Publikācijas latviešu valodā 1999 - 2000. g.

1999

Ciemiņa Inta, Krastiņš Oļģerts, Bāliņa Sandra. Augstākā izglītība un mājsaimniecību budžets // Latvijas Universitātes Zinātniskie raksti, 622.sējums. - Rīga: Latvijas Universitāte, 1999.-146.-154.lpp.
Ciemiņa Inta, Krastiņš Oļģerts. Mēs, ar augstāko izglītību, un mūsu labklājība.- Latvijas Vēstnesis. - 1999.gada 6.janvāris, nr.2/3(1462/1463).- 1., 5.lpp.
Ciemiņa Inta, Krastiņš Oļģerts. u.c. Latvijas iedzīvotāju dzīves līmeņa stratificēta analīze, izmantojot statistikas un ekonometrijas metodes // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 1998.gadā. - Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 1999. - 94.-102.lpp.
Ciemiņa Inta, Krastiņš Oļģerts. Latvijas inteliģence uz labklājības kāpnēm.- Latvijas Vēstnesis.- 1999.gada 1.septembris, nr. 281/284 (1741/1744).- 1.,5.lpp.

Cīce Ausma-Māra. Latvijas nodarbinātības struktūra: tās dinamika un prognoze // LZA Vēstis, 53.sēj. - 1999, nr. 4./5. - 13.-20.lpp.

Demogrāfiskā literatūra: 1997.-1998.gadā. Bibliogrāfiskais rādītājs. Sastādīja: Ezera Ligita, Zvidriņš Pēteris. - Rīga: Latvijas Universitāte, 1999. - 8 lpp.

Eglīte Pārsla. Pētījums par ģimenes situāciju Latvijā // Labklājības ministrijas sociālās politikas lietišķo pētījumu rezultāti 1998.gadā. - Rīga: LR LM, 1999. - 4.-6.lpp.
Eglīte Pārsla, Pavlina Iveta, Markausa Ieva-Marga u.c. Ģimenes situācija Latvijā // Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem, nr.3. - Rīga: LZA Ekonomikas institūts, 1999. - 98 lpp.
Eglīte Pārsla. Tēva uzdevumu daudzveidība // Vīrieša loma ģimenē. - Rīga: LSPIC, 1999. - 161.-167.lpp.
Eglīte Pārsla, Zariņa Inna-Broņislava, Markausa Ieva-Marga u.c.Pārmaiņas iedzīvotāju dzīvesveidā un rūpēs par savu veselību // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 1998.gadā. - Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 1999. - 141.-143.lpp.
Eglīte Pārsla, Cīce Ausma-Māra, Markausa Ieva-Marga u.c.Latvijas darba potenciāla paredzamās pārmaiņas XXI gs.sākumā // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 1998.gadā. - Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 1999. - 136.-140.lpp.
Eglīte Pārsla. Latviešu valodas aizsardzības iespējas darba tirgus apstākļos // LZA Vēstis. - 1999, nr.1./2./3. - 75.- 77. lpp.
Eglīte Pārsla, Zariņa Inna-Broņislava, Cīce Ausma-Māra u.c. Laiks darbam un atpūtai pēcatmodas gados Latvijā // Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem, nr.4. - Rīga: LZA Ekonomikas institūts, 1999. - 122 lpp.
Eglīte Pārsla. Latvijas sieviešu rūpes par savu veselību // Sieviete vakar, šodien un rīt. Konferences materiāli: Jelgava,1999.gada 18.-19.jūnijs. - Jelgava: LLU, 1999.-110. lpp.
Eglīte Pārsla. Ģimenes izglītības tautsaimnieciskā nozīme // Pieaugušo izglītības gadagrāmata. - Rīga, 1999. - 39.-41.lpp.
Eglīte Pārsla. Latvijas demogrāfiskā attīstība laikposmā pēc neatkarības atjaunošanas // Ģeogrāfiski raksti. Latvijas ģeogrāfijas biedrības zinātnisko rakstu krājums. - Rīga: Latvijas Universitāte, 1999. - 11.-20.lpp.
Eglīte Pārsla, Cīce Ausma-Māra, Markausa Ieva-Marga u.c. Latvijas darba potenciāls un tā atjaunošanas iespējas XX-XXI gs.mijā // Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem, nr.5. - Rīga: LZA Ekonomikas institūts, 1999. - 122 lpp.
Eglīte Pārsla. Mūsu veselība - mūsu pašu rokās. - Latvijas Vēstnesis, 1999.gada 8.aprīlis.
Eglīte Pārsla, Zariņa Inna-Broņislava, Markausa Ieva-Marga. Pārmaiņas iedzīvotāju dzīvesveidā un rūpes par savu veselību. - Zinātnes Vēstnesis, 1999.gada 21.jūnijs.
Eglīte Pārsla. Valsts aug ar darbu. Ja ir darītājs. - Latvijas Vēstnesis, 1999.gada 26.novembris.

