Publikācijas latviešu valodā 1995 - 1996. g.

Alksnis E. Kaklakungi nāk un iet, bet tauta paliek! // Pavalstnieks, 1995., 13./20., 20./27. okt.

Apine I. Baltkrievi Latvijā // LZA Filozofijas un socioloģijas institūta Etnisko pētijumu centrs., Rīga, 1995., - 90 lpp.

Baltijas valstīs samazinās iedzīvotāju skaits // Neatkarīgā Rīta Avīze, 1996., 4. marts.

Bankovskis P. Cilvēki pilsētās // Diena, 1996., 27. jūl.

Bauls A. Latgales vieta Latvijas iekšējās migrācijas procesos // Latvijas Ģeogrāfu kongresa' 96 materiāli, LU, Rīga, 1996., 58. - 59. lpp.
Bauls A. Latvijas lauku iedzīvotāju migrācija // LU 55. Konferences tēzes un programma. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fak., Rīga, LU, 1996., 13.lpp.

Bluke D. No kā pērn miruši Latvijas iedzīvotāji // Rīgas Balss, 1996., 29. jūl.

Cauce D. Gada sākumā 31 % Latvijas iedzīvotāju dzīvoja laukos // Dienas Bizness, 1996., 7. jūn.

Četros gados Latvijas iedzīvotāju skaits samazinājās par 138 tūkstošiem // Dienas Bizness, 1995., 25. sept.

Cīce A. Darba tirgus un bezdarbs pēcsociālisma Latvijā // LZA Vēstis, 1995, Nr. 7/8, 57.- 66. lpp.
Cīce A. Nodarbinātība agrāk un tagad// Darba Vēstis, 1995., maijs.
Cīce A. Latvijā realizētie pasākumi bezdarba ierobežošanai // Darba Vēstis, 1995., sept.
Cīce A. Latvijas nodarbinātības struktūras attīstība // Logs, 1996. sept., 10. -14. lpp.

Demogrāfiskā situācija Latvijā - Statistisko datu sakopojums // LR Labklājības min.,VSK, LZA Ekonomikas inst., Rīga, 1995., -57 lpp.

Demogrāfisko situāciju Austrumeiropā ietekmē arī ienākumu nevienlīdzība // Diena, 1995., 17. janv.

Dribins L. Ukraiņi Latvijā // LZA Filozofijas un socioloģijas institūta Etnisko pētijumu centrs., Rīga, 1995., - 68 lpp.

Dzīves apstākļu apsekojums Latvijā 1994. gadā. 2.nodaļa. Iedzīvotāji., 3. nodaļa. Mājsaimniecības struktūra., 5. nodaļa. Veselības stāvoklis., 6. nodaļa. Izglītība.// LR VSK, Rīga, 1995., -72 lpp.

Eglīte P. Nebūs pārmaiņu - nebūs bērnu // Izglītība un kultūra, 1995., 27. apr., 4. maijs, 18. maijs.
Eglīte P. Vēlamais bērnu skaits ģimenēs un tā īstenošanas nosacījumi // Latvijas Vēstnesis,1995., 31. maijs, 1.jūn.
Eglīte P. Latvijas iedzīvotaju demogrāfiskais raksturojums. Bērni un ģimenes Latvijā 1994. Stāvokļa analīze // Latvijas nacionālā UNISEF komisija, Rīga, 1995., 16. - 25. lpp.
Eglīte P. Nāves cēloņu struktūras teritoriālās atšķirības Latvijā // LU 54. Konferences tēzes un programma. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fak., Rīga, LU, 1995.
Eglīte P. Latvijas iedzīvotāju reproduktīvā uzvedība un migrācija krīzes apstākļos // LZA Ekonomikas institūta Gada grāmata' 95., Rīga, 1995., 70. - 74. lpp.
Eglīte P. Rosinošs seminārs par bērnības izpēti // Izglītība un kultūra, 1995., 30. marts.
Eglīte P. Tautas izmiršanas draudi un to novēršanas iespējas // Latvijas Vēstnesis, 1996., 7. febr., 1. un 7. lpp.
Eglīte P. Veselibas stāvoklis un vides ietekme (sadaļa) Latvijas vides stāvokļa pārskatā // Vides konsultāciju un monitoringa centrs, Rīga, 1996., 81. - 87. lpp.
Eglīte P. Saslimstības teritoriālās atšķirības Latvijā: izpētes jautājumi // Latvijas Ģeogrāfu kongresa' 96 materiāli, LU, Rīga, 1996., 59. - 61. lpp.
Eglīte P. Latvijas zinātnieku notikusī un paredzamā izceļošana // LZA Vēstis, A dala, 1996., Nr. 1., 64. - 78. lpp.
Eglīte P. Latvijas zinātnieku notikusī un paredzamā izceļošana. (Saīsināts variants) // Zinātnes Vēstnesis, 1996., 3., 8., 22. apr.
Eglīte P. Tautas izmiršanas draudi un to novēršanas iespējas. Krīze Latvijā. Ko darīt? // Domas un vērtējumi., Rīga, Vērmaņparks, 1996., 70. - 78. lpp.
Eglīte P. Starpvalstu migrācija Latvijā pārejas gados // LU 55. zinātniskās konferences Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu nodaļas tēzes, 1996.
Eglīte P. Cik bērnu vajag Latvijai // Skola un Ģimene, 1996., Nr. 11., 16., 17.lpp.

