Publikācijas latviešu valodā 1997 - 1998. g.

Apine Ilga, Volkovs Vladislavs. Slāvi Latvijā. - Rīga, 1998. - 251 lpp.

Atauga Silvija, Bērziņš Atis, Ezera Ligita, Greitāns Aigars. Red. Zvidriņš Pēteris. Mūža otrā puse Latvijā.- Rīga: Latvijas Universitātes Demogrāfijas centrs, 1998.- 68 lpp.

Ciemiņa Inta, Krastiņš Oļģerts, Švarckofa Anita, Vasaraudze Inta. Latviešu dzīves apstākļi un dzīves līmenis Latvijā. - Rīga, 1998. - 116 lpp. Ciemiņa Inta. Augstākā izglītība un mājsaimniecība // Latvijas Vēstnesis, 1997.gada 16.oktobris. Ciemiņa Inta. Jā, izglītība ceļ labklājību, taču - cik lielā mērā? // Latvijas Vēstnesis, 1997.gada 17.oktobris.

Cīce Ausma-Māra. Iedzīvotāju nodarbinātība un tās aprēķināšana // LZA Ekonomikas institūts 1996.gadā. - Rīga: LZA EI, 1997. - 9. - 14.lpp.
Cīce Ausma-Māra. Sociālais nodoklis: tā ieņēmumu saistība ar iedzīvotāju nodarbinātību // Latvijas Republikas nodokļu sistēmas pilnveidošana. - Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 1997. - 25. - 26.lpp.
Cīce Ausma-Māra. Sociālā nodokļa ieņēmumu saistība ar nodarbinātību // Latvijas Vēstnesis, 1997.gada 4.jūlijs.
Cīce Ausma-Māra. Daži komentāri par Maigas Krūzmētras un Baibas Rivžas rakstu "Darbaspēka tirgus un bezdarbs Latvijā: ietekmējošie faktori un sekas" // LZA Vēstis, 51.sēj., 1997.,3 / 4. - 152. - 154.lpp.
Cīce Ausma-Māra. Bezdarbs Latvijā un ES valstīs // Latvijas Republikas aspekti integrācijai Eiropas Savienībā. - Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 1997. - 47. - 49.lpp.
Cīce Ausma-Māra. Vecāko iedzīvotāju grupu nodarbinātība Latvijā un industriāli attīstītās valstīs // LZA Vēstis, 52.sēj., 1998., 1 / 2. - 134. - 138.lpp.

Demogrāfiskā krīze atkāpjas // Rīgas balss, 1997.gada 23.septembris.

Dribins Leo. Vai latvieši ir nācija?// Neatkarīgā rīta avīze, 1997.gada 6.janvāris.

Dzimstība Latvijā sarūk jau devīto gadu // Diena, 1998.gada 24.janvāris.

