Skaitliski lielāko tautību iedzīvotāju skaits
pēc LU demogrāfu aplēsēm (tūkst.cilv.)

Tautība 2000 2003 2006 
Visi iedzīvotāji 2 377 2 331 2295
To skaitā:  
latvieši 1 415 1 406 1397
krievi 689 662 641
baltkrievi 88 84 79
ukraiņi 55 51 48
poļi 55 54 52
lietuvieši 31 30 29
citas tautības 44 44 49