Freimanis J. Eiropai neizbēgami tuvojas "devītais vilnis" // Diena, 1995., 29. dec.

Feldmanis G. Nav statistikas - nav problēmu? // Veselība, 1996., Nr.1., 2.-3. lpp.

Ģimene un dzimstība Latvijā // LU Demogrāfijas centrs, Rīga, 1996., - 106 lpp.

Iedzīvotāju migrācija Latvijā 1994. gadā // Neatkarīgā Cīņa, 1995., 3. maijs.

Jēkabsons E. Poļi Latvijā // LZA Filozofijas un socioloģijas institūta Etnisko pētījumu centrs., Rīga, 1996., - 167 lpp.

Kalveite I. Bērnus vairs neatrod kāpostos // Diena, 1996., 3. aug.

Kasparovica M. Latvijas sīkpilsētu migrācijas procesa teritoriālie aspekti // Latvijas Ģeogrāfu kongresa' 96 materiāli, LU, Rīga, 1996., 64. lpp.

Kluinis A. 36,3 tūkstoši cilvēku // Rīgas Balss, 1995., 9. aug.

Kocare S. Rīga sāk izmirt // Diena, 1995., 26. janv.

Kopš pēdējās tautas skaitīšanas Latvijas iedzīvotāju skaits sarucis par 6,2 % (mat. sagatavojusi D.Cauce) // Dienas Bizness, 1996., 9. sept.

Krastiņš O. Tautas balsojums - izmirst // Labrīt, 1995., 23. febr.
Krastiņš O. Demogrāfijas egle Latvijā nīkuļo // Labrīt, 1995., 2. marts.
Krastiņš O. Latvieši. Šodien. Rīt. Tālāk ... // LatvijasVēstnesis, Nr. 176 (661), 1996., 18.okt.

Krišjāne Z. Sociālā vide un iedzīvotāju veselība Latvijā // Latvijas Ģeogrāfu kongresa' 96 materiāli, LU, Rīga, 1996., 56. - 57. lpp.
Krišjāne Z. Iedzīvotāju veselības rādītāju izmaiņas Latvijā // LU 55. Konferences tēzes un programma. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fak., Rīga, LU, 1996., 25. lpp.

Krumiņš J., Krumina I. Changes of the length of working life in Latvia // Humanities and Social Sciences. Latvia., No. 2 (7), University of Latvia, Rīga, 1995.

Laizāne L. Pasliktinās demogrāfiska situācija // Diena, 1995., 8. aug.

Latvijā dzīvojošie lībieši. Pēc Latvijas Tieslietu min. Nacionālo lietu nodaļas informācijas // Latvijas Vēstnesis, 1996., 4. jūl.

Latvijas iedzīvotāju paaudžu nomaiņa // Red. P. Zvidriņš, Rīga, 1996., - 86 lpp.

Markausa I. M. Ja būs pabalsti, vai būs bērni? // Labrīt, 1995., 26. janv.
Markausa I. M. Vai ar pieticību var tikt pie labklājības un bērniem?// Labrīt, 1995., 9. febr.
Markausa I. M., Pavlina I. Tā nu tas ir (par ģimeņu attieksmi pret pabalstiem) // Neatkarīgā Cīņa, 1995., 23. febr.
Markausa I. M. Dzīvot te vai citur // Neatkarīgā Cīņa, 1995., 5. jūl.
Markausa I. M. Dzīvesvietas pievilcības vērtējums un iespējamā migrācija Latvijas iedzīvotāju skatījumā // LU zinātniskās konferences Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu nodaļas tēzēs, 1996.
Markausa I. M. Eiropas valstu iedzīvotāji // IZM apstiprināts mācību līdzeklis., Mācību grāmata., Rīga, 1996., - 106 lpp.
Markausa I. M. Iekšējā migrācija Latvijā 90. gadu pirmajā pusē // Latvijas Ģeogrāfu konferences' 96 materiāli., LU, Rīga, 1996., 64. -66. lpp.