Eglīte Pārsla. Dažādu iedzīvotāju grupu veselība un vitālā uzvedība // Zinātnes vēstnesis, 1997.gada 27.janvāris.
Eglīte Pārsla, Ivbulis B., Zariņa Inna. Veselības un mirstības teritoriālās atšķirības Latvijā. Iedzīvotāju prognoze līdz 2015.gadam. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem Nr.2. - Rīga, 1997. - 87 lpp.
Eglīte Pārsla. Izvēle - bērns vai algots darbs // Fokuss, 1997.gada 10.-16.novembris.
Eglīte Pārsla, Markausa Ieva-Marga, u.c. Demogrāfiskā situācija Latvijas laukos un iekšējā migrācija 90-o gadu pirmajā pusē // Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem. - Rīga: LZA EI, 1997., Nr.1. - 82 lpp.
Eglīte Pārsla. Latvijas iedzīvotāju demogrāfiskā uzvedība.Habilitācijas darba kopsavilkums. - Rīga, 1997. - 48 lpp.
Eglīte Pārsla. Paredzamās pilsētu un lauku iedzīvotāju sastāva pārmaiņas // LU 56.zinātniskā konference "Cilvēks. Vide. Resursi" . - Rīga: Latvijas Universitāte, 1997. - 29.-30.lpp.
Eglīte Pārsla. Sievietes un vīrieši dialogā // LZA Vēstis, 1997., 51.sēj., Nr.5./6., 136.-141.lpp.
Eglīte Pārsla. Sods par ģimenes papildināšanu. Latvijas Vēstnesis, 1997.gada 7.maijs.
Eglīte Pārsla. Sociālās politikas loma iedzīvotāju skaita un sastāva pārmaiņās mūsdienu Latvijā // LZA EI Gada grāmata'96. - Rīga: LZA EI, 1997. - 4. - 8.lpp.
Eglīte Pārsla. Valsts - un sieviešu un ģimeņu labklājība pilsētās un laukos // Latvijas Vēstnesis, 1997.gada 7.novembris.
Eglīte Pārsla. Mūsu demogrāfiskā politika un tajā nepieciešamās pārmaiņas // Latvijas Vēstnesis, 1998.gada 24.janvāris.
Eglīte Pārsla. Mūsu demogrāfiskā politika un tajā nepieciešamās pārmaiņas // Zinātnes Vēstnesis, 1998.gada 9.februāris.
Eglīte Pārsla. Par latviešu valodu darba tirgus apstākļos // Latvijas Vēstnesis, 1998.gada 15.maijs.
Eglīte Pārsla. Pārmaiņu daudz, bet ne visas uz labu // Rīgas Balss, 1998.gada 28.maijs.
Eglīte Pārsla. Vaļas zinības ģimenes izglītībā. Ģimenes izglītība. Starptautiskas konferences materiāli. - 1998.gada 3.-4.decembris, Jūrmala. - Rīga: IZM, 1998.
Eglīte Pārsla. Sieviešu darba potenciāls un nodarbinātība Latvijā XX gs. izskaņā // LZA Ekonomikas institūta Gada grāmata '97/98. - Rīga: LZA Ekonomikas institūts, 1998, 5.-12.lpp.
Eglīte Pārsla. Mūsu demogrāfiskā politika: solītā, īstenojamā un nepieciešamā // Latvijas Vēstnesis, 1998.gada 18.septembris.
Eglīte Pārsla. Latvijas darba potenciāla paredzamās pārmaiņas XXI gs. sākumā// LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes. Galvenie pētījumu virzieni 1997. gadā.- Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 1998.- 60. - 64. lpp.
Eglīte Pārsla. Pārmaiņas iedzīvotāju dzīves veidā un rūpēs par savu veselību// LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes. Galvenie pētījumu virzieni 1997. gadā.- Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 1998.gada aprīlis.- 122. - 126. lpp.
Eglīte Pārsla u.c. Latvijas darba potenciāla paredzamās pārmaiņas XXI gs. sākumā // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes. Galvenie pētījumu virzieni 1997. gadā.- Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 1998.gada aprīlis.- 127. - 132. lpp.
Eglīte Pārsla. Valsts sociālās politikas ietekme uz sieviešu un ģimeņu labklājību pilsētās un laukos // LZA Vēstis. - 1998., 52.sēj., Nr.1./2. - 128.-131.lpp.

Goša Zigrīda. Valsts sociāli ekonomiskā attīstība un ģimene // Dzīves jautājumi III izd.- Rīga: SDSPA "Attīstība", 1998. - 170. - 179. lpp.

Iedzīvotāju reproduktīvā veselība. - Rīga:UNFPA, 1998. - 87 lpp.

Krastiņa Inese. Par ģimenes tiesību normu pilnveidošanu // Latvijas Vēstnesis, 1998.gada 9.janvāris.

