanas tendences Latvijā astoņdes,itajos gados // Latvijas sociāli demogrāfiskās attīstības problēmas.-R. LU.-1992. - 124.-134.lpp.

Vēbers E. Kas notiek, ja cinītis mēģina vezumu gāzt? // Diena.-1992. - 9.jūn.
Vēbers E. Ko nozīmē pabeigt pirmuzskaiti? // Diena.-1993. - 6.janv.

Vītoliņš E. Kā nenozust no vēstures skatuves? // Neatkarīgā Cīņa.-1993. - 5.janv.
Vītoliņš E., Zvidriņš P. Vai tiešām latviešu izmirāna ir tikai mīts? // Diena.-1994. - 23.sept.

Zariņa I. Pārmaiņas jauniešu laika budžetā pēc laulībām // Jaunās ģimenes aktuāli jautājumi.R. LR IM.-1991. - 71.-82.lpp.
Zariņa I. Iedzīvotāju novecošanās problēmas // Latvijas ZA Vēstis.-1991. - Nr.11. - 143 lpp.
Zariņa I. Strādājošo sieviešu darba slodze un brīvais laiks Latvijas mazpilsētās dažāda tipa ģimenēs // Sievietes ceļā.-R.-192. - 126.-134.lpp.
Zariņa I. Jaundzimušo rīdzinieku patoloģijas biežums saistībā ar māmiņu sociāldemogrāfisko raksturojumu // Latvijas ZA Vēstis A.-1993. - Nr.1. - 13.-16.lpp.
Zariņa I. Vēlamais ģimenes modelis Latvijas iedzīvotāju skatījumā // Latvijas ZA Vēstis A.-1994. - Nr.5/8. - 1.-10.lpp.

Zvidriņš P. Demogrāfija // Enciklopēdiskā vārdnīca.-R.-1991.-1.sēj. - 136 lpp.
Zvidriņš P. Demogrāfiskā eksplozija // Enciklopēdiskā vārdnīca.-R.-1991.-1.sēj. - 136 lpp.
Zvidriņš P. Demogrāfiskā politika // Enciklopēdiskā vārdnīca.-R.-1991.-1.sēj. - 136 lpp.
Zvidriņš P. Demogrāfiskā statistika // Enciklopēdiskā vārdnīca.-R.-1991.-1.sēj. - 136 lpp.
Zvidriņš P. Iedzīvotāji // Enciklopēdiskā vārdnīca.-R.-1991.-1.sēj. - 249 lpp.
Zvidriņš P. Iedzīvotāju atražošanās // Enciklopēdiskā vārdnīca.-R.-1991.-1.sēj. - 249 lpp.
Zvidriņš P. Latviešu demogrāfiskā attīstība 20. gadsimtā // Vispasaules Latviešu zinātņu kongress.-R. 12.-17.jūl., 1991. dalībnieku referāti.
Zvidriņš P., Vanovska I. Latvieši: statistiski demogrāfisks protretējums.-Rīga, Zinātne.-1992. - 165 lpp.
Zvidriņš P. Demogrāfiskā situācija un prognozes // Latvijas ZA Vēstis.-1993.-Nr.12.(55).
Zvidriņš P., Krūmiņš J., Bērziņš A., Ezera L., Vaikule V., Greitāns A., Dārziņa D. Latvijas demogrāfiskās attīstības prognozes 1993.-2003.gadam // Rīga: LU.-1993. - 129 lpp.
Zvidriņš P., Krūmiņš J., Dārziņa D. Demogrāfiskā situācija Latgalē // Lauku Avīze.-1991. - 24.maijs.
Zvidriņš P. Demogrāfiskā krīze // Diena.-1991. - 11.jūn.
Zvidriņš P. Cilvēks planētas mērogā // Neatkarīgā Cīņa.-1991. - 16.jūl.
Zvidriņš P. Depopulācija: Jūrmalnieku dzīvotspēja neatbilst kūrorta statusam // Jūrmala.-1992. - 18.-25.jūn.
Zvidriņš P. Depopulācija // Diena.-1992. - 11.-13.nov.
Zvidriņš P. Izvēle (Pašnāvību skaits Latvijā) // Jūrmala.-1993. - 14.janv.
Zvidriņš P. Depopulācija padziļinās // Diena.-1993. - 3.apr.
Zvidriņš P. Vai latviešus sagaida dinozauru liktenis? // Latvijas Vēstnesis.-1993. - 15.apr.
Zvidriņš P. Demogrāfiskais pulss pasaulē un Latvijā // Diena.-1993. - 10.jūl.
Zvidriņš P. Demogrāfiskā situācija pasliktinās // Neatkarīgā Cīņa.-1994. - 17.maijs.
Zvidriņš P. Latvija uz dramatiskās demogrāfijas fona // Neatkarīgā Cīņa.-1994. - 6.sept.