Ezera Ligita. Vīriešu dalība ģimenes dzīves ikdienā // Vīrieša loma ģimenē. - Rīga: LSPIC, 1999. - 144.-148.lpp.

Goša Zigrīda. Vīriešu ekonomiskā loma ģimenē // Vīrieša loma ģimenē. - Rīga: LSPIC, 1999. - 132.-136.lpp.
Goša Zigrīda. Vīriešu ekonomiskā loma ģimenē. - Zinātnes Vēstnesis, 1999, nr.1.
Goša Zigrīda. Jauniešu sociāli ekonomiskās problēmas Latvijā // Dzīves jautājumi. Sociālais darbs un sociālā pedagoģija: Darbības jomas, mērķi un iespējas. - Rīga: SDSPA "Attīstība", 1999.

Krastiņš Oļģerts. Nesakiet, ka veciem ļaudīm labāk nekā pārējiem! - Latvijas Vēstnesis, 1999.gada 21.oktobris.
Krastiņš Oļģerts. Kā mājsaimniecības gūst savus ienākumus. - Latvijas Vēstnesis, 1999.gada 25.novembris.

Kristapsone Silvija. Nepilngadīgo noziedzība statistikas spogulī // Skolotājs.- 1999. - nr.3 (15).- 46.-58.lpp.

Krūmiņš Juris. Vīriešu mūža ilgums un veselības stāvokļa pašnovērtējums // Vīrieša loma ģimenē. - Rīga: LSPIC, 1999. - 21.-29.lpp.
Krūmiņš Juris, Zvidriņš Pēteris. Iedzīvotāji un attīstība 1994.-1999. gadā // 1.darba grupas "Iedzīvotāji un ekonomiskā attīstība" ziņojums (Rīga, 1998.gada15.decembrī). - Rīga, 1999.
Krūmiņš Juris. Vīriešu mūža ilgums un veselības stāvokļa pašnovērtējums // Vīrieša loma ģimenē. - Rīga: LSPIC, 1999. - 21.-29.lpp.

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 1999. - Rīga: UNDP, 1999. - 131 lpp.

Latvijas demogrāfiskās attīstības prognozes: 1998.-2025.gads. - Rīga: Latvijas Universitātes Demogrāfijas centrs. - 74 lpp.
Latvijas demogrāfiskās attīstības prognozes: 1998.-2025.gads. // Latvijas. Vēstnesis. - 1999.gada 8.-9.decembris.

Markausa Ieva-Marga. Mājsaimniecības laiks pārmaiņu periodā Latvijā // Centrālās un Austrumeiropas valstis šodien: ekonomika, politika un kultūra. Konferences materiāli. - Daugavpils, 1999.
Markausa Ieva-Marga. Migrācijas likumdošana Latvijā // Zeme. Daba. Cilvēks. LU 57.konferences materiāli. - Rīga, 1999. - 94.lpp.
Markausa Ieva-Marga. Mājsaimniecības laiks sieviešu laika budžetos // Sieviete vakar, šodien un rīt. Konferences materiāli: Jelgava,1999.gada 18.-19.jūnijs. - Jelgava: LLU, 1999.- 81.-85. lpp.
Markausa Ieva-Marga. Mājsaimniecības darbu sadalījums ģimenēs // Vīrieša loma ģimenē. - Rīga: LSPIC, 1999. - 149.-160.lpp.

Neimane Astrīda. Dzimums un tautas attīstība Latvijā. - Rīga: UNDP, 1999. - 40 lpp.

Pavlina Iveta. Pirmsskolas bērnu iestāžu loma un nepieciešamība ģimenēm Latvijā. - Pirmsskolas izglītība. - 1999, nr.3, 2.-4.lpp.
Pavlina Iveta. Vecāku viedokļi par iespējamiem pasākumiem tēvu dalības veicināšanai bērnu aprūpē // Vīrieša loma ģimenē. - Rīga: LSPIC, 1999. - 176.-181.lpp.