Krastiņš Oļģerts. Latvijas lauki. Sociālā un demogrāfiskā skatījumā // Latvijas Vēstnesis, 1997.gada 29.maijs.
Krastiņš Oļģerts. Izvēles priekšā: ģimeni vai vientulību // Latvijas Vēstnesis, 1997.gada 5.septembris.
Krastiņš Oļģerts. Lauksaimniecībā nodarbināto dzīves līmenis un demogrāfiskā vitalitāte // Latvijas Vēstnesis, 1997.gada 24.septembris.
Krastiņš Oļģerts. Bērni un ģimenes labklājība // Latvijas Vēstnesis, 1997.gada 2.oktobris.
Krastiņš Oļģerts. Ģimeņu budžets un bērni vecāku acīs // Latvijas Vēstnesis, 1997.gada 19.decembris.
Krastiņš Oļģerts. Par mūsu ģimeņu rūpju sadalīšanu // Latvijas Vēstnesis, 1998.gada 5.februāris.
Krastiņš Oļģerts. Dzīve ģimenēs. Romantika vai labklājība // Latvijas Vēstnesis, 1998.gada 26.februāris.
Krastiņš Oļģerts. Par labklājību, vecumu un vientulību // Latvijas Vēstnesis, 1998.gada 14.maijs.
Krastiņš Oļģerts. Vecums pienāks visiem, vientulība - daudziem // Latvijas Vēstnesis, 1998.gada 28.maijs.
Krastiņš Oļģerts. Ģimeņu dzīvesveids un tautas vitalitāte // Latvijas Vēstnesis, 1998.gada 10.jūlijs
Krastiņš Oļģerts. Māte ar bērnu Latvijā - mūsdienās un nākotnē // Latvijas Vēstnesis, 1998.gada 14.jūlijs.
Krastiņš Oļģerts. Ja mātei vienai jāaudzina bērni // Latvijas Vēstnesis, 1997.gada 22.jūlijs.
Krastiņš Oļģerts. Jauktās laulības kā problēma tautai un ģimenei // Latvijas Vēstnesis, 1997.gada 21.oktobris, turpinājums - 24.oktobris.

Krišjāne Z. Vides ietekmes uz veselību vērtējums Rīgā //LU 56.konference "Cilvēks. Vide. Resursi". - Rīga, 1997. - 57.- 61.lpp.
Krišjāne Z. Dzīves kvalitātes atšķirības Latvijas novados // LZA Vēstis. - 1998, Nr. 4./5.. - 70.-77.lpp.
Krišjāne Z. Dzīves kvalitātes teritoriālo atšķirību izpēte Latvijā . Promocijas darba kopsavilkums. - Rīga: LU, 1998. - 44 lpp.

Labāk cilvēks jūtas ģimenē (Elitas Bites intervija ar Pēteri Zvidriņu) // Latvijas Luterānis, 1997.gada 2.maijs.

Latviešiem svarīgie otrie bērni // Spogulis, 1998.gada 7.novembris.

Latvija kļūst par pensionāru un bezbērnu valsti (Antras Gabres intervija ar Edvīnu Vītoliņu) // Rīgas Balss, 1997.gada 28.augusts.

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 1997. - Rīga: UNDP, 1997. - 95 lpp.
Latvija. Pārskats par tautas attīstību 1998. - Rīga: UNDP, 1998. - 107 lpp.

Latvijas demogrāfijas gadagrāmata 1997. - Rīga: LR CSP, 1997. - 170 lpp.
Latvijas demogrāfijas gadagrāmata 1998. - Rīga: LR CSP, 1998. - 196 lpp.

Lauki dilst // Lauku avīze, 1998.gada 25.jūlijs.

Markausa Ieva-Marga. Iekšējās migrācijas teritoriālās atšķirības Latvijā. // LZA EI Gada grāmata'96. - Rīga: LZA EI, 1997. - 15. - 19.lpp.
Markausa Ieva-Marga. Latvijas iedzīvotāju izvietojums un tā paredzamās pārmaiņas. Promocijas darba kopsavilkums. - Rīga, 1997. - 47 lpp.
Markausa Ieva-Marga. Jauniešu profesionālā izglītība un izredzes darba tirgū // LZA EI Gada grāmata'97/98. - Rīga: LZA EI, 1997. - 24. - 32.lpp.

 Mežgailis Bruno. Etnosu loma demogrāfiskajās pārmaiņās Latvijā 90.gados. - Rīga, 1997. - 44 lpp.
Mežgailis Bruno. Latvijā dzīvojošie etnosi. Dabiskā kustība 90.gados // Latvijas Vēstnesis, 1997.gada 29.jūlijs.
Mežgailis Bruno. Tautas un tautības Latvijā. Katra par sevi un visas kopā // Latvijas Vēstnesis, 1997.gada 12.septembris.
Mežgailis Bruno. Ģimeņu stiprums. Tā precas un šķiras Baltijas valstīs // Latvijas Vēstnesis, 1998.gada 18.februāris.
Mežgailis Bruno. Bērni mūsu ģimenēs: cik un kāpēc? // Latvijas Vēstnesis, 1998.gada 10.septembris.
Mežgailis Bruno. Latvijas ģimeņu demogrāfiskās pārvērtības // Latvijas Vēstnesis, 1998.gada 16.septembris.
Mežgailis Bruno. Demogrāfija un apreibināšanās. Sakarības un atkarības // Latvijas Vēstnesis, 1998.gada 17.septembris.