Medina I. Latvijā jauns rekords demogrāfiskajā situācijā // Neatkarīgā Rīta Avīze, 1995., 24. aug.

Mežgailis B. Cilvēki un ekonomika // Atmoda Atpūtai, 1995., 28. janv.
Mežgailis B. Latvijas demogrāfiskās atveseļošanās koncepcija // Neatkarīgā Rīta Avīze, 1995., 19. jūl.
Mežgailis B. Sabiedrības sakramentālais trīsstūris // Brošūra., Rīga, LSS, 1995., 31. lpp.
Mežgailis B., Ušackis U. Demogrāfiskie procesi Latvijā un to prognozes // Zinātniskā darba pārskats, Rīga, LSS,1995., - 5 lpp.
Mežgailis B. Latvijas demogrāfiskās atveseļošanās priekšnoteikumi // Zinātniskā darba pārskats, Rīga, LSS, 1995., - 3 lpp.
Mežgailis B. Latvijas iedzīvotāju skaita, sastāva un kustības izmaiņas 20.gadsimtā // Brošūra., Rīga, LSS, 1996., - 48 lpp.
Mežgailis B. Etnodemogrāfiskā perturbācija Latvijā un tās seku likvidēšana. Brošūra // Rīga, LSS, 1996., - 58.lpp.

Mežs I. Latviešu tautas nākotnes izredzes nav sliktas. Par spīti demogrāfiskai krīzei // Lauku Avīze, 1995., 17. okt.
Mežs I. Pārmaiņas Latvijas iedzīvotāju etniskajā sastāvā 20. gadsimtā // Latvijas ZA Vēstis, 1995., Nr. 5/6, 29.-38. lpp.

Miķelsone A. Vai latvieši izmirst? // Diena, 1995., 22. dec.

Nacionālās un etniskās grupas Latvijā // Informatīvs materiāls. LR Tieslietu ministrija, Nacionālo lietu nodaļa, Rīga, 1996., - 87 lpp.

Par demogrāfiskās situācijas uzlabošanu (Ministru kabineta rīkojums Nr. 391) // Latvijas Vēstnesis, 1995., 26.jūl.

Par Latvijas Republikas cilvēkiem : Iedzīvotāji pēc tautībām : Statistiskās ziņas // Latvijas Vēstnesis, 1995., 22.-24. marts.

Pavlina I. Ģimenes gads. Bērni vecāku skatījumā // Labrīt, 1995., 3. janv.
Pavlina I. Vai saulītē celsim tikai daudzbērnu ģimenes? // Labrīt, 1995., 9. janv.
Pavlina I. Etniski jauktās laulības Latvijā // LZA Vēstis, A daļa, 1995., Nr. 11/12., 55. -60. lpp.

Ronis I. Mēs un viņi, viņi un mēs // Literatūra un Māksla, 1996., 15./22. aug.

Rungule R. Ģimene un tautība. Paaudžu atšķirības // Latvijas ZA Vēstis, 1995., Nr. 1/2, 19.-22. lpp.

Tauta izmirst // Neatkarīgā Rīta Avīze, 1996., 4. jūn.

Tomsone I. Ģimeņu skaits Latvijā mazinās (pēc LU Demogrāfijas centra materiāliem)// Rīgas Balss, 1996., 4. nov.

Volkovs V. Krievi Latvijā // LZA Filozofijas un socioloģijas institūta Etnisko pētījumu centrs., Rīga, 1996., - 142 lpp.

Zvidriņš P. Demogrāfiska attīstība Latvijā deviņdesmitajos gados // Latvijas Vēstnesis, 1995. 1. jūn..
Zvidriņš P. 24 300 : 41 500. Vai Latvija ir attīstīta valsts? // Diena, 1995., 3. febr.
Zvidriņš P. 2 500 000 // Neatkarīgā Rīta Avīze, 1995., 12. dec.
Zvidriņš P. Izmiršana progresē // Latvijas Vēstnesis, 1996., 22. aug.
Zvidriņš P. Mūsu ģimene šodien un rīt // Skola un ģimene, Nr. 10., 1996., 4. - 5. lpp.