Vītoliņš Edvīns, Zvidriņš Pēteris. Drauds Latvijas nākotnei. - Lauku Avīze. - 1999.gada 15.jūlijs.

Zvidriņš Pēteris, Atauga Silvija, Bērziņš Atis, Ezera Ligita, Goša Zigrīda, Greitāns Aigars, Krūmiņš Juris, Zvidriņa Māra, Vītoliņš Edvīns. Latvijas iedzīvotāju paaudžu nomaiņa // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes. Galvenie pētījumu virzieni 1998. gadā.- Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 1999, 144. - 146. lpp.
Zvidriņš Pēteris, Bērziņš Atis, Ezera Ligita, Goša Zigrīda, Greitāns Aigars. Mājsaimniecību un ģimeņu attīstība Latvijā // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes. Galvenie pētījumu virzieni 1998. gadā.- Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 1999. - 147.-148. lpp.
Zvidriņš Pēteris. Vīriešu uzskati par ģimeni // Vīrieša loma ģimenē. - Rīga: LSPIC, 1999. - 41.-46.lpp.
Zvidriņš Pēteris. Latvijas Universitātes statistikas katedrai - 55 gadi // Latvijas Statistikas 80 gadi. - Rīga: LR CSP un Latvijas Statistiķu asociācija, 1999. - 54.-56.lpp.
Zvidriņš Pēteris. Statistikas katedrai - 55 gadi // Latvijas Universitātei - 80 . Konferences referātu tēzes.- Rīga: Latvijas Universitāte, 1999. - 219.-220.lpp.
Zvidriņš Pēteris. Latvijas iedzīvotāji // Millennium. skats uz Latviju.- Rīga: Valters un Rapa, 1999. - 302.-307.lpp.

2000

Cerbulis Jānis. Ģimenes garīgajai veselībai un stabilitātei Latvijā. // PBLA Forums. Pasaules brīvo latviešu apvienības pārstāvniecības Latvijā izdevums, nr.10. - 2000.gada jūnijs. - 44.-46.lpp.

Cīrulis Mārcis. Latvijas perinatālās aprūpes centri, to devums demogrāfiskās situācijas uzlabošanā // PBLA Forums. Pasaules brīvo latviešu apvienības pārstāvniecības Latvijā izdevums, nr.10. - 2000.gada jūnijs. - 40.-43.lpp.

Dreifelds Juris. Demogrāfiskā situācija Latvijā un risinājumi // PBLA Forums. Pasaules brīvo latviešu apvienības pārstāvniecības Latvijā izdevums, nr.10. - 2000.gada jūnijs. - 14.-17.lpp.

Ducmanis M. Par mūsu visu skaitīšanu . - Latvijas Vēstnesis . - 2000.gada 28.martā.

Dzīves apstākļu apsekojums Latvijā 1999.gadā. informatīvs biļetens. - Rīga: LR CSP. - 189 lpp.

Eglīte Pārsla, Ivbulis Broņislavs. Latvijas cilvēkkapitāls: atjaunošanās izredzes un nosacījumi // LZA ZA Ekonomikas institūta Gada grāmata'99. - Rīga: BO SIA "Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts", 2000. - 7.-16.lpp.
Eglīte Pārsla. Pilsētnieku un laucinieku izglītības līmenis Latvijā XX gadsimta beigās // LU 58.zinātniskā konference. - Rīga, 2000. - 49.-51.lpp.
Eglīte Pārsla. Ģimeņu un valsts ieguldījums iedzīvotāju ataudzē. // PBLA Forums. Pasaules brīvo latviešu apvienības pārstāvniecības Latvijā izdevums, nr.10. - 2000.gada jūnijs. - 18.-27.lpp.
Eglīte Pārsla. Tiesiskās līdztiesības nepilnība Latvijā.// Dzimumlīdztiesības Latvijā gadsimta mijā. - Rīga: LZA Ekonomikas institūts, 2000. - 56.-80.lpp.
Eglīte Pārsla. Kāpēc un kā atzīmēt Sieviešu dienu. - Rīgas balss. - 2000.gada 8.marts.
Eglīte Pārsla. Tu esi mans vienīgais tētis uz visas zemeslodes … - Latvijas Vēstnesis. - 2000.gada 8.marts.