Siliņš Andrejs. Par mūsu ģimenes optimālo lielumu // Latvijas Vēstnesis, 1998.gada 29.janvāris.

Stradiņš Jānis. Lai latviešu nācija izdzīvotu un dzīvotu // Diena, 1998.gada 12.februāris.

Tomsone Iveta. Top Latvijas demogrāfiskās politikas mērķi // Neatkarīgā rīta avīze, 1998.gada 26.marts.

Veselības un mirstības teritoriālās atšķirības Latvijā // Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem. - Rīga: LZA EI, 1997., Nr.2. - 87 lpp.

Vētra Jānis. Vai maza tauta spēj izdzīvot? // Diena, 1998.gada 10.februāris.

Zariņa Inna-Broņislava. Rīdzinieku gatavība aktīvai rīcībai darba tirgū //// LZA EI Gada grāmata'96. - Rīga: LZA EI, 1997. - 20. - 26.lpp.
Zariņa Inna-Broņislava. Iedzīvotāju brīvais laiks // Sociālie procesi Latvijā. - Rīga: Latvijas CSP, 1998. - 149.-159.lpp.

Zvidriņš Pēteris, Atauga Silvija, Bērziņš Atis, Ezera Ligita, Dārziņa Daiga, Greitāns Aigars, Goša Zigrīda. Mājsaimniecību un ģimeņu attīstība Latvijā // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes. Galvenie pētījumu virzieni 1997. gadā.- Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 1998.- 33. - 34. lpp.
Zvidriņš Pēteris, Atauga Silvija, Bērziņš Atis, Ezera Ligita, Greitāns Aigars, Goša Zigrīda. Mājsaimniecību un ģimeņu attīstība Latvijā // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes. Galvenie pētījumu virzieni 1997. gadā.- Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 1998.gada aprīlis.- 133. - 135. lpp.
Zvidriņš Pēteris, Atauga Silvija, Bērziņš Atis, Ezera Ligita, Dārziņa Daiga, Greitāns Aigars, Goša Zigrīda, Krūmiņa Inta, Krūmiņš Juris, Zvidriņa Māra. Latvijas iedzīvotāju paaudžu nomaiņa // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes. Galvenie pētījumu virzieni 1997. gadā.- Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 1998.- 96. - 97. lpp.
Zvidriņš Pēteris, Bērziņš Atis, Dārziņa Daiga, Ezera Ligita, Greitāns Aigars, Goša Zigrīda. Dzimstības un ģimenes apsekojums Latvijā // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes. Galvenie pētījumu virzieni 1994. -1996. gadā.- Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 1997.- 31.-34.lpp.
Zvidriņš Pēteris, Bērziņš Atis, Ezera Ligita, Dārziņa Daiga, Greitāns Aigars, Krūmiņa Inta, Krūmiņš Juris, Zvidriņa Māra. Latvijas iedzīvotāju paaudžu nomaiņa // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes. Galvenie pētījumu virzieni 1997. gadā.- Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 1998. gada aprīlis.- 136. - 138. lpp.
Zvidriņš Pēteris, red., Bērziņš Atis, Ezera Ligita, Goša Zigrīda, Krūmiņa Inta, Krūmiņš Juris, Zvidriņa Māra. Paaudžu nomaiņa rajonos un pilsētās 90.gados. - Rīga: LU Demogrāfijas centrs, 1997. - 65 lpp.
Zvidriņš Pēteris. Latvijas iedzīvotāju etniskā sastāva izmaiņas 90. gados.- Rīga: LU Demogrāfijas centrs, 1998.- 58 lpp.
Zvidriņš Pēteris. Depopulācija mūsu valstī turpinās. Diena, 1998 gada 30.janvāris.
Zvidriņš Pēteris. Demogrāfiskā krīze turpinās. Neatkarīgā rīta avīze, 1998 gada 3.oktobris.
Zvidriņš Pēteris. Kad Latvijā notiks tautas skaitīšana? Diena, 1998 gada 25.novembris.