Goša Zigrīda. Sociālā darba terminoloģijas vārdnīca (atsevišķu demogrāfiska rakstura terminu skaidrojumi). - Rīga: SDSPA "Attīstība", 2000.
Goša Zigrīda. Iedzīvotāju veselība 20.gs.beigās. - Dzīves jautājumi. Sociālā darba un pedagoģijas teorija un prakse. - Rīga: SDSPA "Attīstība", 2000. - 200.-212.lpp.

Krastiņš Oļģerts. Par mūsu pašsajūtu un dzīves apstākļiem. - Latvijas Vēstnesis. - 2000.gada 29.novembris.

Krūmiņš Juris. Lai pieliktu gadus dzīvei un dzīvi gadiem // Latvijas Vēstnesis. - 2000.gada 6.oktobris.

Lazdāne Gunta. Latvijas iedzīvotāju reproduktīvā veselība // PBLA Forums. Pasaules brīvo latviešu apvienības pārstāvniecības Latvijā izdevums. - 2000.gada jūnijs, Nr.10.- 34.-36.lpp.

Libermanis Georgs. Prognozē latviešu skaita samazināšanos. - Lauku avīze. - 2000.gada 6.marts.

Markausa Ieva-Marga. Pensijā dzīve nebeidzas. Mainās laikaritmi. - Latvijas Vēstnesis. - 2000.gada marts.

Neimane Astrīda. Dzimums un tautas attīstība Latvijā. - Rīga: UNDP, 2000. - 40 lpp.

Pavlina Iveta. Bērnu audzināšanas apstākļi un tos ietekmējošie faktori mūsdienu Latvijas ģimenēs // LZA ZA Ekonomikas institūta Gada grāmata'99. - Rīga: BO SIA "Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts", 2000. - 28.-31.lpp.

Požarnovs Andrejs. Par valdības programmu demogrāfijas jautājumā // PBLA Forums. Pasaules brīvo latviešu apvienības pārstāvniecības Latvijā izdevums, nr.10. - 2000.gada jūnijs. - 47.-48.lpp.

Priede Māra. Bērnu stāvoklis valstī // PBLA Forums. Pasaules brīvo latviešu apvienības pārstāvniecības Latvijā izdevums, nr.10. - 2000.gada jūnijs. - 28.-33.lpp.

Vanovska Inta. Demogrāfiskie draudi pensiju sistēmai. - Diena. - 2000.gada 28.augusts.
Vanovska Inta. Pensiju sistēmas ekonomiskie aspekti. - Diena. - 2000.gada 15.novembris.

Zvidriņa Māra. Latvijas iedzīvotāju struktūra un nodarbinātība 90.gados. Rīga: Latvijas Universitāte. - 12 lpp.

Zvidriņš Pēteris, Bērziņš Atis, Ezera Ligita, Goša Zigrīda, Greitāns Aigars, Krūmiņš Juris, Zvidriņa Māra, Vītoliņš Edvīns, Bergmanis Mārtiņš. Latvijas iedzīvotāju paaudžu nomaiņa // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes. Galvenie pētījumu virzieni 1999. gadā.- Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 2000, 138. - 144. lpp.
Zvidriņš Pēteris, Bērziņš Atis, Ezera Ligita, Goša Zigrīda, Greitāns Aigars, Vītoliņš Edvīns. Mājsaimniecību un ģimeņu attīstība Latvijā // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes. Galvenie pētījumu virzieni 1999. gadā.- Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 2000. - 134.-137. lpp.
Zvidriņš Pēteris. Demogrāfiskā situācija un prognozes laikposmam līdz 2025.gadam // PBLA Forums. Pasaules brīvo latviešu apvienības pārstāvniecības Latvijā izdevums, nr.10. - 2000.gada jūnijs. - 7.-13.lpp.
Zvidriņš Pēteris. Demogrāfija. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2000. - 70 lpp.
 Zvidriņš Pēteris, Greitāns Aigars. Dzimstība un reproduktīvā uzvedība Latvijā. - Tēzes 1.starptautiskajai Latvijas Kontraceptoloģijas asociācijas konferencei "Tautas auglība un kontracepcija". - Rīga, 2000. - 34.lpp.
Zvidriņš Pēteris. Par statistiku Latvijā gadsimta amplitūdā. - Latvijas Vēstnesis. - 2000.gada 30.novembris.
Zvidriņš Pēteris. Pasaules zinātnieku forumā. - Zinātnes Vēstnesis. - 2000.gada 19.jūnijs.